Spoločnosť KBH BV, obchodujúca pod značkou Bioethanolshop, venuje maximálnu pozornosť informáciám na svojich webových stránkach. Napriek tomu, že pri zostavovaní informácií uvedených na tejto webovej stránke venujeme maximálnu možnú pozornosť, nemôžeme zaručiť, že tieto informácie sú vždy úplné, správne alebo kompletné. Nezaručujeme ani to, že ich použitie povedie k správnym výsledkom alebo že informácie sú vhodné na konkrétne účely. Spoločnosť KBH BV si vyhradzuje všetky práva v súvislosti s informáciami uvedenými na tejto stránke. Zverejnenie akýmkoľvek iným spôsobom alebo spracovanie týchto informácií nie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu KBH BV. Svoje žiadosti adresujte na [email protected].

Žiadna zodpovednosť

Nemôžeme zaručiť, že používanie informácií na tejto webovej stránke neporušuje práva tretích strán. Spoločnosť KBH BV, jej akcionári a/alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré akýmkoľvek spôsobom vznikli a/alebo vznikli v dôsledku používania (informácií na) webovej stránky.

E-mail

Okrem iného nás môžete kontaktovať e-mailom. Prenos e-mailových správ však nikdy nie je 100% bezpečný. Odoslaním dôverných a/alebo citlivých informácií e-mailom bez šifrovania prijímate riziko, že sa tieto informácie môžu dostať k tretím stranám.

Hypertextové odkazy

Viaceré hypertextové odkazy na tejto webovej stránke vedú na webové stránky spravované tretími stranami, nad ktorými spoločnosť KBH BV nemá žiadnu kontrolu. Spoločnosť KBH BV neposkytuje žiadnu záruku na presnosť alebo úplnosť informácií na týchto webových stránkach. Prítomnosť hypertextových odkazov na webové stránky tretích strán neznamená, že sponzorujeme alebo schvaľujeme ich obsah.

Zmeny

Informácie na tejto webovej stránke môžeme kedykoľvek zmeniť. Nie sme však povinní udržiavať informácie na webovej stránke aktuálne. Ak máte na základe informácií na webovej stránke akékoľvek otázky, môžete nás samozrejme kedykoľvek kontaktovať.