Käesolevad Stichting Webshop Keurmerk'i üldtingimused on koostatud konsulteerides tarbijate ühendusega sotsiaal- ja majandusnõukogu iseregulatsiooni koordineerimisrühma (CZ) raames ning need jõustuvad alates 1. juunist 2014.

Neid üldtingimusi kasutavad kõik Stichting Webshop Keurmerk'i liikmed, välja arvatud finantsteenuste puhul, millele on viidatud finantsjärelevalve seaduses (Wet Financieel Toezicht) ja niivõrd, kuivõrd nende teenuste üle teostab järelevalvet Madalmaade finantsturgude amet (Autoriteit Financiële Markten).

Sisukord:
Artikkel 1 - Mõisted
Artikkel 2 - Ettevõtja isikusamasus
Artikkel 3 - Kohaldatavus
Artikkel 4 - Pakkumine
Artikkel 5 - Kokkulepe
Artikkel 6 - Taganemisõigus
Artikkel 7 - Tarbija kohustused järelemõtlemisaja jooksul
Artikkel 8 - Tarbija taganemisõiguse kasutamine ja sellega seotud kulud
Artikkel 9 - Ettevõtja kohustused tagasivõtmise korral
Artikkel 10 - Taganemisõiguse välistamine
Artikkel 11 - Hind
Artikkel 12 - Täitmine ja lisatagatis
Artikkel 13 - Kohaletoimetamine ja täitmine
Artikkel 14 - Jätkuvad tehingud: kestus, lõpetamine ja uuendamine
Artikkel 15 - Maksmine
Artikkel 16 - Kaebuste menetlus
Artikkel 17 - Vaidlused
Artikkel 18 - Tööstusgarantii
Artikkel 19 - Täiendavad või erinevad sätted
Artikkel 20 - Stichting Webshop Keurmerk üldtingimuste muudatused

Artikkel 1 - Mõisted
Käesolevates tingimustes on järgmistel terminitel järgmised tähendused:

 1. Kõrvalleping - leping, mille puhul tarbija omandab tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid seoses kauglepingu sõlmimisega ning neid tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid tarnib kaupleja või kolmas isik selle kolmanda isiku ja kaupleja vahelise kokkuleppe alusel;
 2. Ajavahemik: ajavahemik, mille jooksul tarbija saab kasutada oma taganemisõigust;
 3. Tarbija: 16-aastane või vanem füüsiline isik, kes ei tegutse oma kaubandus-, äri-, käsitöö- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel;
 4. Päev: kalendripäev;
 5. Digitaalne sisu: digitaalsel kujul toodetud ja edastatud andmed;
 6. Tähtajatu leping: leping kaupade, teenuste ja/või digitaalse infosisu korrapärase tarnimise kohta teatavaks ajavahemikuks;
 7. Püsiv andmekandja: iga vahend - sealhulgas e-post -, mis võimaldab tarbijal või ettevõtjal salvestada isiklikult talle adresseeritud teavet viisil, mis võimaldab tulevikus tutvuda või kasutada seda teabe sihtotstarbele vastava aja jooksul ja mis võimaldab salvestatud teavet muutmata kujul reprodutseerida;
 8. Taganemisõigus: tarbija võimalus loobuda kauglepingu sõlmimisest järelemõtlemisaja jooksul;
 9. Ettevõtja: 16-aastane või vanem füüsiline isik või juriidiline isik, kes on Stichting Webshop Keurmerki liige ja pakub tarbijatele tooteid, (juurdepääsu) digitaalsele sisule ja/või teenuseid eemalt;
 10. Kaugleping: leping kaupleja ja tarbija vahel, mis on sõlmitud toodete, digitaalse infosisu ja/või teenuste kaugmüügi korraldatud süsteemi raames, kusjuures kuni lepingu sõlmimise hetkeni kasutatakse üksi või ühiselt ühte või mitut kaugside tehnikat;
 11. Taganemisvormi näidis: Euroopa taganemisvormi näidis, mis on esitatud käesolevate tingimuste I lisas;
 12. Kaugside tehnika: vahendid, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja ettevõtja peaksid olema korraga samas ruumis;

