Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Stichting Webshop Keurmerk boli vypracované po konzultácii so Združením spotrebiteľov v rámci Koordinačnej skupiny pre samoreguláciu (CZ) Sociálnej a hospodárskej rady a nadobúdajú účinnosť 1. júna 2014.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa používajú pre všetkých členov Stichting Webshop Keurmerk s výnimkou finančných služieb uvedených v zákone o finančnom dohľade (Wet Financieel Toezicht) a pokiaľ sú tieto služby pod dohľadom Holandského úradu pre finančné trhy (Autoriteit Financiële Markten).

Obsah:
Článok 1 - Definície
Článok 2 - Totožnosť podnikateľa
Článok 3 - Uplatniteľnosť
Článok 4 - Ponuka
Článok 5 - Dohoda
Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy
Článok 7 - Povinnosti spotrebiteľa počas obdobia na rozmyslenie
Článok 8 - Uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a náklady s tým spojené
Článok 9 - Povinnosti podnikateľa v prípade odstúpenia od zmluvy
Článok 10 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy
Článok 11 - Cena
Článok 12 - Plnenie a dodatočná záruka
Článok 13 - Doručovanie a vykonávanie
Článok 14 - Pokračujúce transakcie: trvanie, ukončenie a obnovenie
Článok 15 - Platba
Článok 16 - Postup podávania sťažností
Článok 17 - Spory
Článok 18 - Záruka odvetvia
Článok 19 - Dodatočné alebo odlišné ustanovenia
Článok 20 - Zmeny a doplnenia všeobecných obchodných podmienok Stichting Webshop Keurmerk

Článok 1 - Definície
V týchto podmienkach majú nasledujúce pojmy nasledujúci význam:

 1. Doplnková zmluva je zmluva, v ktorej spotrebiteľ nadobúda výrobky, digitálny obsah a/alebo služby v súvislosti so zmluvou na diaľku a tieto výrobky, digitálny obsah a/alebo služby dodáva obchodník alebo tretia strana na základe dohody medzi touto treťou stranou a obchodníkom;
 2. Odkladná lehota: lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;
 3. Spotrebiteľ: fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá nekoná na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo povolaním;
 4. Deň: kalendárny deň;
 5. Digitálny obsah: údaje vytvorené a dodané v digitálnej forme;
 6. Zmluva na dobu neurčitú: zmluva o pravidelnom dodávaní tovaru, služieb a/alebo digitálneho obsahu na určité obdobie;
 7. Trvanlivé médium: každý nástroj - vrátane elektronickej pošty - ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo podnikateľovi uchovávať informácie, ktoré sú určené jemu osobne, spôsobom, ktorý umožňuje budúce nahliadnutie alebo použitie počas obdobia primeraného účelu, na ktorý sú informácie určené, a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;
 8. Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku v lehote na rozmyslenie;
 9. Podnikateľ: Fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá je členom Stichting Webshop Keurmerk a ponúka spotrebiteľom produkty, (prístup k) digitálnemu obsahu a/alebo služby na diaľku;
 10. Zmluva na diaľku: zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom uzatvorená v rámci organizovaného systému predaja výrobkov, digitálneho obsahu a/alebo služieb na diaľku, pričom do okamihu uzatvorenia zmluvy vrátane sa výlučne alebo spoločne využíva jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku;
 11. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy: európsky vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe I k týmto podmienkam;
 12. Technika komunikácie na diaľku: prostriedky, ktoré možno použiť na uzavretie zmluvy bez toho, aby sa spotrebiteľ a podnikateľ museli nachádzať v rovnakej miestnosti v rovnakom čase;

Článok 2 - Totožnosť podnikateľa
Názov podnikateľa: KBH BV
Adresa pobočky: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Telefónne číslo a čas, kedy je možné podnikateľa zastihnúť na telefóne: 053-2005568
E-mailová adresa: [email protected]
Číslo obchodnej komory: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Ak činnosť podnikateľa podlieha príslušnému režimu udeľovania licencií
informácie o dozornom orgáne;

Ak podnikateľ vykonáva regulované povolanie:

 • profesijné združenie alebo organizáciu, ktorej je členom;
 • profesijný titul, miesto v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore, kde bol udelený;
 • odkaz na profesijné pravidlá platné v Holandsku a údaje o tom, kde a ako možno tieto profesijné pravidlá získať.

