Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe firmy Stichting Webshop Keurmerk zostały sporządzone w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Grupy Koordynacyjnej Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Ekonomicznej i obowiązują od 1 czerwca 2014 roku.

Niniejsze Warunki Ogólne są stosowane przez wszystkich członków Stichting Webshop Keurmerk z wyjątkiem usług finansowych, o których mowa w Ustawie o Nadzorze Finansowym (Wet Financieel Toezicht) oraz w zakresie, w jakim usługi te są nadzorowane przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (Autoriteit Financiële Markten).

Spis treści:
Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie przeznaczonym na zastanowienie się
Artykuł 8 - Korzystanie z prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Spełnienie i gwarancja dodatkowa
Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 14 - Transakcje ciągłe: czas trwania, rozwiązanie i wznowienie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Procedura składania skarg
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Gwarancja branżowa
Artykuł 19 - Przepisy dodatkowe lub odmienne
Artykuł 20 - Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych Stichting Webshop Keurmerk

Artykuł 1 - Definicje
W niniejszych warunkach, następujące terminy mają następujące znaczenie:

 1. Umowa dodatkowa oznacza umowę, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a te produkty, treści cyfrowe lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą;
 2. Okres prolongaty: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i nie działa w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane wytworzone i dostarczone w formie cyfrowej;
 6. Umowa na czas nieokreślony: umowa dotycząca regularnego dostarczania towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
 7. Trwały nośnik: każde narzędzie - w tym poczta elektroniczna - które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości lub ich wykorzystanie przez okres właściwy do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawieranej na odległość w okresie możliwości wycofania się z umowy;
 9. Przedsiębiorca: Osoba fizyczna w wieku 16 lat lub starsza, lub osoba prawna, która jest członkiem Stichting Webshop Keurmerk i oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi konsumentom na odległość;
 10. Umowa zawierana na odległość: umowa między przedsiębiorcą a konsumentem zawierana w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych lub usług, w której do momentu zawarcia umowy włącznie wykorzystywana jest jedna lub więcej technik komunikacji na odległość;
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku I do niniejszych Warunków;
 12. Technika porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Nazwa przedsiębiorcy: KBH BV
Adres oddziału: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Numer telefonu i godziny, w których przedsiębiorca może być osiągalny telefonicznie: 053-2005568
Adres e-mail: [email protected]
Numer Izby Gospodarczej: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Jeżeli działalność przedsiębiorcy podlega odpowiedniemu systemowi koncesjonowania:.
informacje o organie nadzorczym;

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:

 • stowarzyszenie lub organizację zawodową, której jest członkiem;
 • tytuł zawodowy, miejsce w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym został przyznany;
 • odniesienie do zasad wykonywania zawodu mających zastosowanie w Niderlandach oraz wskazanie, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dostęp do tych zasad wykonywania zawodu.

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Te ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i każdej umowy zawartej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże, przed zawarciem umowy na odległość, sposób, w jaki można zapoznać się z ogólnymi warunkami w lokalu przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie konsumentowi tak szybko, jak to możliwe, na jego żądanie.
 3. Jeżeli umowa zawierana jest na odległość drogą elektroniczną, wówczas, w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł on łatwo przechowywać go na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to rozsądnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie, na jego żądanie, w formie elektronicznej lub w inny sposób.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków obowiązują szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapit drugi i trzeci stosuje się przez analogię, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najbardziej korzystne w przypadku sprzecznych warunków.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, to są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste omyłki lub błędy w ofercie nie będą wiążące dla przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia jej warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie elektronicznej akceptacji oferty. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi otrzymania tej akceptacji, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeżeli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazu danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument ma możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może, w granicach prawa - poinformować konsumenta o jego obowiązkach płatniczych oraz o wszystkich faktach i czynnikach istotnych dla należytego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku z podaniem przyczyn lub obwarować jego realizację specjalnymi warunkami.
 5. Nie później niż w chwili dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych przedsiębiorca prześle konsumentowi na piśmie lub w taki sposób, aby konsument w przystępny sposób mógł zapisać na trwałym nośniku następujące informacje:
  a. adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym konsument może składać skargi;
  b. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia;
  c. informacje na temat gwarancji i istniejących usług posprzedażnych;
  d. cenę, w tym wszystkie podatki, produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownych przypadkach koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawieranej na odległość;
  e. wymogi dotyczące unieważnienia umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
  f. jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku transakcji rozszerzonej, postanowienie poprzedniego ustępu stosuje się tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
W produktach:

 1. Konsument może odstąpić od umowy związanej z zakupem produktu w okresie do namysłu wynoszącym co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania tego powodu (powodów).
 2. Bieg okresu możliwości ochłodzenia, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona uprzednio przez konsumenta i niebędąca przewoźnikiem, otrzymała produkt, lub:
  a. jeżeli konsument zamówił wiele produktów w jednym zamówieniu: w dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia na wiele produktów o różnym czasie dostawy.
  b. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
  c. w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów przez pewien okres czasu: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymała pierwszy produkt.

