Šie Stichting Webshop Keurmerk vispārīgie noteikumi un nosacījumi tika izstrādāti, apspriežoties ar Patērētāju asociāciju Sociālās un ekonomikas padomes Pašregulācijas koordinācijas grupas (CZ) ietvaros, un tie stāsies spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

Šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus izmanto visi Stichting Webshop Keurmerk biedri, izņemot finanšu pakalpojumus, kas minēti Finanšu uzraudzības likumā (Wet Financieel Toezicht), un ciktāl šos pakalpojumus uzrauga Nīderlandes Finanšu tirgu iestāde (Autoriteit Financiële Markten).

Saturs:
1. pants - Definīcijas
2. pants - Uzņēmēja identitāte
pants - Piemērojamība
4. pants - Piedāvājums
5. pants - Līgums
6. pants - Atteikuma tiesības
7. pants - Patērētāja pienākumi pārdomu periodā
8. pants - Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana un ar to saistītās izmaksas
9. pants - Uzņēmēja pienākumi izstāšanās gadījumā
10. pants - Atteikuma tiesību izslēgšana
11. pants - Cena
12. pants - Izpilde un papildu garantija
13. pants - Piegāde un izpilde
14. pants - Ilgstoši darījumi: ilgums, izbeigšana un atjaunošana
15. pants - Maksājumi
16. pants - Sūdzību procedūra
17. pants - Strīdi
18. pants - Nozares garantija
19. pants - Papildu vai atšķirīgi noteikumi
20. pants - Grozījumi Stichting Webshop Keurmerk vispārīgajos noteikumos un nosacījumos

1. pants - Definīcijas
Šajos noteikumos un nosacījumos šādiem terminiem ir šādas nozīmes:

 1. Papildu līgums ir līgums, kurā patērētājs iegādājas produktus, digitālo saturu un/vai pakalpojumus saistībā ar distances līgumu un šos produktus, digitālo saturu un/vai pakalpojumus piegādā tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp šo trešo personu un tirgotāju;
 2. Termiņš: termiņš, kurā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības;
 3. Patērētājs: fiziska persona, kas ir 16 gadus veca vai vecāka un kas nerīkojas ar savu tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju saistītos nolūkos;
 4. Diena: kalendārā diena;
 5. Digitālais saturs: dati, kas sagatavoti un piegādāti digitālā formātā;
 6. Līgums uz nenoteiktu laiku: līgums par regulāru preču, pakalpojumu un/vai digitālā satura piegādi uz noteiktu laiku;
 7. Pastāvīgs informācijas nesējs: jebkurš rīks, tostarp e-pasts, kas ļauj patērētājam vai uzņēmējam uzglabāt viņam personīgi adresētu informāciju tādā veidā, kas ļauj to aplūkot vai izmantot nākotnē laikposmā, kurš atbilst informācijas izmantošanas mērķim, un kas ļauj saglabāto informāciju reproducēt nemainītā veidā;
 8. Atteikuma tiesības: iespēja patērētājam atteikties no distances līguma uzteikuma termiņa laikā;
 9. Uzņēmējs: fiziska persona, kas ir 16 gadus veca vai vecāka, vai juridiska persona, kas ir Stichting Webshop Keurmerk biedrs un piedāvā produktus, (piekļuvi) digitālajam saturam un/vai pakalpojumus patērētājiem no attāluma;
 10. Distances līgums: līgums starp tirgotāju un patērētāju, kas noslēgts kā daļa no organizētas preču, digitālā satura un/vai pakalpojumu tālpārdošanas sistēmas, kurā līdz pat līguma noslēgšanas brīdim (ieskaitot) tiek izmantota viena vai vairākas distances saziņas metodes;
 11. Atteikuma veidlapas paraugs: Eiropas atteikuma veidlapas paraugs, kas iekļauts šo Noteikumu un nosacījumu I pielikumā;
 12. Distances saziņas tehnika: līdzekļi, ko var izmantot, lai noslēgtu līgumu, patērētājam un uzņēmējam vienlaikus neatrodoties vienā telpā;

2. pants - Uzņēmēja identitāte
Uzņēmēja nosaukums: KBH BV
Filiāles adrese: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Tālruņa numurs un laiks(-i), kad uzņēmējs ir sasniedzams pa tālruni: 053-2005568
E-pasta adrese: [email protected]
Tirdzniecības palātas numurs: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Ja uzņēmēja darbība ir pakļauta attiecīgam licencēšanas režīmam.
informāciju par uzraudzības iestādi;