Článok 3 - Uplatniteľnosť

 1. Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na akúkoľvek ponuku podnikateľa a akúkoľvek dohodu uzavretú na diaľku medzi podnikateľom a spotrebiteľom.
 2. Pred uzavretím zmluvy na diaľku bude spotrebiteľovi sprístupnené znenie týchto všeobecných podmienok. Ak to nie je primerane možné, obchodník pred uzavretím zmluvy na diaľku uvedie spôsob, akým je možné nahliadnuť do všeobecných podmienok v priestoroch obchodníka, a na žiadosť spotrebiteľa mu ich čo najskôr bezplatne zašle.
 3. Ak sa zmluva na diaľku uzatvára elektronicky, potom na rozdiel od predchádzajúceho odseku a pred uzavretím zmluvy na diaľku môže byť text týchto všeobecných podmienok sprístupnený spotrebiteľovi elektronickými prostriedkami takým spôsobom, aby si ich spotrebiteľ mohol ľahko uložiť na trvalý nosič údajov. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku sa uvedie, kde je možné nahliadnuť do všeobecných podmienok elektronicky a že budú spotrebiteľovi na jeho žiadosť zaslané bezplatne, a to buď elektronicky, alebo iným spôsobom.
 4. V prípade, že sa okrem týchto všeobecných podmienok uplatňujú aj osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov alebo služieb, druhý a tretí odsek sa uplatňujú analogicky a spotrebiteľ sa v prípade rozporných podmienok môže vždy odvolávať na platné ustanovenie, ktoré je pre neho najvýhodnejšie.

Článok 4 - Ponuka

 1. Ak má ponuka obmedzenú platnosť alebo podlieha podmienkam, bude to v ponuke výslovne uvedené.
 2. Ponuka obsahuje úplný a presný opis ponúkaných produktov, digitálneho obsahu a/alebo služieb. Opis je dostatočne podrobný, aby spotrebiteľ mohol ponuku správne posúdiť. Ak podnikateľ používa obrázky, sú verným odrazom ponúkaných produktov, služieb a/alebo digitálneho obsahu. Zjavné chyby alebo omyly v ponuke nebudú pre podnikateľa záväzné.
 3. Každá ponuka obsahuje také informácie, aby bolo spotrebiteľovi jasné, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponuky.

Článok 5 - Dohoda

 1. Zmluva je uzavretá, s výhradou ustanovení odseku 4, v okamihu, keď spotrebiteľ prijme ponuku a sú splnené jej podmienky.
 2. Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, obchodník bezodkladne potvrdí prijatie elektronického prijatia ponuky. Pokiaľ obchodník nepotvrdí prijatie tohto súhlasu, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.
 3. Ak je zmluva vytvorená elektronicky, obchodník prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu elektronického prenosu údajov a zabezpečí bezpečné webové prostredie. Ak má spotrebiteľ možnosť platiť elektronicky, podnikateľ prijme primerané bezpečnostné opatrenia.
 4. Podnikateľ môže v medziach zákona informovať spotrebiteľa o jeho platobných povinnostiach a o všetkých skutočnostiach a faktoroch dôležitých pre riadne uzavretie zmluvy na diaľku. Ak má obchodník na základe tohto prešetrenia dobrý dôvod neuzavrieť zmluvu, je oprávnený odmietnuť objednávku alebo žiadosť s uvedením dôvodov alebo stanoviť osobitné podmienky jej vykonania.
 5. Najneskôr v čase dodania výrobku, služby alebo digitálneho obsahu spotrebiteľovi zašle podnikateľ tieto informácie v písomnej forme alebo takým spôsobom, aby ich spotrebiteľ prístupným spôsobom mohol uložiť na trvanlivý nosič:
  a. adresu prevádzkarne obchodníka, kde môže spotrebiteľ podať sťažnosť;
  b. podmienky a spôsob, akým môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, alebo jasné vyhlásenie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy;
  c. informácie o zárukách a existujúcich popredajných službách;
  d. cenu vrátane všetkých daní za produkt, službu alebo digitálny obsah; prípadne náklady na doručenie; a spôsob platby, doručenia alebo plnenia zmluvy na diaľku;
  e. požiadavky na zrušenie dohody, ak dohoda trvá dlhšie ako jeden rok alebo je uzavretá na dobu neurčitú;
  f. ak má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, vzor formulára na odstúpenie od zmluvy.
 6. V prípade rozšírenej transakcie sa ustanovenie predchádzajúceho odseku vzťahuje len na prvú dodávku.

Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy
Vo výrobkoch:

 1. Spotrebiteľ môže vypovedať zmluvu týkajúcu sa kúpy výrobku v lehote na rozmyslenie v trvaní najmenej 14 dní bez udania dôvodu. Obchodník sa môže spotrebiteľa opýtať na dôvod odstúpenia od zmluvy, ale nesmie spotrebiteľa zaväzovať, aby uviedol dôvod (dôvody).
 2. Lehota na rozmyslenie uvedená v odseku 1 začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď spotrebiteľ alebo ním vopred určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, dostane výrobok, alebo:
  a. ak si spotrebiteľ objednal viacero výrobkov v jednej objednávke: deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana obdržali posledný výrobok. Podnikateľ môže odmietnuť objednávku viacerých výrobkov s odlišnou dobou dodania, ak o tom spotrebiteľa pred objednaním jasne informoval.
  b. ak dodávka výrobku pozostáva z viacerých zásielok alebo častí: deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana prevzala poslednú zásielku alebo poslednú časť;
  c. v prípade zmlúv o pravidelnom dodávaní výrobkov počas určitého časového obdobia: deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana dostali prvý výrobok.

Pre služby a digitálny obsah, ktoré sa neposkytujú na hmotnom nosiči:

 1. Spotrebiteľ môže vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb a zmluvu o dodaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, počas najmenej 14 dní bez udania dôvodu. Obchodník môže spotrebiteľa požiadať o uvedenie dôvodu odstúpenia od zmluvy, ale nesmie ho zaväzovať, aby uviedol dôvod (dôvody).
 2. Lehota na rozmyslenie uvedená v odseku 3 začína plynúť dňom nasledujúcim po uzavretí dohody.

Predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade produktov, služieb a digitálneho obsahu, ktoré sa nedodávajú na hmotnom nosiči, ak nie sú uvedené informácie o práve na odstúpenie od zmluvy:

 1. Ak podnikateľ neposkytol spotrebiteľovi zákonom požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy alebo vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie dvanásť mesiacov po uplynutí pôvodnej lehoty na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku.
 2. Ak obchodník poskytol spotrebiteľovi informácie uvedené v predchádzajúcom odseku do dvanástich mesiacov od dátumu začiatku pôvodnej lehoty na rozmyslenie, lehota na rozmyslenie sa skončí 14 dní po dni, keď spotrebiteľ tieto informácie dostal.

Článok 7 - Povinnosti spotrebiteľa počas obdobia na rozmyslenie

 1. Počas doby na rozmyslenie bude spotrebiteľ s výrobkom a obalom zaobchádzať opatrne. Výrobok rozbalí alebo použije len v rozsahu potrebnom na určenie povahy, vlastností a fungovania výrobku. Východiskom je, že spotrebiteľ môže s výrobkom manipulovať a kontrolovať ho len tak, ako by to mohol robiť v obchode.
 2. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku spôsobu zaobchádzania s výrobkom nad rámec povolený v odseku 1.
 3. Spotrebiteľ nenesie zodpovednosť za zníženie hodnoty výrobku, ak mu obchodník pred uzavretím zmluvy alebo v čase jej uzavretia neposkytol všetky zákonom požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy.

