Ti splošni pogoji poslovanja družbe Stichting Webshop Keurmerk so bili oblikovani v posvetovanju z združenjem potrošnikov v okviru koordinacijske skupine za samoregulacijo (CZ) pri Ekonomsko-socialnem svetu in začnejo veljati 1. junija 2014.

Te splošne pogoje uporabljajo vsi člani Stichting Webshop Keurmerk, razen finančnih storitev, kot so navedene v Zakonu o finančnem nadzoru (Wet Financieel Toezicht), in če te storitve nadzoruje nizozemski organ za finančne trge (Autoriteit Financiële Markten).

Kazalo vsebine:
Člen 1 - Opredelitve pojmov
2. člen - Identiteta podjetnika
Člen 3 - Uporaba
Člen 4 - Ponudba
Člen 5 - Sporazum
Člen 6 - Pravica do umika
Člen 7 - Obveznosti potrošnika v obdobju za razmislek
Člen 8 - Uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od pogodbe in stroški
9. člen - Obveznosti podjetnika v primeru odstopa od pogodbe
Člen 10 - Izključitev pravice do odstopa od pogodbe
Člen 11 - Cena
Člen 12 - Izpolnitev in dodatno jamstvo
Člen 13 - Dostava in izvršitev
Člen 14 - Kontinuirani posli: trajanje, prenehanje in podaljšanje
Člen 15 - Plačilo
Člen 16 - Pritožbeni postopek
Člen 17 - Spori
Člen 18 - Industrijsko jamstvo
Člen 19 - Dodatne ali drugačne določbe
Člen 20 - Spremembe splošnih pogojev poslovanja Stichting Webshop Keurmerk

Člen 1 - Opredelitve pojmov
V teh pogojih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

 1. Pomožna pogodba pomeni pogodbo, pri kateri potrošnik pridobi izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve v zvezi s pogodbo na daljavo, te izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve pa zagotovi trgovec ali tretja oseba na podlagi dogovora med to tretjo osebo in trgovcem;
 2. Obdobje mirovanja: obdobje, v katerem lahko potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe;
 3. Potrošnik: fizična oseba, stara 16 let ali več, ki ne deluje za namene, povezane s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
 4. Dan: koledarski dan;
 5. Digitalna vsebina: podatki, ustvarjeni in dostavljeni v digitalni obliki;
 6. Pogodba za nedoločen čas: pogodba o redni dobavi blaga, storitev in/ali digitalnih vsebin za določeno časovno obdobje;
 7. Trajni medij: vsako orodje - vključno z elektronsko pošto -, ki potrošniku ali podjetniku omogoča shranjevanje informacij, naslovljenih nanj osebno, na način, ki omogoča prihodnji vpogled ali uporabo za obdobje, primerno namenu, za katerega so informacije namenjene, in ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij;
 8. Pravica do odstopa od pogodbe: možnost, da potrošnik odstopi od pogodbe na daljavo v roku za razmislek;
 9. Podjetnik: Fizična oseba, stara 16 let ali več, ali pravna oseba, ki je član Stichting Webshop Keurmerk in potrošnikom na daljavo ponuja izdelke, (dostop do) digitalne vsebine in/ali storitve;
 10. Pogodba na daljavo: pogodba med trgovcem in potrošnikom, sklenjena v okviru organiziranega sistema prodaje izdelkov, digitalnih vsebin in/ali storitev na daljavo, pri čemer se do trenutka sklenitve pogodbe vključno z njo izključno ali skupaj uporablja ena ali več tehnik komuniciranja na daljavo;
 11. Vzorec obrazca za odstop od pogodbe: evropski vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki je vključen v Prilogo I k tem splošnim pogojem;
 12. Tehnika komuniciranja na daljavo: sredstvo, ki se lahko uporabi za sklenitev pogodbe, ne da bi bila potrošnik in podjetnik hkrati v istem prostoru;

2. člen - Identiteta podjetnika
Ime podjetnika: KBH BV
Naslov podružnice: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Telefonska številka in ura(-e), ko je podjetnik dosegljiv po telefonu: 053-2005568
E-naslov: [email protected]
Številka gospodarske zbornice: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Če za podjetnikovo dejavnost velja ustrezen režim izdajanja dovoljenj
informacije o nadzornem organu;

Če podjetnik opravlja reguliran poklic:

 • strokovno združenje ali organizacijo, katere član je;
 • strokovni naziv, kraj v EU ali Evropskem gospodarskem prostoru, kjer je bil podeljen;
 • sklic na poklicna pravila, ki se uporabljajo na Nizozemskem, ter navedbo, kje in kako so ta poklicna pravila dostopna.