Dla usług i treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym:

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w terminie co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta o podanie przyczyny odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania przyczyny (przyczyn).
 2. Okres możliwości wycofania się z umowy, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w dniu następującym po zawarciu umowy.

Wydłużony okres możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku w przypadku braku informacji o prawie odstąpienia od umowy:

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie dwunastu miesięcy od końca pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, jak określono w poprzednich ustępach niniejszego artykułu.
 2. Jeżeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie przeznaczonym na zastanowienie się

 1. Podczas okresu refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje on lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Punktem wyjścia jest tutaj fakt, że konsument może jedynie obchodzić się z produktem i sprawdzać go w taki sposób, w jaki byłoby mu to dozwolone w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza to, co jest dozwolone w ust. 1.
 3. Konsument nie odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie udzielił mu wszystkich wymaganych przez prawo informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy lub w momencie jej zawierania.

Artykuł 8 - Korzystanie z prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty

 1. Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, informuje o tym przedsiębiorcę w terminie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
 2. Możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, konsument odsyła produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaoferował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku dotrzymał terminu zwrotu, jeżeli zwrócił produkt przed upływem tego terminu.
 3. Konsument odsyła produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami, w miarę możliwości w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował, że konsument powinien ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie te koszty, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeżeli konsument odstępuje od umowy po uprzednim wyraźnym żądaniu, aby świadczenie usługi lub dostarczanie gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie są przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, rozpoczęło się w okresie odstąpienia, konsument jest winien przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do tej części zobowiązania, która została wykonana przez przedsiębiorcę w momencie odstąpienia, w porównaniu z pełnym zakresem zobowiązania.
 7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów z tytułu świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie są przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, lub z tytułu dostarczania centralnego ogrzewania, jeżeli:
  a. przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia od umowy lub wzorze formularza odstąpienia od umowy, lub;
  b. konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostarczania gazu, wody, energii elektrycznej lub centralnego ogrzewania w trakcie okresu możliwości ochłodzenia.
 8. Konsument nie ponosi kosztów całkowitego lub częściowego dostarczenia treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli:
  a. nie wyraził on wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu możliwości wycofania się z umowy;
  b. nie przyjął do wiadomości, że traci prawo do wycofania się w momencie wyrażania zgody; lub
  c. właściciel nie potwierdził tego oświadczenia złożonego przez konsumenta.
 9. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi powiadomienie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania tego powiadomienia.
 2. Przedsiębiorca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym pobrane przez przedsiębiorcę koszty dostarczenia zwracanego produktu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może on wstrzymać się ze zwrotem produktu do czasu jego otrzymania lub do czasu, gdy konsument będzie w stanie wykazać, że go zwrócił, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. Przedsiębiorca używa do zwrotu kosztów tego samego sposobu zapłaty, którego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zapłaty. Zwrot pieniędzy jest dla konsumenta bezpłatny.
 4. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie o tym poinformował w momencie składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena jest związana z wahaniami na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy
 2. Umowy, które są zawierane w trakcie aukcji publicznej. Aukcja publiczna jest metodą sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest obecny osobiście lub ma możliwość być obecny osobiście na aukcji pod kierownictwem prowadzącego aukcję, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 3. Zamówienia na usługi, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
  a. wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, oraz
  b. konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy przedsiębiorca całkowicie wywiązał się z umowy;
 4. Zamówienia na usługi dotyczące zapewnienia zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania oraz inne niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, usług wynajmu samochodów i gastronomii;
 5. Umowy dotyczące działalności rekreacyjnej, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania;
 6. Produkty wykonane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 7. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
 8. Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których plomba została naruszona po dostarczeniu;
 9. Produkty, które po dostarczeniu są nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami ze względu na ich charakter;
 10. Napoje alkoholowe, których cena została ustalona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 11. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
 12. Gazety, dzienniki lub czasopisma z wyjątkiem ich prenumeraty;
 13. Dostarczanie treści cyfrowych w inny sposób niż na materialnym nośniku, ale tylko wtedy, gdy:
  a. wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, oraz
  b. konsument oświadczył, że traci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 14. Zakupy biznesowe są wyłączone z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Cena