Článok 8 - Uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a náklady s tým spojené

 1. Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, oznámi to obchodníkovi v lehote na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy alebo iným jednoznačným spôsobom.
 2. Spotrebiteľ čo najskôr, najneskôr však do 14 dní odo dňa nasledujúceho po oznámení uvedenom v odseku 1, zašle výrobok späť alebo ho odovzdá (oprávnenému zástupcovi) podnikateľa. Nie je to potrebné, ak podnikateľ ponúkol, že si výrobok vyzdvihne sám. Spotrebiteľ v každom prípade dodržal lehotu na vrátenie výrobku, ak ho vrátil pred jej uplynutím.
 3. Spotrebiteľ zašle výrobok späť so všetkým príslušenstvom, ak je to možné, v pôvodnom stave a balení a podľa primeraných a jasných pokynov obchodníka.
 4. Riziko a dôkazné bremeno riadneho a včasného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 5. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie výrobku. Ak podnikateľ neoznámil, že tieto náklady má znášať spotrebiteľ, alebo ak podnikateľ uvedie, že náklady znáša sám, spotrebiteľ nemusí znášať náklady na vrátenie tovaru.
 6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy po predchádzajúcej výslovnej žiadosti o začatie poskytovania služby alebo dodávky plynu, vody alebo elektriny, ktoré nie sú pripravené na predaj v obmedzenom objeme alebo stanovenom množstve, počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi sumu, ktorá je úmerná tej časti záväzku, ktorú obchodník splnil v čase odstúpenia od zmluvy, v porovnaní s plným rozsahom záväzku.
 7. Spotrebiteľ nenesie žiadne náklady na poskytovanie služieb alebo dodávku vody, plynu alebo elektriny, ktoré nie sú pripravené na predaj v obmedzenom objeme alebo množstve, alebo na dodávku diaľkového vykurovania, ak:
  a. obchodník neposkytol spotrebiteľovi zákonom požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, o náhrade nákladov v prípade odstúpenia od zmluvy alebo vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo;
  b. spotrebiteľ výslovne nepožiadal o začatie poskytovania služby alebo dodávky plynu, vody, elektrickej energie alebo diaľkového vykurovania počas obdobia na vychladnutie.
 8. Spotrebiteľ nenesie žiadne náklady na úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý nebol dodaný na hmotnom nosiči, ak:
  a. výslovne nesúhlasil so začatím plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na rozmyslenie;
  b. pri udelení súhlasu nepotvrdil, že stratil právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
  c. vlastník nepotvrdil toto vyhlásenie spotrebiteľa.
 9. Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, všetky ďalšie zmluvy sa zo zákona zrušia.

Článok 9 - Povinnosti podnikateľa v prípade odstúpenia od zmluvy

 1. Ak obchodník umožní spotrebiteľovi oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronicky, bezodkladne zašle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia.
 2. Obchodník vráti všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane akýchkoľvek nákladov na doručenie, ktoré obchodník účtoval za vrátený výrobok, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď mu spotrebiteľ oznámil odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ obchodník neponúkne, že si výrobok vyzdvihne sám, môže s vrátením platby počkať, kým výrobok nedostane alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že ho vrátil, podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Podnikateľ použije na úhradu rovnaký platobný prostriedok, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom. Vrátenie peňazí je pre spotrebiteľa bezplatné.
 4. Ak si spotrebiteľ zvolil drahší spôsob doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, podnikateľ nemusí preplatiť dodatočné náklady na drahší spôsob.