Artikkel 2 - Ettevõtja isikusamasus
Ettevõtja nimi: KBH BV
Filiaali aadress: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Telefoninumber ja kellaaeg(ed), millal ettevõtjat saab telefoni teel kätte: 053-2005568
E-posti aadress: [email protected]
Kaubanduskoja number: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Kui ettevõtja tegevuse suhtes kohaldatakse asjakohast litsentseerimiskorda: ettevõtja
teave järelevalveasutuse kohta;

Kui ettevõtja tegutseb reguleeritud kutsealal:

 • kutseühing või -organisatsioon, mille liige ta on;
 • kutsenimetus, koht ELis või Euroopa Majanduspiirkonnas, kus see omistati;
 • viide Madalmaades kohaldatavatele kutse-eeskirjadele ning viited sellele, kus ja kuidas on võimalik nende kutse-eeskirjadega tutvuda.

Artikkel 3 - Kohaldatavus

 1. Neid üldtingimusi kohaldatakse kõigi ettevõtja pakkumiste ja kõigi ettevõtjate ja tarbijate vaheliste kauglepingute suhtes.
 2. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse tarbijale kättesaadavaks käesolevate üldtingimuste tekst. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, teatab kaupleja enne kauglepingu sõlmimist, kuidas üldtingimustega saab tutvuda kaupleja ruumides ja et need saadetakse tarbijale tema nõudmisel võimalikult kiiresti tasuta.
 3. Kui kaugleping sõlmitakse elektrooniliselt, võib vastupidiselt eelmisele lõikele ja enne kauglepingu sõlmimist teha käesolevate üldtingimuste teksti tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks sellisel viisil, et tarbija saab need hõlpsasti salvestada püsivale andmekandjale. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, kus üldtingimustega saab elektrooniliselt tutvuda ja et need saadetakse tarbijale tema soovil kas elektrooniliselt või muul viisil tasuta.
 4. Juhul kui lisaks käesolevatele üldtingimustele kehtivad konkreetsed toote- või teenusetingimused, kohaldatakse teist ja kolmandat lõiku analoogia alusel ning tarbija võib alati tugineda vastuoluliste tingimuste korral talle kõige soodsamale kohaldatavale sättele.

Artikkel 4 - Pakkumine

 1. Kui pakkumise kehtivusaeg on piiratud või see on seotud tingimustega, on see pakkumises selgelt märgitud.
 2. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete, digitaalse sisu ja/või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks pakkumist nõuetekohaselt hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, on need toodete, teenuste ja/või pakutava digitaalse sisu tõepärane peegeldus. Ilmselged vead või eksimused pakkumises ei seo ettevõtjat.
 3. Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, et tarbijale oleks selge, millised õigused ja kohustused on pakkumise vastuvõtmisega seotud.