Ja uzņēmējs darbojas reglamentētā profesijā:

 • profesionālā asociācija vai organizācija, kuras biedrs viņš ir;
 • profesionālo nosaukumu, vietu ES vai Eiropas Ekonomikas zonā, kur tas piešķirts;
 • atsauce uz Nīderlandē piemērojamiem profesionālajiem noteikumiem un norāde, kur un kā šie profesionālie noteikumi ir pieejami.

pants - Piemērojamība

 1. Šie vispārīgie nosacījumi attiecas uz jebkuru uzņēmēja piedāvājumu un jebkuru distances līgumu, kas noslēgts starp uzņēmēju un patērētāju.
 2. Pirms distances līguma noslēgšanas patērētājam tiks darīts pieejams šo vispārīgo noteikumu teksts. Ja tas nav saprātīgi iespējams, tirgotājs pirms distances līguma noslēgšanas norāda veidu, kādā ar vispārīgajiem nosacījumiem var iepazīties tirgotāja telpās, un pēc patērētāja pieprasījuma tos pēc iespējas ātrāk bez maksas nosūta patērētājam.
 3. Ja distances līgums tiek noslēgts elektroniski, tad, pretēji iepriekšējam punktam un pirms distances līguma noslēgšanas, šo vispārīgo noteikumu tekstu patērētājam var darīt pieejamu elektroniski tā, lai patērētājs tos varētu viegli saglabāt uz pastāvīga datu nesēja. Ja tas nav pamatoti iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas tiks norādīts, kur ar vispārīgajiem nosacījumiem var iepazīties elektroniski un ka tie patērētājam pēc viņa pieprasījuma tiks nosūtīti bez maksas elektroniski vai kādā citā veidā.
 4. Gadījumā, ja papildus šiem vispārīgajiem nosacījumiem piemēro īpašus produkta vai pakalpojuma nosacījumus, pēc analoģijas piemēro otro un trešo daļu, un patērētājs pretrunīgu nosacījumu gadījumā vienmēr var atsaukties uz piemērojamo noteikumu, kas viņam ir visizdevīgākais.

4. pants - Piedāvājums

 1. Ja piedāvājumam ir ierobežots derīguma termiņš vai tas ir pakļauts nosacījumiem, tas būs skaidri norādīts piedāvājumā.
 2. Piedāvājumā ir pilnīgs un precīzs piedāvāto produktu, digitālā satura un/vai pakalpojumu apraksts. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai patērētājs varētu pienācīgi novērtēt piedāvājumu. Ja uzņēmējs izmanto attēlus, tie patiesi atspoguļo piedāvātos produktus, pakalpojumus un/vai digitālo saturu. Acīmredzamas kļūdas vai neprecizitātes piedāvājumā nebūs saistošas uzņēmējam.
 3. Katrā piedāvājumā ir iekļauta tāda informācija, lai patērētājam būtu skaidrs, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu.

5. pants - Līgums

 1. Ievērojot 4. punktā noteikto, līgums ir noslēgts brīdī, kad patērētājs pieņem piedāvājumu un ir izpildīti tā nosacījumi.
 2. Ja patērētājs ir pieņēmis piedāvājumu elektroniski, tirgotājs nekavējoties apstiprinās elektroniskā piedāvājuma pieņemšanas saņemšanu. Kamēr tirgotājs nav apstiprinājis šīs piekrišanas saņemšanu, patērētājs var lauzt līgumu.
 3. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, tirgotājs veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu datu elektronisko pārsūtīšanu, un nodrošinās drošu tīmekļa vidi. Ja patērētājs var maksāt elektroniski, uzņēmējs veiks atbilstošus drošības pasākumus.
 4. Uzņēmējs var, likuma noteiktajās robežās, informēt patērētāju par viņa maksājumu saistībām, kā arī par visiem faktiem un faktoriem, kas ir būtiski, lai distances līgums tiktu noslēgts pareizi. Ja, pamatojoties uz šo izmeklēšanu, tirgotājam ir pamatots iemesls neslēgt līgumu, viņam ir tiesības atteikt pasūtījumu vai pieteikumu vai noteikt īpašus nosacījumus tā izpildei.
 5. Ne vēlāk kā produkta, pakalpojuma vai digitālā satura piegādes brīdī patērētājam uzņēmējs rakstiski vai patērētājam pieejamā veidā nosūta šādu informāciju, ko var saglabāt uz pastāvīga informācijas nesēja:
  a. tirgotāja uzņēmuma apmeklējuma adrese, kur patērētājs var iesniegt sūdzības;
  b. nosacījumus, ar kādiem patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, un veidu, kādā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, vai skaidru paziņojumu par atteikuma tiesību izslēgšanu;
  c. informāciju par garantijām un esošajiem pēcpārdošanas pakalpojumiem;
  d. produkta, pakalpojuma vai digitālā satura cena, ieskaitot visus nodokļus; attiecīgā gadījumā - piegādes izmaksas; un tālpārdošanas līguma apmaksas, piegādes vai izpildes veids;
  e. prasības līguma laušanai, ja līguma darbības termiņš ir ilgāks par vienu gadu vai tas ir beztermiņa;
  f. ja patērētājam ir atteikuma tiesības, atteikuma veidlapas paraugs.
 6. Paplašināta darījuma gadījumā iepriekšējā punkta noteikumi attiecas tikai uz pirmo piegādi.