Článok 10 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy
Obchodník môže z práva na odstúpenie od zmluvy vylúčiť nasledujúce výrobky a služby, ale len vtedy, ak túto skutočnosť jasne uviedol pri predkladaní ponuky alebo aspoň v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy:

 1. Produkty alebo služby, ktorých cena je viazaná na výkyvy na finančnom trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv a ktoré môžu nastať v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy
 2. Zmluvy, ktoré sa uzatvárajú počas verejnej dražby. Verejná dražba je spôsob predaja, pri ktorom prevádzkovateľ ponúka výrobky, digitálny obsah a/alebo služby spotrebiteľovi, ktorý je osobne prítomný alebo má možnosť byť osobne prítomný na dražbe pod vedením licitátora, a pri ktorom je úspešný uchádzač povinný kúpiť výrobky, digitálny obsah a/alebo služby;
 3. Zmluvy o poskytovaní služieb po úplnom vykonaní služby, ale len ak:
  a. plnenie sa začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a
  b. spotrebiteľ vyhlásil, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keď podnikateľ úplne splnil zmluvu;
 4. zákazky na poskytnutie ubytovania, ak je v zmluve stanovený konkrétny dátum alebo obdobie plnenia, a iné ako na bytové účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov a stravovacie služby;
 5. Zmluvy týkajúce sa voľnočasových aktivít, ak zmluva stanovuje konkrétny dátum alebo obdobie plnenia;
 6. Výrobky vyrobené podľa špecifikácií spotrebiteľa, ktoré nie sú prefabrikované a sú vyrobené na základe individuálneho výberu alebo rozhodnutia spotrebiteľa, alebo sú jednoznačne určené pre konkrétnu osobu;
 7. Produkty, ktoré sa rýchlo kazia alebo majú obmedzenú trvanlivosť;
 8. Zapečatené výrobky, ktoré nie sú vhodné na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých pečať bola po dodaní porušená;
 9. Výrobky, ktoré sú po dodaní neodvolateľne zmiešané s inými výrobkami vzhľadom na ich povahu;
 10. Alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení zmluvy, ale ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv;
 11. Zapečatené zvukové a obrazové nahrávky a počítačový softvér, ktorých pečať bola po doručení porušená;
 12. Noviny, časopisy alebo magazíny s výnimkou ich predplatného;
 13. Poskytovanie digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ale len ak:
  a. plnenie sa začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a
  b. spotrebiteľ vyhlásil, že tým stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 14. Nákupy v rámci podnikania sú vylúčené z práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Článok 11 - Cena

 1. Počas obdobia platnosti uvedeného v ponuke sa ceny ponúkaných výrobkov a/alebo služieb nezvyšujú, s výnimkou zmien cien v dôsledku zmien sadzieb DPH.
 2. Bez ohľadu na predchádzajúci odsek môže obchodník ponúkať produkty alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť, za premenlivé ceny. Táto súvislosť s výkyvmi a skutočnosť, že všetky uvedené ceny sú cieľové ceny, budú uvedené v ponuke.
 3. Zvýšenie ceny do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak vyplýva zo zákonných predpisov alebo ustanovení.
 4. Zvýšenie ceny po 3 mesiacoch od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak to podnikateľ stanovil a:
  a. vyplývajú zo zákonných predpisov alebo ustanovení alebo
  b. spotrebiteľ je oprávnený vypovedať zmluvu v deň, keď zvýšenie ceny nadobudne účinnosť.
 5. Ceny uvedené v ponuke produktov alebo služieb sú vrátane DPH.

Článok 12 - Plnenie dohody a dodatočná záruka

 1. Obchodník ručí za to, že výrobky a/alebo služby spĺňajú podmienky zmluvy, špecifikácie uvedené v ponuke, primerané požiadavky na spoľahlivosť a/alebo prevádzkyschopnosť a zákonné ustanovenia a/alebo vládne nariadenia, ktoré platili v deň uzavretia zmluvy. V prípade dohody podnikateľ tiež zabezpečí, aby bol výrobok vhodný na iné ako bežné použitie.
 2. Dodatočná záruka poskytnutá obchodníkom, jeho dodávateľom, výrobcom alebo dovozcom nikdy neobmedzuje zákonné práva a nároky, ktoré môže spotrebiteľ na základe zmluvy uplatniť voči obchodníkovi, ak obchodník nesplnil svoju časť zmluvy.
 3. Pod dodatočnou zárukou sa rozumie akýkoľvek záväzok podnikateľa, jeho dodávateľa, dovozcu alebo výrobcu, ktorým poskytuje spotrebiteľovi určité práva alebo nároky nad rámec toho, čo je povinný urobiť zo zákona v prípade, že nesplnil svoju časť zmluvy.