Člen 3 - Uporaba

 1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako podjetnikovo ponudbo in vsak dogovor, sklenjen na daljavo med podjetnikom in potrošnikom.
 2. Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo je potrošniku na voljo besedilo teh splošnih pogojev. Če to ni razumno mogoče, bo trgovec pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedel, kako si je mogoče splošne pogoje ogledati v prostorih trgovca in da jih bo na zahtevo potrošnika čim prej brezplačno poslal potrošniku.
 3. Če se pogodba na daljavo sklene elektronsko, se lahko v nasprotju s prejšnjim odstavkom in pred sklenitvijo pogodbe na daljavo besedilo teh splošnih pogojev potrošniku da na voljo v elektronski obliki tako, da jih lahko potrošnik enostavno shrani na trajni nosilec podatkov. Če to ni razumno mogoče, se pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navede, kje so splošni pogoji na voljo v elektronski obliki in da bodo potrošniku na njegovo zahtevo brezplačno poslani v elektronski obliki ali na drug način.
 4. Če se poleg teh splošnih pogojev uporabljajo posebni pogoji za izdelke ali storitve, se po analogiji uporabljata drugi in tretji odstavek, potrošnik pa se lahko v primeru nasprotujočih si pogojev vedno sklicuje na veljavno določbo, ki je zanj najugodnejša.

Člen 4 - Ponudba

 1. Če je veljavnost ponudbe omejena ali je pogojena s pogoji, je to izrecno navedeno v ponudbi.
 2. Ponudba vsebuje popoln in natančen opis ponujenih izdelkov, digitalnih vsebin in/ali storitev. Opis je dovolj podroben, da lahko potrošnik ustrezno oceni ponudbo. Če podjetnik uporablja slike, so te resničen odraz ponujenih izdelkov, storitev in/ali digitalnih vsebin. Očitne napake ali pomote v ponudbi podjetnika ne zavezujejo.
 3. Vsaka ponudba vsebuje takšne informacije, da je potrošniku jasno, katere pravice in obveznosti so povezane s sprejemom ponudbe.

Člen 5 - Sporazum

 1. Pogodba je sklenjena ob upoštevanju določb iz odstavka 4 v trenutku, ko potrošnik sprejme ponudbo in so izpolnjeni pogoji zanjo.
 2. Če je potrošnik sprejel ponudbo elektronsko, bo trgovec takoj potrdil prejem elektronskega sprejema ponudbe. Dokler trgovec ne potrdi prejema tega sprejetja, lahko potrošnik razdre pogodbo.
 3. Če je pogodba sklenjena elektronsko, bo trgovec sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito elektronskega prenosa podatkov ter zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plačuje elektronsko, bo podjetnik sprejel ustrezne varnostne ukrepe.
 4. Podjetnik lahko v mejah zakona potrošnika obvesti o njegovih plačilnih obveznostih ter o vseh dejstvih in dejavnikih, ki so pomembni za pravilno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima trgovec na podlagi te preiskave utemeljen razlog, da ne sklene pogodbe, ima pravico zavrniti naročilo ali vlogo ali določiti posebne pogoje za njeno izvedbo.
 5. Najpozneje ob dostavi izdelka, storitve ali digitalne vsebine potrošniku bo podjetnik poslal naslednje informacije v pisni obliki ali na način, ki je potrošniku dostopen in ga je mogoče shraniti na trajni medij:
  a. naslov poslovne enote trgovca, kjer lahko potrošnik vloži pritožbo;
  b. pogoje, pod katerimi lahko potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, in način, kako jo lahko uveljavlja, ali jasno izjavo o izključitvi pravice do odstopa od pogodbe;
  c. informacije o garancijah in obstoječih poprodajnih storitvah;
  d. cena izdelka, storitve ali digitalne vsebine, vključno z vsemi davki, po potrebi stroški dostave ter način plačila, dostave ali izvedbe pogodbe na daljavo;
  e. zahteve za odpoved sporazuma, če sporazum traja več kot eno leto ali je nedoločen;
  f. če ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe, vzorec obrazca za odstop od pogodbe.
 6. V primeru podaljšanega posla se določba iz prejšnjega odstavka uporablja samo za prvo dobavo.