6. pants - Atteikuma tiesības
Produktos:

 1. Patērētājs var izbeigt līgumu, kas saistīts ar produkta iegādi, vismaz 14 dienu pārdomu periodā, nenorādot iemeslu. Tirgotājs var jautāt patērētājam par atteikuma iemeslu, bet nedrīkst likt patērētājam norādīt atteikuma iemeslu(-us).
 2. Šā panta 1. punktā minētais atteikuma termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs vai patērētāja iepriekš norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir saņēmusi produktu, vai:
  a. ja patērētājs ir pasūtījis vairākus produktus vienā pasūtījumā: dienā, kad patērētājs vai viņa norādīta trešā persona ir saņēmusi pēdējo produktu. Uzņēmējs var atteikties no vairāku produktu pasūtījuma ar atšķirīgu piegādes laiku, ja viņš pirms pasūtījuma veikšanas ir skaidri informējis patērētāju.
  b. ja produkta piegāde sastāv no vairākām kravām vai daļām: diena, kurā patērētājs vai viņa norādīta trešā persona saņēma pēdējo kravu vai pēdējo daļu;
  c. līgumiem par regulāru produktu piegādi noteiktā laika periodā - dienā, kad patērētājs vai viņa norādīta trešā persona ir saņēmusi pirmo produktu.

Pakalpojumiem un digitālajam saturam, kas netiek sniegts materiālā datu nesējā:

 1. Patērētājs var izbeigt pakalpojumu līgumu un līgumu par digitālā satura piegādi, kas nav piegādāts materiālā datu nesējā, vismaz 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Tirgotājs var prasīt patērētājam atteikuma iemeslu, bet nevar likt patērētājam to norādīt.
 2. Šā panta 3. punktā minētais atteikuma termiņš sākas nākamajā dienā pēc līguma noslēgšanas.

Pagarināts atteikuma termiņš produktiem, pakalpojumiem un digitālajam saturam, kas netiek sniegts materiālā datu nesējā, ja nav informācijas par atteikuma tiesībām:

 1. Ja uzņēmējs nav sniedzis patērētājam likumā noteikto informāciju par atteikuma tiesībām vai atteikuma veidlapas paraugu, atteikuma periods beidzas divpadsmit mēnešus pēc sākotnējā atteikuma perioda beigām, kā noteikts šā panta iepriekšējās daļās.
 2. Ja tirgotājs ir sniedzis patērētājam iepriekšējā punktā minēto informāciju divpadsmit mēnešu laikā pēc sākotnējā atteikuma termiņa sākuma datuma, atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc dienas, kad patērētājs ir saņēmis šo informāciju.

7. pants - Patērētāja pienākumi pārdomu periodā

 1. Pārdomu periodā patērētājs uzmanīgi izturēsies pret produktu un iepakojumu. Viņš izpako vai izmanto produktu tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai noteiktu produkta būtību, īpašības un darbību. Sākotnējais punkts ir tāds, ka patērētājs drīkst tikai rīkoties ar produktu un to pārbaudīt, kā tas būtu atļauts veikalā.
 2. Patērētājs ir atbildīgs tikai par preces vērtības samazināšanos, kas radusies, ja ar preci rīkojas citādi, nekā atļauts 1. punktā.
 3. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazinājumu, ja tirgotājs pirms līguma noslēgšanas vai līguma noslēgšanas brīdī nav sniedzis patērētājam visu tiesību aktos noteikto informāciju par atteikuma tiesībām.