Artikkel 5 - Kokkulepe

 1. Leping sõlmitakse, kui lõikes 4 sätestatust ei tulene teisiti, hetkel, mil tarbija võtab pakkumise vastu ja selle tingimused on täidetud.
 2. Kui tarbija on pakkumise elektrooniliselt vastu võtnud, kinnitab kaupleja viivitamata pakkumise elektroonilise vastuvõtmise kättesaamist. Kui kaupleja ei ole selle vastuvõtmist kinnitanud, võib tarbija lepingu üles öelda.
 3. Kui leping luuakse elektrooniliselt, võtab kaupleja asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed andmete elektroonilise edastamise kaitsmiseks ning tagab turvalise veebikeskkonna. Kui tarbijal on võimalik maksta elektrooniliselt, võtab ettevõtja asjakohased turvameetmed.
 4. Ettevõtja võib seaduse piires teavitada tarbijat tema maksekohustustest ning kõigist faktidest ja teguritest, mis on olulised kauglepingu nõuetekohase sõlmimise seisukohast. Kui ettevõtjal on selle uurimise põhjal mõjuv põhjus lepingut mitte sõlmida, on tal õigus keelduda tellimuse või taotluse esitamisest või seada selle täitmisele eritingimusi.
 5. Hiljemalt toote, teenuse või digitaalse sisu tarbijale üleandmise ajal saadab ettevõtja järgmise teabe kirjalikult või sellisel viisil, mis on tarbijale kättesaadaval viisil püsivale andmekandjale salvestatud:
  a. kaupleja tegevuskoha aadress, kus tarbija saab esitada kaebusi;
  b. tingimused ja viis, mille alusel ja kuidas tarbija võib taganemisõigust kasutada, või selge avaldus taganemisõiguse välistamise kohta;
  c. teave garantiide ja olemasolevate müügijärgsete teenuste kohta;
  d. toote, teenuse või digitaalse sisu hind, sealhulgas kõik maksud, vajaduse korral tarnekulud ning makseviis, tarnimine või kauglepingu täitmine;
  e. lepingu ülesütlemise nõuded, kui lepingu kestus on pikem kui üks aasta või kui see on tähtajatu;
  f. kui tarbijal on taganemisõigus, siis taganemisvormi näidis.
 6. Laiendatud tehingu puhul kohaldatakse eelmise lõike sätet ainult esimese tarne suhtes.

Artikkel 6 - Taganemisõigus
Tooted:

 1. Tarbija võib toote ostuga seotud lepingu lõpetada vähemalt 14-päevase järelemõtlemisaja jooksul ilma mingit põhjust esitamata. Kaupleja võib küsida tarbijalt taganemise põhjust, kuid ei tohi kohustada tarbijat oma põhjust(t) esitama.
 2. Lõikes 1 nimetatud järelemõtlemisaeg algab järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija või tarbija poolt eelnevalt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on toote kätte saanud, või:
  a. kui tarbija on tellinud mitu toodet ühes tellimuses: päeval, mil tarbija või tema määratud kolmas isik on saanud viimase toote kätte. Ettevõtja võib keelduda mitme erineva tarneajaga toote tellimisest, kui ta on sellest tarbijat enne tellimist selgelt teavitanud.
  b. kui toote tarne koosneb mitmest saadetisest või osast: päev, mil tarbija või tema määratud kolmas isik sai viimase saadetise või viimase osa kätte;
  c. lepingute puhul, mis käsitlevad toodete regulaarset tarnimist teatud ajavahemiku jooksul: päev, mil tarbija või tema määratud kolmas isik on saanud esimese toote kätte.

Teenuste ja digitaalse sisu puhul, mida ei esitata materiaalsel andmekandjal:

 1. Tarbija võib teenuse osutamise lepingu ja digitaalse infosisu üleandmise lepingu, mida ei ole tarnitud materiaalsel andmekandjal, lõpetada vähemalt 14 päeva jooksul ilma põhjust esitamata. Kaupleja võib küsida tarbijalt taganemise põhjust, kuid ei tohi teda kohustada esitama põhjuseid.
 2. Lõikes 3 nimetatud järelemõtlemisaeg algab lepingu sõlmimisele järgneval päeval.

Pikendatud taganemisperiood toodete, teenuste ja digitaalse sisu puhul, mida ei esitata materiaalsel andmekandjal, kui puudub teave taganemisõiguse kohta:

 1. Kui ettevõtja ei ole tarbijale andnud seadusega nõutavat teavet taganemisõiguse kohta või taganemisvormi näidist, lõpeb taganemisperiood kaheteistkümne kuu möödumisel esialgse taganemisperioodi lõppemisest, nagu on sätestatud käesoleva artikli eelmistes lõigetes.
 2. Kui kaupleja on esitanud tarbijale eelmises lõikes osutatud teabe kaheteistkümne kuu jooksul pärast esialgse järelemõtlemisaja algust, lõpeb järelemõtlemisaeg 14 päeva pärast seda päeva, mil tarbija sai selle teabe kätte.