Článok 13 - Doručovanie a vykonávanie

 1. Podnikateľ bude pri prijímaní a realizácii objednávok výrobkov a pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie služieb postupovať s maximálnou starostlivosťou.
 2. Miestom dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámil podnikateľovi.
 3. S výhradou ustanovení článku 4 týchto podmienok prevádzkovateľ prijíma objednávky urýchlene, najneskôr však do 30 dní, ak sa nedohodlo iné dodanie. Ak sa dodávka oneskorí alebo ak sa objednávka nevykoná alebo sa vykoná len čiastočne, spotrebiteľ ich dostane najneskôr do 30 dní od podania objednávky. Spotrebiteľ má v tomto prípade právo ukončiť zmluvu bez sankcií a nárok na akúkoľvek náhradu.
 4. Po ukončení zmluvy podľa predchádzajúceho odseku podnikateľ bezodkladne vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu.
 5. Riziko poškodenia a/alebo straty výrobkov nesie podnikateľ až do okamihu ich doručenia spotrebiteľovi alebo vopred určenému a podnikateľom oznámenému zástupcovi, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

Článok 14 - Pokračujúce transakcie: trvanie, ukončenie a obnovenie
Upozornenie:

 1. Spotrebiteľ môže uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektriny) alebo služieb, kedykoľvek vypovedať zmluvu podľa platných pravidiel a s výpovednou lehotou nepresahujúcou jeden mesiac.
 2. Spotrebiteľ môže uzavrieť zmluvu na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb, kedykoľvek na konci stanovenej lehoty vypovedať zmluvu podľa platných pravidiel ukončenia a výpovednej lehoty nepresahujúcej jeden mesiac.
 3. Spotrebiteľ môže vypovedať zmluvy uvedené v predchádzajúcich odsekoch:

 • ukončiť kedykoľvek a nie je obmedzená na ukončenie v určitom čase alebo počas určitého obdobia;
 • aspoň ich ukončiť rovnakým spôsobom, akým ich uzavrel;
 • Zmluvu vždy ukončite s rovnakou výpovednou lehotou, akú si stanovil podnikateľ.
  Rozšírenie:

 1. Zmluvu na dobu určitú, ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektriny) alebo služieb, nemožno mlčky predĺžiť alebo obnoviť na dobu určitú.
 2. Bez ohľadu na predchádzajúci odsek sa zmluva na dobu určitú, ktorá bola uzavretá na pravidelné dodávanie dennej alebo týždennej tlače a časopisov, môže mlčky predĺžiť najviac o tri mesiace, ak má spotrebiteľ právo vypovedať túto predĺženú zmluvu na konci obdobia predĺženia s výpovednou lehotou, ktorá nepresahuje jeden mesiac.
 3. Zmluva na dobu určitú, ktorá bola uzavretá na pravidelné dodávanie výrobkov alebo služieb, sa môže automaticky predĺžiť na dobu neurčitú, len ak má spotrebiteľ vždy právo ju vypovedať s výpovednou lehotou, ktorá nepresahuje jeden mesiac. Výpovedná lehota je až tri mesiace, ak sa zmluva týka pravidelného, ale menej ako raz mesačného doručovania dennej, spravodajskej a týždennej tlače a časopisov.
 4. Zmluva na dobu určitú na pravidelné dodávanie dennej alebo týždennej tlače a časopisov na úvod (skúšobné alebo úvodné predplatné) nepokračuje automaticky a končí uplynutím skúšobného alebo úvodného obdobia.
  Trvanie:
 5. Ak zmluva trvá dlhšie ako jeden rok, po uplynutí jedného roka môže spotrebiteľ zmluvu kedykoľvek vypovedať s výpovednou lehotou do jedného mesiaca, pokiaľ sa rozumnosť a spravodlivosť nebránia výpovedi pred uplynutím dohodnutej lehoty.