8. pants - Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana un ar to saistītās izmaksas

 1. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, viņš par to informē tirgotāju atteikuma termiņā, izmantojot atteikuma veidlapas paraugu vai citā nepārprotamā veidā.
 2. Cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no nākamās dienas pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas patērētājs nosūta preci atpakaļ vai nodod to uzņēmējam (viņa pilnvarotajam pārstāvim). Tas nav nepieciešams, ja uzņēmējs ir piedāvājis pats paņemt produktu. Patērētājs jebkurā gadījumā ir ievērojis atteikuma termiņu, ja viņš atgriež preci pirms termiņa beigām.
 3. Patērētājs nosūta preci atpakaļ kopā ar visiem piederumiem, ja iespējams, oriģinālajā stāvoklī un iepakojumā un saskaņā ar tirgotāja sniegtajiem saprātīgajiem un skaidrajiem norādījumiem.
 4. Risks un pierādīšanas pienākums par atteikuma tiesību pareizu un savlaicīgu izmantošanu gulstas uz patērētāju.
 5. Patērētājs sedz tiešās izmaksas, kas saistītas ar produkta atgriešanu. Ja uzņēmējs nav paziņojis, ka šīs izmaksas jāsedz patērētājam, vai ja uzņēmējs norāda, ka izmaksas segs pats, patērētājam nav jāsedz atgriešanas izmaksas.
 6. Ja patērētājs atkāpjas no līguma pēc tam, kad iepriekš ir skaidri pieprasījis, lai pakalpojuma sniegšana vai gāzes, ūdens vai elektroenerģijas piegāde, kas nav sagatavoti pārdošanai ierobežotā apjomā vai noteiktā daudzumā, tiktu uzsākta atteikuma periodā, patērētājs ir parādā tirgotājam summu, kas ir proporcionāla tai saistību daļai, ko tirgotājs ir izpildījis atteikuma brīdī, salīdzinājumā ar pilnu saistību apjomu.
 7. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par pakalpojumu sniegšanu vai ūdens, gāzes vai elektroenerģijas piegādi, kas nav sagatavoti pārdošanai ierobežotā apjomā vai daudzumā, vai par centralizētās siltumapgādes piegādi, ja:
  a. tirgotājs nav sniedzis patērētājam likumā noteikto informāciju par atteikuma tiesībām, izmaksu atlīdzināšanu atteikuma gadījumā vai atteikuma veidlapas paraugu, vai;
  b. patērētājs nav nepārprotami pieprasījis sākt sniegt pakalpojumu vai piegādāt gāzi, ūdeni, elektroenerģiju vai centralizēto siltumapgādi dzesēšanas perioda laikā.
 8. Patērētājs nesedz izmaksas par pilnīgu vai daļēju digitālā satura piegādi, kas nav piegādāts materiālā datu nesējā, ja:
  a. viņš nav nepārprotami piekritis līguma izpildes uzsākšanai pirms atteikuma termiņa beigām;
  b. viņš, dodot piekrišanu, nav atzinis, ka ir zaudējis atteikuma tiesības; vai
  c. īpašnieks nav apstiprinājis šo patērētāja deklarāciju.
 9. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, visi papildu līgumi tiek izbeigti saskaņā ar likumu.

9. pants - Uzņēmēja pienākumi izstāšanās gadījumā

 1. Ja tirgotājs nodrošina patērētājam iespēju paziņot par atteikumu elektroniski, viņš nekavējoties nosūta apstiprinājumu par šā paziņojuma saņemšanu.
 2. Tirgotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad patērētājs viņam paziņojis par atteikumu no līguma, atmaksā visus patērētāja veiktos maksājumus, tostarp visus piegādes izdevumus, ko tirgotājs iekasējis par atgrieztā produkta piegādi. Ja vien tirgotājs nepiedāvā pats saņemt preci, viņš var nogaidīt ar preces atdošanu, līdz to ir saņēmis vai līdz brīdim, kad patērētājs var pierādīt, ka to ir atdevis, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.
 3. Uzņēmējs atlīdzināšanai izmanto tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus ir izmantojis patērētājs, ja vien patērētājs nepiekrīt citai metodei. Atmaksa patērētājam ir bez maksas.
 4. Ja patērētājs ir izvēlējies dārgāku piegādes veidu nekā lētākais standarta piegādes veids, uzņēmējam nav jāatmaksā papildu izmaksas par dārgāko piegādes veidu.