 1. W okresie ważności wymienionym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegają podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianą stawek podatku VAT.
 2. Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, zostaną wspomniane wraz z ofertą.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z regulacji lub przepisów ustawowych.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
  a. wynikają z ustawowych regulacji lub przepisów; lub
  b. konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.
 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 - Wywiązanie się z umowy i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności i/lub możliwości serwisowania oraz przepisami ustawowymi i/lub przepisami państwowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń prawnych, których konsument, na podstawie umowy, może dochodzić od przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, do czego jest prawnie zobowiązany w przypadku, gdy nie wywiązał się ze swojej części umowy.

Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy.
 3. Z zastrzeżeniem tego, co jest określone w artykule 4 niniejszych warunków, operator przyjął zamówienia szybko, ale nie później niż 30 dni, chyba że uzgodniono inną dostawę. Jeżeli dostawa jest opóźniona lub jeżeli zamówienie nie zostało zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzymuje je nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. Konsument w tym przypadku prawo do rozwiązania umowy bez kary i uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Po rozwiązaniu umowy zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca niezwłocznie zwróci konsumentowi zapłaconą przez niego kwotę.
 5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i ogłoszonemu przez przedsiębiorcę przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 - Transakcje ciągłe: czas trwania, rozwiązanie i wznowienie
Zawiadomienie:

 1. Konsument może zawrzeć umowę na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie, wypowiadając obowiązujące zasady wypowiedzenia i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 2. Konsument może zawrzeć umowę na czas określony, która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie na koniec ustalonego okresu wypowiedzieć ją zgodnie z obowiązującymi zasadami i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach:

 • wypowiedzenie w dowolnym momencie i nie jest ograniczone do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
 • przynajmniej zakończyć je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
 • Zawsze wypowiadaj umowę z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca przewidział dla siebie.
  Przedłużenie:

 1. Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać w sposób dorozumiany przedłużona lub odnowiona na czas określony.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie dzienników i tygodników, może zostać milcząco przedłużona na okres maksymalnie trzech miesięcy, jeżeli konsument ma prawo do rozwiązania tej przedłużonej umowy na koniec okresu przedłużenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub świadczenia usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma w każdej chwili prawo do jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca. Okres wypowiedzenia wynosi do trzech miesięcy, jeżeli umowa dotyczy regularnego, ale nie częściej niż raz w miesiącu, dostarczania gazet i czasopism codziennych, informacyjnych i tygodniowych.
 4. Umowa na czas określony o regularne dostarczanie, w ramach wprowadzenia, gazet i czasopism codziennych lub tygodniowych (prenumerata próbna lub wprowadzająca) nie jest automatycznie kontynuowana i wygasa z upływem okresu próbnego lub wprowadzającego.
  Czas trwania:
 5. Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, po upływie roku konsument może w każdej chwili rozwiązać ją z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego do jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 - Płatność

 1. O ile umowa lub warunki dodatkowe nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu przeznaczonego na zastanowienie się lub, w przypadku braku okresu przeznaczonego na zastanowienie się, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi, okres ten rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom nie można nigdy wymagać od konsumenta, na zasadach ogólnych, zapłaty z góry kwoty wyższej niż 50%. Jeżeli uzgodniono płatność zaliczkową, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usługi (usług) przed wpłaceniem zaliczki.
 3. Konsument ma obowiązek do nieścisłości w danych dostarczonych lub określonych płatności, aby zgłosić się natychmiast do operatora.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się w terminie ze swoich zobowiązań płatniczych, to po powiadomieniu go przez właściciela o opóźnieniu płatności i po udzieleniu mu przez właściciela terminu 14 dni na wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, będzie on zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od należnej kwoty, a właściciel ma prawo do naliczenia pozasądowych kosztów windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2.500 EUR; 10% od kolejnych 2.500 EUR i 5% od kolejnych 5.000 EUR, przy czym minimalna kwota wynosi 40 EUR. Właściciel może odstąpić od tych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 - Procedura składania skarg