Artikkel 7 - Tarbija kohustused järelemõtlemisaja jooksul

 1. Järelemõtlemisaja jooksul peab tarbija toodet ja pakendit ettevaatlikult käitlema. Ta võtab toote lahti või kasutab seda ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Lähtekohaks on see, et tarbija võib toodet käsitleda ja kontrollida ainult nii, nagu tal oleks lubatud seda teha kaupluses.
 2. Tarbija vastutab ainult toote väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb toote käitlemisest, mis ületab lõikes 1 lubatut.
 3. Tarbija ei vastuta toote väärtuse vähenemise eest, kui kaupleja ei ole talle enne lepingu sõlmimist või lepingu sõlmimise ajal andnud kogu seadusega nõutavat teavet taganemisõiguse kohta.

Artikkel 8 - Tarbija taganemisõiguse kasutamine ja sellega seotud kulud

 1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, teatab ta sellest kauplejale taganemisperioodi jooksul taganemisvormi näidisega või muul üheselt mõistetaval viisil.
 2. Tarbija saadab toote võimalikult kiiresti, kuid 14 päeva jooksul alates lõikes 1 osutatud teatamisele järgnevast päevast, tagasi või annab selle üle ettevõtjale (tema volitatud esindajale). See ei ole vajalik, kui ettevõtja on pakkunud, et ta võtab toote ise kätte. Tarbija on igal juhul tagastamistähtajast kinni pidanud, kui ta tagastab toote enne tähtaja möödumist.
 3. Tarbija saadab toote tagasi koos kõigi tarvikutega, võimaluse korral originaalseisundis ja -pakendis ning vastavalt kaupleja antud mõistlikele ja selgetele juhistele.
 4. Taganemisõiguse õige ja õigeaegse kasutamise risk ja tõendamiskohustus lasub tarbijal.
 5. Tarbija kannab toote tagastamisega seotud otsesed kulud. Kui ettevõtja ei ole teatanud, et tarbija peaks need kulud kandma või kui ettevõtja märgib, et kannab need kulud ise, ei pea tarbija tagastamiskulusid kandma.
 6. Kui tarbija taganeb pärast seda, kui ta on eelnevalt selgesõnaliselt nõudnud, et teenuse osutamine või gaasi, vee või elektri tarnimine, mida ei valmistata müügiks piiratud mahus või kindlaksmääratud koguses, algaks taganemisperioodi jooksul, võlgneb tarbija kauplejale summa, mis on proportsionaalne selle osa kohustusest, mille kaupleja on taganemise ajal täitnud, võrreldes kohustuse täies ulatuses täitmisega.
 7. Tarbija ei kanna kulusid teenuste osutamise või vee, gaasi või elektrienergia tarnimise eest, mida ei ole piiratud mahus või koguses müügivalmis, või kaugkütte tarnimise eest, kui:
  a. kaupleja ei ole andnud tarbijale seadusega nõutavat teavet taganemisõiguse, taganemisega seotud kulude hüvitamise või taganemisvormi näidise kohta või;
  b. tarbija ei ole selgesõnaliselt taotlenud gaasi-, vee-, elektri- või kaugkütteteenuse osutamise või tarnimise alustamist järelemõtlemisaja jooksul.
 8. Tarbija ei kanna kulusid digitaalse infosisu täieliku või osalise edastamise eest, mida ei edastata materiaalsel andmekandjal, kui:
  a. ta ei ole selgesõnaliselt nõustunud lepingu täitmise alustamisega enne järelemõtlemisaja lõppu;
  b. ta ei ole nõusoleku andmisel tunnistanud, et ta on kaotanud oma taganemisõiguse, või
  c. omanik ei ole seda tarbija avaldust kinnitanud.
 9. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, lõpetatakse kõik täiendavad lepingud seaduse alusel.