10. pants - Atteikuma tiesību izslēgšana
Tirgotājs var izslēgt no atteikuma tiesībām šādus produktus un pakalpojumus, bet tikai tad, ja tirgotājs skaidri norādījis šo faktu, iesniedzot piedāvājumu, vai vismaz savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas:

 1. Produkti vai pakalpojumi, kuru cena ir saistīta ar svārstībām finanšu tirgū, kuras uzņēmējs nevar ietekmēt un kuras var notikt atteikuma periodā.
 2. Līgumi, kas noslēgti publiskā izsolē. Publiska izsole ir pārdošanas metode, kurā operators piedāvā produktus, digitālo saturu un/vai pakalpojumus patērētājam, kurš personīgi piedalās vai kuram ir iespēja personīgi piedalīties izsolē izsoles vadītāja vadībā, un kurā uzvarējušajam solītājam ir pienākums iegādāties produktus, digitālo saturu un/vai pakalpojumus;
 3. pakalpojumu līgumi pēc pilnīgas pakalpojuma izpildes, bet tikai tad, ja:
  a. izpilde ir uzsākta ar patērētāja skaidru iepriekšēju piekrišanu, un
  b. patērētājs ir paziņojis, ka viņš zaudē atteikuma tiesības, kad uzņēmējs ir pilnībā izpildījis līgumu;
 4. Pakalpojumu līgumi par izmitināšanu, ja līgumā paredzēts konkrēts izpildes datums vai periods un ja tas nav noslēgts dzīvošanai, preču pārvadāšanu, automobiļu nomas pakalpojumiem un ēdināšanas pakalpojumiem;
 5. līgumi, kas attiecas uz brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, ja līgumā ir paredzēts konkrēts izpildes datums vai termiņš;
 6. Produkti, kas izgatavoti pēc patērētāja specifikācijām, kas nav gatavi un ir izgatavoti, pamatojoties uz patērētāja individuālu izvēli vai lēmumu, vai ir skaidri paredzēti konkrētai personai;
 7. Produkti, kas ātri bojājas vai kuriem ir ierobežots glabāšanas laiks;
 8. aizzīmogoti produkti, kas nav piemēroti atpakaļnosūtīšanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuru plomba pēc piegādes ir bojāta;
 9. Produkti, kas pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukti ar citiem produktiem to īpašību dēļ;
 10. Alkoholiskie dzērieni, par kuru cenu tika panākta vienošanās līguma noslēgšanas brīdī, bet kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām un kuru faktiskā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras uzņēmējs nevar ietekmēt;
 11. aizzīmogoti audio un video ieraksti un datoru programmatūra, kuru zīmogs pēc piegādes ir bojāts;
 12. Laikraksti, žurnāli vai žurnāli, izņemot to abonēšanu;
 13. Digitālā satura piegāde, kas nav sniegta materiālā datu nesējā, bet tikai tad, ja:
  a. izpilde ir uzsākta ar patērētāja skaidru iepriekšēju piekrišanu, un
  b. patērētājs ir paziņojis, ka tādējādi viņš zaudē atteikuma tiesības.
 14. Uz uzņēmumu pirkumiem neattiecas patērētāja atteikuma tiesības.

11. pants - Cena

 1. Piedāvājumā norādītajā derīguma termiņā piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu cenas netiek paaugstinātas, izņemot cenu izmaiņas, kas saistītas ar PVN likmju izmaiņām.
 2. Neatkarīgi no iepriekšējā punkta tirgotājs var piedāvāt produktus vai pakalpojumus, kuru cenas ir pakļautas finanšu tirgus svārstībām, kas ir ārpus tirgotāja kontroles, par mainīgām cenām. Šī saikne ar svārstībām un fakts, ka visas minētās cenas ir mērķa cenas, tiks norādīts kopā ar piedāvājumu.
 3. Cenu paaugstināšana 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja tā izriet no normatīvajiem aktiem vai noteikumiem.
 4. Cenu palielināšana 3 mēnešus pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja uzņēmējs to ir paredzējis un:
  a. tie izriet no normatīvajiem aktiem vai noteikumiem; vai
  b. patērētājs ir tiesīgs izbeigt līgumu dienā, kad stājas spēkā cenas paaugstinājums.
 5. Produktu vai pakalpojumu piedāvājumā norādītās cenas ietver PVN.