Člen 6 - Pravica do umika
V izdelkih:

 1. Potrošnik lahko brez navedbe razloga odpove pogodbo, povezano z nakupom izdelka, v obdobju za razmislek, ki traja vsaj 14 dni. Trgovec lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop od pogodbe, vendar potrošnika ne sme zavezati, da navede razlog(e).
 2. Rok za razmislek iz odstavka 1 začne teči dan po tem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo potrošnik vnaprej določi in ki ni prevoznik, prejme izdelek, ali:
  a. če je potrošnik naročil več izdelkov v enem naročilu: na dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo določi, prejela zadnji izdelek. Podjetnik lahko zavrne naročilo za več izdelkov z različnim dobavnim rokom, če je o tem potrošnika jasno obvestil pred postopkom naročanja.
  b. če je dobava izdelka sestavljena iz več pošiljk ali delov: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo določi, prejela zadnjo pošiljko ali zadnji del;
  c. pri pogodbah o redni dobavi izdelkov v določenem časovnem obdobju: na dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo določi, prejela prvi izdelek.

Za storitve in digitalno vsebino, ki se ne zagotavljajo na otipljivem nosilcu:

 1. Potrošnik lahko pogodbo o storitvah in pogodbo o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavlja na otipljivem nosilcu podatkov, odpove brez navedbe razloga v najmanj 14 dneh. Trgovec lahko potrošnika vpraša za razlog za odstop od pogodbe, vendar ga ne sme obvezati, da navede razlog(e).
 2. Obdobje za razmislek iz odstavka 3 začne teči naslednji dan po sklenitvi sporazuma.

Podaljšani rok za odstop od pogodbe za izdelke, storitve in digitalne vsebine, ki niso dobavljeni na otipljivem nosilcu podatkov, če ni informacij o pravici do odstopa od pogodbe:

 1. Če podjetnik potrošniku ni zagotovil zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe ali vzorčnega obrazca za odstop od pogodbe, se rok za razmislek izteče dvanajst mesecev po koncu prvotnega roka za razmislek, kot je določeno v prejšnjih odstavkih tega člena.
 2. Če je trgovec potrošniku zagotovil informacije iz prejšnjega odstavka v dvanajstih mesecih po datumu začetka prvotnega obdobja za premislek, se obdobje za premislek konča 14 dni po dnevu, ko je potrošnik prejel te informacije.

Člen 7 - Obveznosti potrošnika v obdobju za razmislek

 1. V obdobju razmisleka bo potrošnik z izdelkom in embalažo ravnal previdno. Izdelek bo razpakiral ali uporabil le v obsegu, ki je potreben za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja izdelka. Pri tem je izhodišče, da lahko potrošnik z izdelkom ravna in ga pregleduje le tako, kot bi to lahko počel v trgovini.
 2. Potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica ravnanja z izdelkom, ki presega tisto, kar je dovoljeno v odstavku 1.
 3. Potrošnik ni odgovoren za kakršno koli zmanjšanje vrednosti izdelka, če mu trgovec pred sklenitvijo pogodbe ali ob njej ni zagotovil vseh zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe.

Člen 8 - Uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od pogodbe in stroški