Artikkel 9 - Ettevõtja kohustused tagasivõtmise korral

 1. Kui kaupleja võimaldab tarbijal oma taganemisest elektrooniliselt teatada, saadab ta viivitamata kinnituse selle teate kättesaamise kohta.
 2. Kaupleja tagastab kõik tarbija tehtud maksed, sealhulgas kõik saatmiskulud, mida kaupleja on tagastatud toote eest nõudnud, viivitamata, kuid 14 päeva jooksul alates päevast, mil tarbija on teda taganemisest teavitanud. Kui kaupleja ei paku, et ta võtab toote ise vastu, võib ta toote tagasimaksmisega oodata, kuni ta on selle kätte saanud või kuni tarbija suudab tõendada, et ta on selle tagastanud, olenevalt sellest, kumb saabub varem.
 3. Ettevõtja kasutab hüvitamiseks sama makseviisi, mida tarbija on kasutanud, välja arvatud juhul, kui tarbija nõustub teistsuguse meetodiga. Tarbija jaoks on tagasimakse tasuta.
 4. Kui tarbija on valinud kallima tarneviisi kui odavaim standardtarne, ei pea ettevõtja hüvitama kallima tarneviisi lisakulusid.

Artikkel 10 - Taganemisõiguse välistamine
Kaupleja võib järgmised tooted ja teenused taganemisõigusest välja jätta, kuid ainult juhul, kui kaupleja on seda pakkumist tehes või vähemalt aegsasti enne lepingu sõlmimist selgelt teatanud:

 1. Tooted või teenused, mille hind on seotud finantsturu kõikumistega, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võivad toimuda taganemisperioodi jooksul.
 2. Lepingud, mis sõlmitakse avaliku enampakkumise käigus. Avalik enampakkumine on müügimeetod, mille puhul ettevõtja pakub tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid tarbijale, kes on isiklikult kohal või kellel on võimalus enampakkumisel enampakkumise korraldaja juhtimisel isiklikult kohal olla, ning mille puhul edukas pakkuja on kohustatud tooted, digitaalse sisu ja/või teenused ostma;
 3. Teenuslepingud pärast teenuse täielikku osutamist, kuid ainult juhul, kui:
  a. täitmine on alanud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja
  b. tarbija on teatanud, et ta kaotab oma taganemisõiguse, kui ettevõtja on lepingu täielikult täitnud;
 4. Teenuslepingud majutusteenuse osutamiseks, kui lepingus on ette nähtud konkreetne täitmise kuupäev või ajavahemik ja kui see ei ole seotud elukoha, kaubaveo, autorendi ja toitlustusteenuste osutamisega;
 5. Vabaajategevusega seotud lepingud, kui lepingus on ette nähtud konkreetne täitmise kuupäev või periood;
 6. Tarbija spetsifikatsioonide järgi valmistatud tooted, mis ei ole eeltöödeldud ja mis on valmistatud tarbija individuaalse valiku või otsuse alusel või mis on selgelt ette nähtud konkreetsele isikule;
 7. Tooted, mis riknevad kiiresti või mille säilivusaeg on piiratud;
 8. pitseeritud tooted, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni tõttu tagastamiseks sobivad ja mille pitser on pärast tarnimist purunenud;
 9. Tooted, mis pärast tarnimist segunevad oma olemuse tõttu pöördumatult teiste toodetega;
 10. Alkohoolsed joogid, mille hind on lepingu sõlmimisel kokku lepitud, kuid mille tarnimine võib toimuda alles 30 päeva pärast ja mille tegelik väärtus sõltub turu kõikumistest, mida ettevõtja ei saa mõjutada;
 11. pitseeritud audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille pitser on pärast üleandmist purunenud;
 12. Ajalehed, ajakirjad või ajakirjad, välja arvatud nende tellimused;
 13. Digitaalse sisu edastamine muul kui käegakatsutaval andmekandjal, kuid ainult juhul, kui:
  a. täitmine on alanud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja
  b. tarbija on teatanud, et kaotab sellega oma taganemisõiguse.
 14. Ettevõtte ostud on tarbija taganemisõigusest välja jäetud.