12. pants - Līguma izpilde un papildu nodrošinājums

 1. Tirgotājs garantē, ka produkti un/vai pakalpojumi atbilst līgumam, piedāvājumā norādītajām specifikācijām, saprātīgām uzticamības un/vai izmantojamības prasībām un likumu un/vai valdības noteikumiem, kas bija spēkā līguma noslēgšanas dienā. Ja par to ir panākta vienošanās, uzņēmējs arī nodrošina, ka produkts ir piemērots lietošanai, kas nav parasta lietošana.
 2. Tirgotāja, tā piegādātāja, ražotāja vai importētāja sniegtā papildu garantija nekad neierobežo likumīgās tiesības un prasības, ko patērētājs, pamatojoties uz līgumu, var izvirzīt pret tirgotāju, ja tirgotājs nav izpildījis savu līguma daļu.
 3. Ar papildu garantiju saprot jebkuras uzņēmēja, viņa piegādātāja, importētāja vai ražotāja saistības, ar kurām viņš patērētājam piešķir noteiktas tiesības vai prasības, kas pārsniedz to, kas viņam ir juridiski saistošs, ja viņš nav izpildījis savu līguma daļu.

13. pants - Piegāde un izpilde

 1. Uzņēmējs ievēros vislielāko rūpību, saņemot un izpildot produktu pasūtījumus un izvērtējot pieteikumus pakalpojumu sniegšanai.
 2. Piegādes vieta ir adrese, kuru patērētājs ir darījis zināmu uzņēmējam.
 3. Ievērojot šo noteikumu un nosacījumu 4. pantā noteikto, operators pieņem pasūtījumus ātri, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ja vien nav panākta vienošanās par citu piegādes termiņu. Ja piegāde aizkavējas vai ja pasūtījums netiek izpildīts vai tiek izpildīts tikai daļēji, patērētājs tos saņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma veikšanas. Patērētājs šajā gadījumā tiesības izbeigt līgumu bez soda naudas un ir tiesīgs saņemt jebkādu kompensāciju.
 4. Pēc līguma izbeigšanas saskaņā ar iepriekšējo punktu uzņēmējs nekavējoties atmaksā patērētāja samaksāto summu.
 5. Produktu bojājuma un/vai nozaudēšanas risks ir uzņēmējam līdz piegādes brīdim patērētājam vai iepriekš norīkotam un uzņēmēja paziņotam pārstāvim, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

14. pants - Ilgstoši darījumi: ilgums, izbeigšana un atjaunošana
Paziņojums:

 1. Patērētājs var noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru piegādi produktu (tostarp elektroenerģijas) vai pakalpojumu, jebkurā laikā, denonsēt piemērojamos izbeigšanas noteikumus un paziņojumu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.
 2. Patērētājs var noslēgt līgumu uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru piegādi produktu (tostarp elektroenerģijas) vai pakalpojumu, jebkurā laikā pēc noteiktā termiņa beigām denonsēt piemērojamos izbeigšanas noteikumus un paziņojumu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.
 3. Patērētājs var izbeigt iepriekšējos punktos minētos līgumus:

 • izbeigt līgumu jebkurā laikā, nevis tikai noteiktā laikā vai laikposmā;
 • vismaz izbeigt tos tādā pašā veidā, kādā viņš tos noslēdza;
 • Vienmēr pārtrauciet līgumu ar tādu pašu uzteikuma termiņu, kādu uzņēmējs ir noteicis pats.
  Paplašinājums:

 1. Līgumu uz noteiktu laiku, kas attiecas uz regulāru produktu (tostarp elektroenerģijas) vai pakalpojumu piegādi, nevar pagarināt vai atjaunot uz noteiktu laiku.
 2. Neatkarīgi no iepriekšējā punkta, līgumu uz noteiktu laiku, kas noslēgts par ikdienas vai iknedēļas laikrakstu un žurnālu regulāru piegādi, var pagarināt klusējot uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja patērētājam ir tiesības izbeigt šo pagarināto līgumu pagarinājuma termiņa beigās, par to paziņojot ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš.
 3. Līgumu uz noteiktu laiku, kas noslēgts par regulāru preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, var automātiski pagarināt uz nenoteiktu laiku tikai tad, ja patērētājam vienmēr ir tiesības izbeigt līgumu, par to brīdinot ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Uzteikuma termiņš ir līdz trim mēnešiem, ja līgums attiecas uz regulāru, bet retāku nekā reizi mēnesī, ikdienas, ziņu un iknedēļas laikrakstu un žurnālu piegādi.
 4. Līgums ar ierobežotu termiņu par regulāru dienas vai nedēļas laikrakstu un žurnālu piegādi (izmēģinājuma vai ievadabonēšana) netiek automātiski turpināts un beidzas izmēģinājuma vai ievadabonēšanas perioda beigās.
  Ilgums:
 5. Ja līgums ilgst ilgāk par vienu gadu, pēc viena gada patērētājs jebkurā laikā var izbeigt līgumu, par to paziņojot ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, ja vien saprātīgums un godīgums neļauj izbeigt līgumu pirms noteiktā termiņa beigām.