Článok 15 - Platba

 1. Pokiaľ nie je v zmluve alebo dodatočných podmienkach uvedené inak, sumy splatné spotrebiteľom by mali byť zaplatené do 14 dní od začiatku lehoty na rozmyslenie, alebo ak lehota na rozmyslenie neexistuje, do 14 dní od uzavretia zmluvy. V prípade zmluvy o poskytnutí služby sa táto lehota začína dňom, keď spotrebiteľ dostane potvrdenie o uzavretí zmluvy.
 2. Pri predaji výrobkov spotrebiteľom sa vo všeobecných podmienkach nikdy nesmie vyžadovať, aby spotrebiteľ zaplatil viac ako 50% vopred. Ak bola dohodnutá zálohová platba, spotrebiteľ nemôže uplatniť žiadne práva týkajúce sa vykonania objednávky alebo služby (služieb) pred zaplatením zálohovej platby.
 3. Spotrebiteľ je povinný nepresnosti v poskytnutých údajoch alebo určených platbách bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
 4. Ak spotrebiteľ nesplní svoju povinnosť(-e) zaplatiť včas, po tom, ako ho majiteľ upozorní na omeškanie platby a po tom, ako majiteľ poskytne spotrebiteľovi lehotu 14 dní na splnenie jeho platobných povinností, je povinný zaplatiť zákonný úrok z dlžnej sumy a majiteľ má právo účtovať náklady na mimosúdne vymáhanie. Tieto náklady na vymáhanie sú maximálne vo výške: 15% na nesplatené sumy do 2 500 EUR; 10% na ďalších 2 500 EUR a 5% na ďalších 5 000 EUR, pričom minimálna výška je 40 EUR. Vlastník sa môže od týchto súm a percent odchýliť v prospech spotrebiteľa.

Článok 16 - Postup podávania sťažností

 1. Podnikateľ má dostatočne zverejnený postup podávania sťažností a sťažnosti vybavuje v súlade s týmto postupom.
 2. Reklamácie týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť predložené obchodníkovi s úplným a jasným popisom v primeranej lehote po tom, čo spotrebiteľ zistil nedostatky.
 3. Na sťažnosti predložené obchodníkovi sa odpovie do 14 dní odo dňa ich prijatia. Ak si sťažnosť vyžaduje predvídateľne dlhší čas na vybavenie, obchodník odpovie do 14 dní s oznámením o prijatí a uvedie, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.
 4. Sťažnosť na výrobok, službu alebo službu podnikateľa možno podať aj prostredníctvom formulára na podávanie sťažností na spotrebiteľskej stránke webovej stránky spoločnosti Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Sťažnosť sa potom zašle príslušnému podnikateľovi aj spoločnosti Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Ak sa sťažnosť nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou v primeranej lehote alebo do troch mesiacov od podania sťažnosti, vzniká spor, ktorý je možné riešiť v rámci postupu riešenia sporov.