Artikkel 11 - Hind

 1. Pakkumises nimetatud kehtivusaja jooksul ei tõsteta pakutavate toodete ja/või teenuste hindu, välja arvatud käibemaksumäära muutusest tingitud hinnamuutused.
 2. Olenemata eelmisest lõikest võib kaupleja pakkuda muutuva hinnaga tooteid või teenuseid, mille hinnad sõltuvad finantsturu kõikumistest, mis ei ole kauplejast sõltuvad. See seos kõikumiste ja asjaoluga, et kõik nimetatud hinnad on sihthinnad, mainitakse koos pakkumisega.
 3. Hinnatõusud 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui need tulenevad õigusaktidest või sätetest.
 4. Hinnatõusud alates 3 kuud pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui ettevõtja on seda ette näinud ja:
  a. need tulenevad õigusaktidest või sätetest või
  b. tarbijal on õigus lõpetada leping hinnatõusu jõustumise päeval.
 5. Toodete või teenuste pakkumises nimetatud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Artikkel 12 - Lepingu täitmine ja lisatagatis

 1. Kaupleja tagab, et tooted ja/või teenused vastavad lepingule, pakkumuses esitatud spetsifikatsioonidele, usaldusväärsuse ja/või kasutatavuse mõistlikele nõuetele ning lepingu sõlmimise kuupäeval kehtinud õigusnormidele ja/või valitsuse määrustele. Kokkuleppe korral tagab ettevõtja ka selle, et toode sobib muuks kui tavaliseks kasutamiseks.
 2. Kaupleja, tema tarnija, tootja või importija antud lisagarantii ei piira kunagi seaduslikke õigusi ja nõudeid, mida tarbija saab lepingu alusel kaupleja vastu maksma panna, kui kaupleja ei ole oma osa lepingust täitnud.
 3. Täiendava garantii all mõeldakse ettevõtja, tema tarnija, importija või tootja mis tahes kohustust, millega ta annab tarbijale teatud õigused või nõuded, mis lähevad kaugemale sellest, mida ta on seadusega kohustatud tegema, juhul kui ta ei ole oma osa lepingust täitnud.

Artikkel 13 - Kohaletoimetamine ja täitmine

 1. Ettevõtja on toodete tellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel äärmiselt hoolikas.
 2. Tarnekoht on aadress, mille tarbija on ettevõtjale teatavaks teinud.
 3. Kui käesolevate tingimuste artiklis 4 ei ole sätestatud teisiti, võtab operaator tellimused vastu kiiresti, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teistsugune tarneaeg. Kui tarne viibib või kui tellimus ei ole täidetud või täidetakse ainult osaliselt, saab tarbija need kätte hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Tarbijal on sellisel juhul õigus lõpetada leping ilma trahvita ja õigus saada mis tahes hüvitist.
 4. Pärast lepingu lõpetamist vastavalt eelmisele lõikele tagastab ettevõtja viivitamata tarbija poolt makstud summa.
 5. Toodete kahjustumise ja/või kadumise risk lasub ettevõtjal kuni tarbijale või eelnevalt määratud ja ettevõtja poolt teatatud esindajale üleandmiseni, kui ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti.

