Dessa allmänna villkor för Stichting Webshop Keurmerk har utarbetats i samråd med konsumentföreningen inom ramen för samordningsgruppen för självreglering (CZ) i det sociala och ekonomiska rådet och träder i kraft den 1 juni 2014.

Dessa allmänna villkor ska användas av alla medlemmar i Stichting Webshop Keurmerk, med undantag för finansiella tjänster som avses i lagen om finansiell tillsyn (Wet Financieel Toezicht) och i den mån dessa tjänster övervakas av den nederländska myndigheten för finansmarknaden (Autoriteit Financiële Markten).

Innehållsförteckning:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden
Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter i händelse av återkallelse
Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Fullgörande och tilläggsgaranti
Artikel 13 - Leverans och genomförande
Artikel 14 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomålsförfarandet
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Branschgaranti
Artikel 19 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser
Artikel 20 - Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definitioner
I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitala innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;
 2. ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: en fysisk person som är 16 år eller äldre och som inte agerar för ändamål som har samband med hans eller hennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Avtal på obestämd tid: Ett avtal om regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tidsperiod;
 7. Varaktigt medium: varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att konsultera eller använda informationen i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för det ändamål som informationen är avsedd för, och som gör det möjligt att återge den lagrade informationen i oförändrad form;
 8. Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Entreprenör: En fysisk person, 16 år eller äldre, eller en juridisk person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal mellan näringsidkaren och konsumenten som ingås som en del av ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där man fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås uteslutande eller gemensamt använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
 11. Mall för ångerformulär: den europeiska mall för ångerformulär som ingår i bilaga I till dessa villkor;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver vara tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt;

Artikel 2 - Företagarens identitet
Företagarens namn: KBH BV
Filialens adress: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Telefonnummer och tider då företagaren kan nås per telefon: 053-2005568.
E-postadress: [email protected]
Handelskammarens nummer: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Om företagarens verksamhet omfattas av ett relevant licenssystem: den
information om tillsynsmyndigheten;

Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

 • den yrkesförening eller organisation som han är medlem i;
 • Yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den utfärdades;
 • En hänvisning till de yrkesregler som är tillämpliga i Nederländerna och uppgifter om var och hur man kan få tillgång till dessa yrkesregler.

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och alla avtal som ingås på distans mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren innan distansavtalet ingås ange hur de allmänna villkoren kan läsas i näringsidkarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snabbt som möjligt, på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne i händelse av motstridiga villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder ska dessa vara en sann återspegling av de produkter, tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i anbudet är inte bindande för entreprenören.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för detta är uppfyllda.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet upprättas elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren får, inom lagens gränser, informera konsumenten om hans betalningsskyldighet och om alla fakta och faktorer som är relevanta för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om näringsidkaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för dess genomförande.
 5. Senast vid tidpunkten för leverans av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten ska företagaren skicka följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagra den på ett varaktigt medium:
  Besöksadress till näringsidkarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
  b. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte är tillämplig;
  c. Information om garantier och befintliga eftermarknadstjänster;
  d. priset, inklusive alla skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnaderna, samt sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
  e. Kraven på uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt;
  f. Om konsumenten har ångerrätt, en förlaga till formuläret för ångerrätt.
 6. Vid en utökad transaktion ska bestämmelsen i föregående stycke endast gälla den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt
I produkter:

 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange någon orsak. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen.
 2. Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:
  a. Om konsumenten har beställt flera produkter i en och samma beställning: den dag då konsumenten eller en tredje part som denne utsett har mottagit den sista produkten. Företagaren får, under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
  b. om leveransen av en produkt består av flera sändningar eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, tog emot den sista sändningen eller den sista delen;
  c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss tidsperiod: den dag då konsumenten eller en tredje part som denne utsett har mottagit den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

 1. Konsumenten kan säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium under minst 14 dagar utan att ange någon orsak. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till att han eller hon frånträder avtalet, men får inte tvinga honom eller henne att ange skälen.
 2. Den ångerfrist som avses i punkt 3 börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium i avsaknad av information om ångerrätten:

 1. Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerblankett, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen, i enlighet med vad som anges i de föregående punkterna i denna artikel.
 2. Om näringsidkaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens startdatum ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

 1. Under betänketiden hanterar konsumenten produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för värdeminskning av produkten till följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet enligt punkt 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för en eventuell värdeminskning av produkten om näringsidkaren inte har gett konsumenten all den information som krävs enligt lag om ångerrätt före eller vid tidpunkten för ingåendet av avtalet.