Článok 17 - Spory

 1. Zmluvy medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky, sa riadia výlučne holandským právom.
 2. Spory medzi spotrebiteľom a podnikateľom o uzavretí alebo plnení zmlúv týkajúcich sa výrobkov alebo služieb, ktoré majú byť dodané alebo ktoré boli dodané týmto podnikateľom, možno predložiť v internetovom obchode Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP v Haagu (www.sgc.nl), pričom sa riadne dodržia nižšie uvedené ustanovenia.
 3. Výbor pre spory sa bude sporom zaoberať len vtedy, ak spotrebiteľ najprv v primeranej lehote podal sťažnosť obchodníkovi.
 4. Spor musí byť predložený písomne výboru pre spory do dvanástich mesiacov od vzniku sporu.
 5. Ak chce spotrebiteľ predložiť spor Komisii pre spory, podnikateľ je touto voľbou viazaný. Ak tak chce urobiť podnikateľ, spotrebiteľ sa musí do piatich týždňov od písomnej výzvy podnikateľa písomne vyjadriť, či si to želá alebo chce, aby spor riešil príslušný súd. Vypočuť si rozhodnutie spotrebiteľa v lehote piatich týždňov, potom je podnikateľ oprávnený predložiť spor príslušnému súdu.
 6. Rozhodnutie Geschillencommissie podlieha podmienkam stanoveným v predpisoch Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Rozhodnutia výboru pre spory sa prijímajú vo forme záväzného stanoviska.
 7. Výbor pre spory sa sporom nebude zaoberať alebo konanie ukončí, ak bolo obchodníkovi povolené pozastavenie platieb, ak sa dostal do konkurzu alebo skutočne ukončil obchodnú činnosť predtým, ako sa výbor zaoberal sporom na zasadnutí a vydal konečné rozhodnutie.
 8. Ak je okrem Geschillencommissie Webshop príslušná aj iná uznaná rozhodcovská komisia alebo komisia pridružená k Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) alebo Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk má prednostnú právomoc v sporoch týkajúcich sa najmä spôsobu predaja na diaľku alebo poskytovania služieb. Vo všetkých ostatných sporoch sú príslušné iné výbory pre spory uznané SGC alebo Kifid.

Článok 18 - Záruka odvetvia

 1. Stichting Webshop Keurmerk zaručuje splnenie záväzného stanoviska Komisie pre spory Webshop Keurmerk svojimi členmi, pokiaľ sa člen nerozhodne predložiť záväzné stanovisko do dvoch mesiacov od zaslania oznámenia na preskúmanie súdu. Táto záruka ožíva, ak záväzné stanovisko po preskúmaní súdom zostalo zachované a rozsudok, ktorý to preukazuje, nadobudol právoplatnosť. Webshop Keurmerk vyplatí spotrebiteľovi sumu až do výšky 10 000,- EUR za záväzné stanovisko. Pri sumách vyšších ako 10 000,- EUR za záväzné stanovisko sa vyplatí 10 000,- EUR. V prípade preplatku je Webshop Keurmerk povinný pokúsiť sa zabezpečiť, aby člen dodržiaval záväzné rady.
 2. Na účely tejto záruky sa vyžaduje, aby spotrebitelia podali písomný podnet spoločnosti Webshop Keurmerk a aby jej odovzdali svoje nároky voči spoločnosti Webshop Keurmerk. Ak pohľadávka voči podnikateľovi presiahne 10 000,- EUR, bude spotrebiteľovi ponúknutá v takom rozsahu, že pohľadávka presahujúca 10 000,- EUR bude postúpená na spoločnosť Stichting Webshop Keurmerk, ktorá sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady pokúsi dosiahnuť zaplatenie a uspokojenie týchto práv spotrebiteľa.

Článok 19 - Dodatočné alebo odlišné ustanovenia
Dodatočné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto všeobecných podmienok, nesmú byť v neprospech spotrebiteľa a mali by byť zaznamenané písomne alebo takým spôsobom, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvalý nosič údajov.

Článok 20 - Zmeny a doplnenia všeobecných obchodných podmienok Stichting Webshop Keurmerk

 1. Spoločnosť Stichting Webshop Keurmerk nebude meniť tieto všeobecné podmienky bez konzultácie s Consumentenbond.
 2. Zmeny a doplnenia týchto podmienok nadobúdajú účinnosť až po ich zverejnení vhodným spôsobom s tým, že v prípade platných zmien a doplnení počas platnosti ponuky má prednosť ustanovenie, ktoré je pre spotrebiteľa najvýhodnejšie.

Adresa Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Posledná aktualizácia 30. júna 2015