 1. Če potrošnik izkoristi pravico do odstopa od pogodbe, mora o tem obvestiti trgovca v odstopnem roku z vzorčnim obrazcem za odstop od pogodbe ali na drug nedvoumen način.
 2. Potrošnik čim prej, vendar v 14 dneh od dneva po obvestilu iz odstavka 1, izdelek pošlje nazaj ali ga izroči podjetniku (njegovemu pooblaščenemu zastopniku). To ni potrebno, če je podjetnik ponudil, da bo izdelek prevzel sam. Potrošnik je v vsakem primeru upošteval rok za vračilo, če je izdelek vrnil pred iztekom roka.
 3. Potrošnik pošlje izdelek nazaj z vsemi dodatki, če je to razumno mogoče, v originalnem stanju in embalaži ter v skladu z razumnimi in jasnimi navodili trgovca.
 4. Tveganje in dokazno breme za pravilno in pravočasno uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nosi potrošnik.
 5. Potrošnik nosi neposredne stroške vračila izdelka. Če podjetnik ni sporočil, da bi moral potrošnik nositi te stroške, ali če podjetnik navede, da bo stroške nosil sam, potrošniku ni treba nositi stroškov vračila.
 6. Če potrošnik odstopi od pogodbe po tem, ko je predhodno izrecno zahteval, da se izvajanje storitve ali dobava plina, vode ali električne energije, ki niso pripravljeni za prodajo v omejenem obsegu ali določeni količini, začne v odstopnem roku, potrošnik trgovcu dolguje znesek, ki je sorazmeren delu zaveze, ki jo je trgovec izpolnil ob odstopu, v primerjavi s celotnim obsegom zaveze.
 7. Potrošnik ne nosi nobenih stroškov za opravljanje storitev ali dobavo vode, plina ali električne energije, ki niso pripravljeni za prodajo v omejenem obsegu ali količini, ali za dobavo daljinskega ogrevanja, če:
  a. trgovec potrošniku ni zagotovil zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe, povračilu stroškov v primeru odstopa od pogodbe ali vzorčnega obrazca za odstop od pogodbe, ali
  b. potrošnik ni izrecno zahteval začetka izvajanja storitve ali dobave plina, vode, električne energije ali daljinskega ogrevanja v obdobju mirovanja.
 8. Potrošnik ne nosi stroškov za celotno ali delno dostavo digitalne vsebine, ki ni dobavljena na otipljivem nosilcu, če:
  a. se ni izrecno strinjal z začetkom izvajanja pogodbe pred iztekom obdobja mirovanja;
  b. ob privolitvi ni potrdil, da je izgubil pravico do umika, ali
  c. lastnik ni potrdil te izjave potrošnika.
 9. Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, se vse dodatne pogodbe razvežejo po samem zakonu.

9. člen - Obveznosti podjetnika v primeru odstopa od pogodbe

 1. Če trgovec potrošniku omogoči, da odstop od pogodbe sporoči elektronsko, mu bo nemudoma poslal potrdilo o prejemu tega obvestila.
 2. Trgovec bo nemudoma, vendar v 14 dneh po dnevu, ko ga potrošnik obvesti o odstopu od pogodbe, povrnil vsa plačila potrošnika, vključno z vsemi stroški dostave, ki jih je trgovec zaračunal za vrnjeni izdelek. Če trgovec ne ponudi, da bo izdelek prevzel sam, lahko z vračilom počaka, dokler ga ne prejme ali dokler potrošnik ne dokaže, da ga je vrnil, karkoli nastopi prej.
 3. Podjetnik uporabi za povračilo enako plačilno sredstvo, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se potrošnik strinja z drugačnim načinom. Povračilo je za potrošnika brezplačno.
 4. Če je potrošnik izbral dražji način dostave od najcenejše standardne dostave, podjetniku ni treba povrniti dodatnih stroškov za dražji način dostave.

Člen 10 - Izključitev pravice do odstopa od pogodbe
Trgovec lahko naslednje izdelke in storitve izključi iz pravice do odstopa od pogodbe, vendar le, če je to jasno navedel ob oddaji ponudbe ali vsaj pravočasno pred sklenitvijo pogodbe:

 1. Izdelki ali storitve, katerih cena je povezana z nihanji na finančnem trgu, na katera podjetnik nima vpliva in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku
 2. Pogodbe, sklenjene na javni dražbi. Javna dražba je način prodaje, pri katerem upravljavec ponuja izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve potrošniku, ki je osebno prisoten ali ima možnost biti osebno prisoten na dražbi pod vodstvom vodje dražbe, pri čemer mora uspešni dražitelj izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve kupiti;
 3. naročila storitev po popolni izvedbi storitve, vendar le, če:
  a. se je izvršba začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in
  b. je potrošnik izjavil, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko podjetnik v celoti izpolni pogodbo;
 4. naročila storitev za zagotavljanje nastanitve, če pogodba predvideva določen datum ali obdobje izpolnitve in ni namenjena bivanju, prevoz blaga, najem avtomobilov in gostinske storitve;
 5. pogodbe, ki se nanašajo na prostočasne dejavnosti, če je v pogodbi določen datum ali obdobje izpolnitve;
 6. Izdelki, izdelani po meri potrošnika, ki niso montažni in so izdelani na podlagi individualne izbire ali odločitve potrošnika ali so jasno namenjeni določeni osebi;
 7. Izdelki, ki se hitro pokvarijo ali imajo omejen rok uporabe;
 8. zapečateni izdelki, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov niso primerni za vračilo in katerih pečat je bil po dostavi poškodovan;
 9. Izdelki, ki se po dobavi zaradi svoje narave nepreklicno mešajo z drugimi izdelki;
 10. Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, dobava pa je mogoča šele po 30 dneh in katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetnik nima vpliva;
 11. zapečateni avdio in video posnetki ter računalniška programska oprema, katerih pečat je bil po dostavi prelomljen;
 12. Časopisi, revije ali zborniki, razen naročnin nanje;
 13. Dostava digitalne vsebine drugače kot na otipljivem nosilcu, vendar le, če:
  a. se je izvršba začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in
  b. je potrošnik izjavil, da s tem izgublja pravico do odstopa od pogodbe.
 14. Poslovni nakupi so izključeni iz pravice potrošnika do odstopa od pogodbe.