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom ångerfristen med hjälp av förlagan till ångerblankett eller på annat otvetydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från och med dagen efter den dag som följer på det meddelande som avses i punkt 1, skickar konsumenten tillbaka produkten eller överlämnar den till (en behörig företrädare för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit returfristen om han eller hon returnerar produkten innan fristen har löpt ut.
 3. Konsumenten skickar tillbaka produkten med alla tillbehör, om rimligen möjligt i originalskick och originalförpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren har gett.
 4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ska ligga på konsumenten.
 5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har meddelat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han själv ska stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för returkostnaderna.
 6. Om konsumenten frånträder avtalet efter att först uttryckligen ha begärt att tillhandahållandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el, som inte är beredda för försäljning i en begränsad volym eller fastställd kvantitet, ska påbörjas under ångerfristen, ska konsumenten vara skyldig näringsidkaren ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som näringsidkaren har uppfyllt vid tidpunkten för frånträdet i förhållande till åtagandets fulla omfattning.
 7. Konsumenten ska inte bära några kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte är färdiga för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme, om:
  a. näringsidkaren inte har gett konsumenten den information som krävs enligt lag om ångerrätt, återbetalning av kostnader vid ångerrätt eller en förlaga till ångerblankett, eller;
  b. konsumenten inte uttryckligen har begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska påbörjas under betänketiden.
 8. Konsumenten ska inte bära någon kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om:
  a. Han har inte uttryckligen samtyckt till att fullgörandet av avtalet påbörjas före utgången av ångerfristen;
  b. han eller hon inte har erkänt att han eller hon har förlorat sin rätt att återkalla sitt samtycke när han eller hon gav sitt samtycke, eller
  c. Näringsidkaren har underlåtit att bekräfta konsumentens deklaration.
 9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla ytterligare avtal att upplösas genom lag.

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter i händelse av återkallelse

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att anmäla sitt återkallande elektroniskt ska näringsidkaren utan dröjsmål skicka ett mottagningsbevis för detta meddelande.
 2. Näringsidkaren ska återbetala alla betalningar som konsumenten har gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som näringsidkaren har tagit ut för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten underrättar näringsidkaren om att han eller hon frånträtt avtalet. Om näringsidkaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten får han vänta med att betala tillbaka produkten tills han har fått den eller tills konsumenten kan visa att han har återlämnat den, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Företagaren använder för återbetalning samma betalningsmedel som konsumenten har använt, såvida inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet behöver företagaren inte återbetala tilläggskostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
Näringsidkaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum när han eller hon lämnar erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen.
 2. Kontrakt som ingås vid en offentlig auktion. En offentlig auktion är en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av operatören till en konsument som är personligen närvarande eller har möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen under ledning av en auktionsförrättare och där den som vinner budgivningen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Tjänsteavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:
  a. genomförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
  b. konsumenten har förklarat att han eller hon förlorar sin ångerrätt när företagaren helt och hållet har uppfyllt avtalet;
 4. Tjänsteavtal om tillhandahållande av logi, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
 5. Avtal som rör fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet;
 6. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;
 7. Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;
 8. Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen;
 9. Produkter som efter leveransen oåterkalleligt blandas med andra produkter på grund av deras beskaffenhet;
 10. Alkoholhaltiga drycker vars pris har överenskommits vid avtalets ingående, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
 11. Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen;
 12. Tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationer på dessa;
 13. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om:
  a. genomförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
  b. konsumenten har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.
 14. Företagsköp är undantagna från konsumentens ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet höjs inte priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.
 2. Utan hinder av föregående punkt får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 4. Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
  a. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
  b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Uppfyllande av avtalet och tilläggsgaranti

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så avtalas, säkerställer företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 2. En tilläggsgaranti som tillhandahålls av näringsidkaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten, på grundval av avtalet, kan göra gällande mot näringsidkaren om näringsidkaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. Med tilläggsgaranti avses varje åtagande från företagaren, hans leverantör, importör eller producent där han eller hon ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad han eller hon är juridiskt skyldig att göra om han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och genomförande

 1. Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
 3. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa villkor ska operatören ta emot beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte en annan leverans har avtalats. Om leveransen försenas eller om en beställning inte utförs eller endast delvis utförs ska konsumenten få dem senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i detta fall rätt att säga upp avtalet utan påföljd och har rätt till ersättning.
 4. Efter uppsägning i enlighet med föregående punkt ska företagaren utan dröjsmål återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och av entreprenören meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse
Meddelande:

 1. Konsumenten kan när som helst ingå avtal på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, genom att säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda tiden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Konsumenten får häva de avtal som avses i föregående punkter:

 • uppsägning när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
 • åtminstone avsluta dem på samma sätt som han själv gjorde dem;
 • Säg alltid upp avtalet med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.
  Förlängning:

 1. Ett avtal för viss tid, som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tid.
 2. Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter förlängas tyst med högst tre månader om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Uppsägningstiden är upp till tre månader om avtalet gäller regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.
 4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte automatiskt utan upphör vid prov- eller introduktionsperiodens slut.
  Varaktighet:
 5. Om ett avtal löper över ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimligheten och rättvisan gör att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna avtalstiden.