15. pants - Maksājumi

 1. Ciktāl līgumā vai papildu nosacījumos nav noteikts citādi, patērētājam maksājamās summas jāsamaksā 14 dienu laikā pēc pārdomu perioda sākuma vai, ja pārdomu periods nav noteikts, 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Ja ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu, šis termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs ir saņēmis līguma apstiprinājumu.
 2. Pārdodot produktus patērētājiem, vispārīgajos noteikumos un nosacījumos nedrīkst prasīt, lai patērētājs avansā samaksā vairāk par 50%. Ja ir panākta vienošanās par avansa maksājumu, patērētājs nevar pieprasīt nekādas tiesības attiecībā uz pasūtījuma vai pakalpojuma(-u) izpildi pirms avansa maksājuma veikšanas.
 3. Patērētājam ir pienākums par neprecizitātēm sniegtajos datos vai norādītajā maksājumā nekavējoties ziņot operatoram.
 4. Ja patērētājs savlaicīgi neizpilda savas maksājumu saistības, pēc tam, kad īpašnieks viņam ir paziņojis par maksājuma kavējumu un pēc tam, kad īpašnieks ir devis patērētājam 14 dienu termiņu maksājumu saistību izpildei, viņam joprojām ir jāmaksā likumā noteiktie procenti par summu, kas jāmaksā pēc tam, kad maksājums nav veikts šajā 14 dienu termiņā, un īpašniekam ir tiesības pieprasīt ārpustiesas piedziņas izmaksas. Šo iekasēšanas izmaksu maksimālais apmērs ir: 15% par nenomaksātām summām līdz 2500 EUR; 10% par nākamajiem 2500 EUR un 5% par nākamajiem 5000 EUR, bet minimālais apmērs ir 40 EUR. Īpašnieks var atkāpties no šīm summām un procentiem par labu patērētājam.

16. pants - Sūdzību procedūra

 1. Uzņēmējam ir pietiekami publiskota sūdzību izskatīšanas procedūra, un viņš izskata sūdzību saskaņā ar šo sūdzību izskatīšanas procedūru.
 2. Sūdzības par līguma izpildi ir jāiesniedz tirgotājam, tās pilnībā un skaidri jāapraksta saprātīgā termiņā pēc tam, kad patērētājs ir atklājis trūkumus.
 3. Uz tirgotājam iesniegtajām sūdzībām tiks sniegta atbilde 14 dienu laikā, skaitot no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams paredzami ilgāks laiks, tirgotājs atbildēs 14 dienu laikā, nosūtot paziņojumu par saņemšanu un norādot, kad patērētājs var gaidīt sīkāku atbildi.
 4. Sūdzību par produktu, pakalpojumu vai Uzņēmēja pakalpojumu var iesniegt arī, izmantojot sūdzību veidlapu Stichting Webshop Keurmerk tīmekļa vietnes patērētāju lapā (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Sūdzība tiks nosūtīta gan attiecīgajam Uzņēmējam, gan Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Ja sūdzību nevar atrisināt, savstarpēji vienojoties saprātīgā termiņā vai trīs mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas, rodas strīds, par kuru var sākt strīdu izšķiršanas procedūru.