Člen 11 - Cena

 1. V obdobju veljavnosti, navedenem v ponudbi, se cene ponujenih izdelkov in/ali storitev ne zvišajo, razen sprememb cen zaradi sprememb stopenj DDV.
 2. Ne glede na prejšnji odstavek lahko trgovec izdelke ali storitve, katerih cene so podvržene nihanjem na finančnem trgu, na katera trgovec nima vpliva, ponuja po spremenljivih cenah. Ta povezava z nihanji in dejstvo, da so vse navedene cene ciljne cene, bosta navedena pri ponudbi.
 3. Zvišanje cen v treh mesecih po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je posledica zakonskih predpisov ali določil.
 4. Zvišanje cen po treh mesecih od sklenitve pogodbe je dovoljeno le, če je to določil podjetnik in:
  a. so posledica zakonskih predpisov ali določb; ali
  b. je potrošnik pooblaščen, da odstopi od pogodbe na dan, ko začne veljati povišanje cene.
 5. Cene, navedene v ponudbi izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.

Člen 12 - Izpolnjevanje sporazuma in dodatno jamstvo

 1. Trgovec jamči, da izdelki in/ali storitve izpolnjujejo pogodbo, specifikacije, navedene v ponudbi, razumne zahteve glede zanesljivosti in/ali uporabnosti ter zakonske določbe in/ali vladne predpise, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe. Če se podjetnik dogovori, zagotovi tudi, da je izdelek primeren za uporabo, ki ni običajna.
 2. Dodatno jamstvo, ki ga zagotovi trgovec, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik, nikoli ne omejuje pravnih pravic in zahtevkov, ki jih lahko potrošnik na podlagi pogodbe uveljavlja pri trgovcu, če ta ne izpolni svojega dela pogodbe.
 3. Z dodatnim jamstvom je mišljena vsaka zaveza podjetnika, njegovega dobavitelja, uvoznika ali proizvajalca, s katero daje potrošniku določene pravice ali zahtevke, ki presegajo njegovo pravno obveznost, če ne izpolni svojega dela pogodbe.

Člen 13 - Dostava in izvršitev

 1. Podjetnik bo pri sprejemanju in izvajanju naročil izdelkov ter ocenjevanju vlog za opravljanje storitev ravnal z največjo skrbnostjo.
 2. Kraj dostave je naslov, ki ga je potrošnik sporočil podjetniku.
 3. V skladu s členom 4 teh pogojev je operater sprejel naročila hitro, vendar najpozneje v 30 dneh, razen če je bila dogovorjena drugačna dostava. Če se dobava zavleče ali če naročilo ni izvedeno ali je izvedeno le delno, jih potrošnik prejme najpozneje v 30 dneh po oddaji naročila. Potrošnik ima v tem primeru pravico, da prekine pogodbo brez kazni in upravičen do kakršne koli odškodnine.
 4. Po prenehanju pogodbe v skladu s prejšnjim odstavkom podjetnik potrošniku nemudoma povrne plačani znesek.
 5. Tveganje poškodbe in/ali izgube izdelkov nosi podjetnik do trenutka dostave potrošniku ali vnaprej imenovanemu in podjetnikovemu predstavniku, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Člen 14 - Kontinuirani posli: trajanje, prenehanje in podaljšanje
Obvestilo:

 1. Potrošnik lahko kadar koli sklene pogodbo za nedoločen čas, ki zajema redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, odpove veljavna pravila o prekinitvi pogodbe in pošlje obvestilo, ki ni daljše od enega meseca.
 2. Potrošnik lahko sklene pogodbo za določen čas in ki se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, kadar koli ob koncu določenega roka odpovedati veljavna pravila o prekinitvi in obvestilo, ki ni daljše od enega meseca.
 3. Potrošnik lahko odpove pogodbe iz prejšnjih odstavkov:

 • prekinitev kadar koli in ni omejena na prekinitev ob določenem času ali v določenem obdobju;
 • jih vsaj prekinil na enak način, kot jih je sklenil sam;
 • Vedno prekinite pogodbo z enakim odpovednim rokom, kot ga je določil podjetnik.
  Razširitev:

 1. Pogodbe za določen čas, ki zajema redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ni mogoče tiho podaljšati ali obnoviti za določen čas.
 2. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pogodba za določen čas, sklenjena za redno dobavo dnevnih ali tedenskih časopisov in revij, tiho podaljša za največ tri mesece, če ima potrošnik pravico odpovedati to podaljšano pogodbo ob koncu obdobja podaljšanja z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca.
 3. Pogodba za določen čas, sklenjena za redno dobavo izdelkov ali storitev, se lahko samodejno podaljša za nedoločen čas le, če ima potrošnik ves čas pravico do odpovedi z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca. Odpovedni rok je do tri mesece, če se pogodba nanaša na redno dostavo dnevnih, informativnih in tedenskih časopisov in revij, vendar manj kot enkrat na mesec.
 4. Pogodba z omejenim trajanjem za redno dobavo dnevnih ali tedenskih časopisov in revij (poskusna ali uvodna naročnina) se ne nadaljuje samodejno in preneha ob koncu poskusnega ali uvodnega obdobja.
  Trajanje:
 5. Če pogodba traja več kot eno leto, jo lahko potrošnik po enem letu kadar koli odpove z največ enomesečnim odpovednim rokom, razen če se razumnost in poštenost ne upreta odpovedi pred koncem dogovorjenega roka.

Člen 15 - Plačilo

 1. Če v pogodbi ali dodatnih pogojih ni določeno drugače, mora potrošnik zneske, ki jih mora plačati, plačati v 14 dneh po začetku obdobja za razmislek ali, če obdobja za razmislek ni, v 14 dneh po sklenitvi pogodbe. V primeru pogodbe o opravljanju storitve začne to obdobje teči dan po tem, ko potrošnik prejme potrditev pogodbe.
 2. Pri prodaji izdelkov potrošnikom se v splošnih pogojih od potrošnika nikoli ne sme zahtevati, da vnaprej plača več kot 50%. Če je dogovorjeno predplačilo, potrošnik ne more uveljavljati nobenih pravic v zvezi z izvedbo naročila ali storitev pred plačilom predplačila.
 3. Potrošnik je dolžan netočnosti v predloženih podatkih ali določeno plačilo takoj poročati upravljavcu.
 4. Če potrošnik svojih plačilnih obveznosti ne izpolni pravočasno, je po tem, ko ga lastnik obvesti o zamudi pri plačilu in ko mu da na voljo 14 dni za izpolnitev plačilnih obveznosti, dolžan plačati zakonske obresti na dolgovani znesek, lastnik pa ima pravico zaračunati stroške izvensodne izterjave. Ti stroški izterjave znašajo največ: 15% za neporavnane zneske do 2.500 EUR; 10% za naslednjih 2.500 EUR in 5% za naslednjih 5.000 EUR, najmanj pa 40 EUR. Lastnik lahko odstopa od teh zneskov in odstotkov v korist potrošnika.

Člen 16 - Pritožbeni postopek

 1. Podjetnik ima ustrezno objavljen pritožbeni postopek in pritožbo obravnava v skladu s tem pritožbenim postopkom.
 2. Pritožbe v zvezi z izvajanjem pogodbe je treba trgovcu predložiti v celoti in jasno opisane v razumnem roku po tem, ko je potrošnik odkril napake.
 3. Na pritožbe, predložene trgovcu, bo trgovec odgovoril v 14 dneh, šteto od datuma prejema. Če je za obravnavo pritožbe potreben predvidoma daljši čas, bo trgovec v 14 dneh odgovoril z obvestilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.
 4. Pritožbo v zvezi z izdelkom, storitvijo ali storitvijo podjetnika lahko vložite tudi prek obrazca za pritožbo na strani za potrošnike na spletnem mestu podjetja Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Pritožba bo nato poslana zadevnemu podjetniku in podjetju Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Če pritožbe ni mogoče rešiti sporazumno v razumnem roku ali v treh mesecih po vložitvi pritožbe, nastane spor, za katerega se uporabi postopek reševanja sporov.