Artikel 15 - Betalning

 1. Om inget annat anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter det att betänketiden har börjat löpa, eller om det inte finns någon betänketid, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa dagen efter det att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten i allmänna villkor aldrig åläggas att betala mer än 50% i förskott. När förskottsbetalning har avtalats får konsumenten inte hävda några rättigheter i fråga om utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.
 4. Om konsumenten inte fullgör sina betalningsskyldigheter i tid ska konsumenten, efter att ha underrättats av näringsidkaren om den sena betalningen och efter att näringsidkaren har gett konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, vara skyldig att betala lagstadgad ränta på det förfallna beloppet och näringsidkaren har rätt att ta ut kostnader för utomrättslig indrivning. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15% för utestående belopp upp till 2 500 euro, 10% för följande 2 500 euro och 5% för följande 5 000 euro, med ett minimibelopp på 40 euro. Företagaren får avvika från dessa belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

 1. Företagaren har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.
 2. Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas in till näringsidkaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Ett klagomål om en produkt, en tjänst eller entreprenörens tjänst kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på webbplatsen för Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Klagomålet skickas då både till entreprenören i fråga och till Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Om klagomålet inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse inom en rimlig tidsperiod eller inom tre månader efter det att klagomålet lämnades in uppstår en tvist som är öppen för tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 - Tvister

 1. Avtal mellan företagaren och konsumenten, som dessa allmänna villkor gäller, regleras uteslutande av nederländsk lag.
 2. Tvister mellan konsumenten och företagaren om ingående eller fullgörande av avtal om produkter eller tjänster som ska levereras eller har levererats av företagaren kan lämnas in till Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl) med iakttagande av bestämmelserna nedan.
 3. En tvist kommer endast att beaktas av tvistlösningskommittén om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till näringsidkaren inom en rimlig tidsperiod.
 4. Tvisten måste lämnas in skriftligen till tvistlösningskommittén inom tolv månader från det att tvisten uppstod.
 5. När konsumenten vill lämna in en tvist till tvistlösningskommittén är företagaren bunden av detta val. När företagaren vill göra detta måste konsumenten inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företagaren skriftligen meddela om han eller hon vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Hör företagaren konsumentens val inom fem veckor har företagaren rätt att överlämna tvisten till behörig domstol.
 6. Geschillencommissie:s beslut är underställt de villkor som anges i Geschillencommissie:s föreskrifter (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistenämndens beslut fattas genom ett bindande yttrande.
 7. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller avsluta förfarandet om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt avslutat sin affärsverksamhet innan nämnden behandlade tvisten vid sammanträdet och fattade ett slutgiltigt beslut.
 8. Om, förutom Geschillencommissie Webshop, en annan erkänd skiljenämnd eller en skiljenämnd som är ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) är behörig, ska Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk ha företrädesvis behörighet i tvister som huvudsakligen rör distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster. För alla andra tvister ska de andra tvistekommittéer som erkänts av SGC eller Kifid vara behöriga.

Artikel 18 - Branschgaranti

 1. Stichting Webshop Keurmerk garanterar att medlemmarna uppfyller det bindande yttrandet från tvistlösningskommittén Webshop Keurmerk, om inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande yttrandet inom två månader efter det att meddelandet har skickats till domstolen för prövning. Denna garanti återuppstår om det bindande yttrandet efter domstolens prövning har bibehållits och den dom som visar detta har vunnit laga kraft. Upp till ett belopp på 10 000 euro per bindande yttrande kommer detta belopp att betalas till konsumenten av Webshop Keurmerk. För belopp som överstiger 10 000 euro per bindande yttrande betalas 10 000 euro. För det överskjutande beloppet har Webshop Keurmerk en skyldighet att försöka se till att medlemmen följer det bindande rådet.
 2. För att denna garanti ska kunna tillämpas krävs det att konsumenten skriftligen överklagar till Webshop Keurmerk och att han/hon överlämnar sin fordran på företaget till Webshop Keurmerk. Om fordran på företagaren överstiger 10 000 euro kommer den att erbjudas konsumenter i den mån som fordran som överstiger 10 000 euro kommer att överföras till Stichting Webshop Keurmerk, som i eget namn och på egen bekostnad kommer att försöka få betalning och fullgörande av dessa rättigheter till konsumenten.

Artikel 19 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser
Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare.

Artikel 20 - Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk kommer inte att ändra dessa allmänna villkor utan samråd med Consumentenbond.
 2. Ändringar av dessa villkor ska träda i kraft först efter det att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, med förbehåll för att den bestämmelse som är mest fördelaktig för konsumenten ska ha företräde om ändringar görs under ett erbjudandes giltighetstid.

Adress Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Senast uppdaterad 30 juni 2015