 1. Przedsiębiorca posiada wystarczająco upublicznioną procedurę składania skarg i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być złożone przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasno opisany w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
 3. Odpowiedź na reklamacje złożone przedsiębiorcy zostanie udzielona w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni, informując o jej otrzymaniu i wskazując, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamację produktu, usługi lub usługi Przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej witryny internetowej Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Reklamacja zostanie przesłana zarówno do danego Przedsiębiorcy, jak i do Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Jeżeli reklamacja nie może być rozwiązana za obopólną zgodą w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia reklamacji, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Artykuł 17 - Spory

 1. Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Spory pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą dotyczące zawierania lub wykonywania umów związanych z produktami lub usługami, które mają być dostarczone lub zostały dostarczone przez tego Przedsiębiorcę, można zgłaszać w sklepie internetowym Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl) z zachowaniem poniższych postanowień.
 3. Spór zostanie rozpatrzony przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument w odpowiednim czasie złożył swoją skargę do przedsiębiorcy.
 4. Spór należy przedłożyć komisji rozjemczej w formie pisemnej w ciągu dwunastu miesięcy od jego powstania.
 5. Gdy konsument chce przekazać spór do Komisji Rozjemczej, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Gdy przedsiębiorca będzie chciał to zrobić, konsument będzie musiał w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wezwania przedsiębiorcy wypowiedzieć się na piśmie, czy tego chce, czy też chce, aby spór był rozpatrywany przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca dokona wyboru konsumenta w terminie pięciu tygodni, wówczas ma prawo skierować spór do właściwego sądu.
 6. Decyzja Geschillencommissie podlega warunkom określonym w regulaminie Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Decyzje komisji rozjemczej podejmowane są w formie wiążącej opinii.
 7. Komisja rozjemcza nie rozpatrzy sporu lub zakończy postępowanie, jeżeli przedsiębiorca otrzymał decyzję o wstrzymaniu płatności, ogłosił upadłość lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą przed rozpatrzeniem sporu przez komisję na posiedzeniu i wydaniem prawomocnego orzeczenia.
 8. Jeśli oprócz Geschillencommissie Webshop, inna uznana komisja arbitrażowa lub komisja stowarzyszona ze Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) posiada jurysdykcję, Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk będzie miała preferowaną jurysdykcję w sporach dotyczących głównie metody sprzedaży na odległość lub świadczenia usług. Dla wszystkich innych sporów właściwe są inne komisje rozjemcze uznane przez SGC lub Kifid.

Artykuł 18 - Gwarancja branżowa

 1. Stichting Webshop Keurmerk gwarantuje wypełnienie wiążącej opinii Komisji Rozjemczej Webshop Keurmerk przez swoich członków, chyba że członek zdecyduje się na złożenie wiążącej opinii w ciągu dwóch miesięcy od wysłania zawiadomienia do sądu. Gwarancja ta odżywa, jeżeli opinia wiążąca po ponownym zbadaniu przez sąd została utrzymana w mocy, a wyrok, który to potwierdza, stał się prawomocny. Do kwoty 10.000,- € za każdą wiążącą opinię, kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Webshop Keurmerk. W przypadku kwot wyższych niż 10 000,- € za opinię wiążącą wypłaca się 10 000,- €. W przypadku nadwyżki Webshop Keurmerk jest zobowiązany do podjęcia starań, aby członek zastosował się do wiążących zaleceń.
 2. Dla celów tej gwarancji wymagane jest, aby konsumenci złożyli pisemne odwołanie do Webshop Keurmerk oraz aby przekazali firmie Webshop Keurmerk swoje roszczenia wobec firmy. Jeśli roszczenie wobec przedsiębiorcy przekracza 10.000,- €, zostanie ono zaoferowane konsumentom w takim zakresie, że roszczenie przekraczające 10.000,- € zostanie przeniesione na Stichting Webshop Keurmerk, który we własnym imieniu i na własny koszt będzie próbował uzyskać zapłatę i spełnienie tych praw na rzecz konsumenta.

Artykuł 19 - Przepisy dodatkowe lub odmienne
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia, które odbiegają od niniejszych ogólnych warunków, nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.

Artykuł 20 - Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk nie zmieni niniejszych Ogólnych Warunków bez konsultacji z Consumentenbond.
 2. Zmiany w niniejszych warunkach wchodzą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku zmian mających zastosowanie w okresie obowiązywania oferty, pierwszeństwo ma postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.

Adres Sklep internetowy Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2015 r.