Člen 17 - Spori

 1. Pogodbe med podjetnikom in potrošnikom, na katere se nanašajo ti splošni pogoji, ureja izključno nizozemsko pravo.
 2. Spori med potrošnikom in podjetnikom glede sklenitve ali izvajanja pogodb v zvezi z izdelki ali storitvami, ki jih bo dobavil ali jih je dobavil ta podjetnik, se lahko vložijo pri spletni trgovini Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP v Haagu (www.sgc.nl), pri čemer se upoštevajo spodaj navedene določbe.
 3. Odbor za spore bo spor obravnaval le, če je potrošnik najprej v razumnem roku vložil pritožbo pri trgovcu.
 4. Spor je treba pisno predložiti odboru za spore v dvanajstih mesecih od nastanka spora.
 5. Če želi potrošnik predložiti spor komisiji za spore, je podjetnik vezan na to izbiro. Če bo podjetnik to želel storiti, bo moral potrošnik v petih tednih po pisnem pozivu podjetnika pisno povedati, ali to želi ali želi, da spor obravnava pristojno sodišče. Če podjetnik v petih tednih presliši potrošnikovo izbiro, ima podjetnik pravico predložiti spor pristojnemu sodišču.
 6. Za odločitev Geschillencommissie veljajo pogoji, določeni v predpisih Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Odločitve odbora za spore se sprejmejo z zavezujočim mnenjem.
 7. Odbor za spore ne bo obravnaval spora ali bo prekinil postopek, če je bila trgovcu odobrena odložitev plačil, je šel v stečaj ali je dejansko prekinil poslovne dejavnosti, preden je odbor na seji obravnaval spor in sprejel končno odločitev.
 8. Če je poleg Geschillencommissie Webshop pristojen tudi drug priznan arbitražni svet ali svet, povezan s Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) ali Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), je za spore, ki se nanašajo predvsem na način prodaje na daljavo ali opravljanje storitev, prednostno pristojen Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk. Za vse druge spore so pristojni drugi odbori za spore, ki jih priznava SGC ali Kifid.

Člen 18 - Industrijsko jamstvo

 1. Družba Stichting Webshop Keurmerk jamči, da bodo njeni člani izpolnili zavezujoče mnenje odbora za spore Webshop Keurmerk, razen če se član odloči, da bo zavezujoče mnenje predložil v dveh mesecih po tem, ko je bilo obvestilo poslano v pregled sodišču. To jamstvo oživi, če je bilo zavezujoče mnenje po pregledu s strani sodišča ohranjeno in je sodba, ki to dokazuje, postala pravnomočna. Ta znesek do višine 10.000,- EUR na zavezujoče mnenje bo potrošniku plačala spletna trgovina Keurmerk. Za zneske, višje od 10.000,- EUR na zavezujoče mnenje, se plača 10.000,- EUR. Spletna trgovina Keurmerk si mora za presežni znesek prizadevati, da član upošteva zavezujoče nasvete.
 2. Za namene tega jamstva mora potrošnik vložiti pisno pritožbo pri družbi Webshop Keurmerk in ji izročiti svojo terjatev do podjetja. Če terjatev do podjetnika presega 10.000,- EUR, bo ponujena potrošnikom v obsegu, v katerem bo terjatev, ki presega 10.000,- EUR, prenesena na Stichting Webshop Keurmerk, ki si bo v svojem imenu in s svojimi stroški prizadeval doseči plačilo in izpolnitev teh pravic do potrošnika.

Člen 19 - Dodatne ali drugačne določbe
Dodatne določbe ali določbe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, ne smejo biti v škodo potrošnika in morajo biti zapisane v pisni obliki ali na način, ki je potrošniku dostopen in shranjen na trajnem nosilcu podatkov.

Člen 20 - Spremembe splošnih pogojev poslovanja Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk ne bo spremenil teh splošnih pogojev brez posvetovanja s Consumentenbondom.
 2. Spremembe teh pogojev začnejo veljati šele po njihovi objavi na ustrezen način, pri čemer velja, da v primeru veljavnih sprememb med trajanjem ponudbe prevlada določba, ki je za potrošnika najugodnejša.

Naslov Spletna trgovina Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Zadnja posodobitev 30. junij 2015