17. pants - Strīdi

 1. Līgumus starp uzņēmēju un patērētāju, uz kuriem attiecas šie vispārīgie nosacījumi, reglamentē tikai un vienīgi Nīderlandes tiesību akti.
 2. Strīdus starp patērētāju un Uzņēmēju par līgumu noslēgšanu vai izpildi saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas jāpiegādā vai kurus ir piegādājis šis Uzņēmējs, var iesniegt Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Hāgā (www.sgc.nl), ievērojot turpmāk izklāstītos noteikumus.
 3. Strīdu komiteja strīdu izskatīs tikai tad, ja patērētājs vispirms saprātīgā termiņā būs iesniedzis sūdzību tirgotājam.
 4. Strīds jāiesniedz rakstiski Strīdu komitejai divpadsmit mēnešu laikā pēc strīda rašanās.
 5. Ja patērētājs vēlas iesniegt strīdu izskatīšanai strīdu komitejā, uzņēmējam šī izvēle ir saistoša. Ja uzņēmējs vēlas to darīt, patērētājam piecu nedēļu laikā pēc uzņēmēja rakstiska pieprasījuma būs rakstiski jāpaziņo, vai viņš to vēlas vai vēlas, lai strīdu izskata kompetentā tiesa. Piecu nedēļu laikā uzklausīt patērētāja izvēli, tad uzņēmējam ir tiesības iesniegt strīdu kompetentajā tiesā.
 6. Uz Geschillencommissie lēmumu attiecas Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop) noteikumos izklāstītie nosacījumi. Strīdu komitejas lēmumi tiek pieņemti ar saistošu atzinumu.
 7. Strīdu komiteja neizskata strīdu vai izbeidz tiesvedību, ja tirgotājam ir piemērota maksājumu apturēšana, tas ir bankrotējis vai faktiski pārtraucis uzņēmējdarbību, pirms komiteja ir izskatījusi strīdu sēdē un pieņēmusi galīgo lēmumu.
 8. Ja papildus Geschillencommissie Webshop jurisdikcijā ir cita atzīta šķīrējtiesa vai ar Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) vai Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) saistīta šķīrējtiesa, Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk ir prioritāri kompetenta izskatīt strīdus, kas galvenokārt attiecas uz distances pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas metodi. Visos pārējos strīdos kompetentas ir citas SGC vai Kifid atzītas strīdu komitejas.

18. pants - Nozares garantija

 1. Stichting Webshop Keurmerk garantē, ka tās biedri izpildīs Webshop Keurmerk Strīdu komitejas saistošo atzinumu, ja vien biedrs neizlemj iesniegt saistošo atzinumu divu mēnešu laikā pēc tam, kad paziņojums ir nosūtīts izskatīšanai tiesā. Šī garantija atjaunojas, ja saistošais atzinums pēc pārskatīšanas tiesā ir saglabāts un spriedums, kas to apliecina, ir kļuvis galīgs. Interneta veikals Keurmerk samaksās patērētājam summu, kas nepārsniedz EUR 10 000,- par katru saistošo atzinumu. Par summām, kas pārsniedz EUR 10 000,- par saistošo atzinumu, tiks izmaksāti EUR 10 000,-. Par pārsnieguma summu Webshop Keurmerk ir pienākums censties nodrošināt, lai dalībnieks ievērotu saistošo ieteikumu.
 2. Šīs garantijas nolūkos ir nepieciešams, lai patērētāji iesniegtu rakstisku pārsūdzību Webshop Keurmerk un nodotu savu pretenziju uzņēmumam Webshop Keurmerk. Ja prasība pret uzņēmēju pārsniedz € 10 000,-, tā tiks piedāvāta patērētājiem tādā apmērā, ka prasība, kas pārsniedz € 10 000,-, tiks nodota Stichting Webshop Keurmerk, kas savā vārdā un ar savām izmaksām centīsies panākt šo tiesību samaksu un izpildi patērētājam.

19. pants - Papildu vai atšķirīgi noteikumi
Papildu noteikumi vai noteikumi, kas atšķiras no šiem vispārīgajiem nosacījumiem, nedrīkst kaitēt patērētājam, un tie ir jānoformē rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājam būtu pieejami un uzglabājami uz pastāvīga datu nesēja.

20. pants - Grozījumi Stichting Webshop Keurmerk vispārīgajos noteikumos un nosacījumos

 1. Stichting Webshop Keurmerk nemainīs šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus bez apspriešanās ar Consumentenbond.
 2. Grozījumi šajos noteikumos un nosacījumos stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir publicēti atbilstošā veidā, pieņemot, ka gadījumā, ja piedāvājuma termiņa laikā tiek veikti piemērojami grozījumi, noteicošais ir patērētājam vislabvēlīgākais noteikums.

Adrese Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdama

Pēdējoreiz atjaunināts 2015. gada 30. jūnijā