Artikkel 14 - Jätkuvad tehingud: kestus, lõpetamine ja uuendamine
Teade:

 1. Tarbija võib sõlmida tähtajatu lepingu, mis hõlmab toodete (sealhulgas elektrienergia) või teenuste regulaarset tarnimist, igal ajal denonsseerida kohaldatavad lõpetamise eeskirjad ja mitte rohkem kui ühe kuu pikkune etteteatamisaeg.
 2. Tarbija võib sõlmida tähtajalise lepingu, mis hõlmab toodete (sealhulgas elektrienergia) või teenuste regulaarset tarnimist, igal ajal tähtajalise lepingu lõppedes denonsseerida kohaldatavaid lõpetamise eeskirju ja esitada kuni ühe kuu pikkuse etteteatamise.
 3. Tarbija võib eelmistes lõigetes osutatud lepingud lõpetada:

 • lõpetada igal ajal ja mitte piirduda lõpetamisega konkreetsel ajal või kindla ajavahemiku jooksul;
 • vähemalt lõpetada need samamoodi, nagu ta need sõlmis;
 • Lõpetage alati sama etteteatamistähtajaga, mille ettevõtja on endale määranud.
  Pikendus:

 1. Tähtajalist lepingut, mis hõlmab toodete (sealhulgas elektrienergia) või teenuste regulaarset tarnimist, ei saa vaikimisi pikendada ega uuendada tähtajaliselt.
 2. Olenemata eelmisest lõikest võib päeva- või nädalalehtede ja ajakirjade regulaarseks tarnimiseks sõlmitud tähtajalist lepingut vaikimisi pikendada maksimaalselt kolmeks kuuks, kui tarbijal on õigus pikendatud leping pikendamisperioodi lõpus lõpetada, teatades sellest etteteatamistähtajaga, mis ei ületa ühte kuud.
 3. Tähtajalist lepingut, mis on sõlmitud toodete või teenuste regulaarseks tarnimiseks, võib automaatselt pikendada määramata ajaks ainult juhul, kui tarbijal on igal ajal õigus leping üles öelda, kusjuures etteteatamistähtaeg ei tohi ületada ühte kuud. Etteteatamistähtaeg on kuni kolm kuud, kui leping käsitleb päevalehe, uudiste ja nädalalehe või -ajakirja regulaarset, kuid vähem kui kord kuus toimuvat kättetoimetamist.
 4. Tähtajaline leping, mis on sõlmitud päeva- või nädalalehtede ja ajakirjade regulaarseks tarnimiseks sissejuhatavalt (proovi- või tutvustustellimus), ei jätku automaatselt ja lõpeb proovi- või tutvustusperioodi lõppedes.
  Kestus:
 5. Kui leping kestab kauem kui üks aasta, võib tarbija pärast ühe aasta möödumist igal ajal lepingu üles öelda, teatades sellest ette kuni ühe kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui mõistlikkus ja õiglus takistavad lepingu ülesütlemist enne kokkulepitud tähtaja lõppu.

Artikkel 15 - Maksmine

 1. Kui lepingus või lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti, tuleb tarbija poolt makstavad summad tasuda 14 päeva jooksul pärast järelemõtlemisaja algust või järelemõtlemisaja puudumisel 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Teenuse osutamise lepingu puhul algab see tähtaeg päeval, mil tarbija saab lepingu kinnituse.
 2. Tarbijatele tooteid müües ei tohi üldtingimustes kunagi nõuda tarbijalt ettemaksu, mis ületab 50%. Kui on kokku lepitud ettemaks, ei saa tarbija enne ettemaksu tasumist esitada mingeid õigusi seoses tellimuse või teenuse(de) täitmisega.
 3. Tarbija on kohustatud teatama operaatorile viivitamata esitatud andmete või kindlaksmääratud makse ebatäpsustest.
 4. Kui tarbija ei täida oma maksekohustust(eid) õigeaegselt, on tal pärast seda, kui omanik on teda hilinenud maksmisest teavitanud ja kui omanik on andnud tarbijale 14 päeva aega oma maksekohustuste täitmiseks, ikkagi võlgnetav seaduslik intress võlgnetavalt summalt pärast seda, kui makse ei ole tehtud selle 14-päevase tähtaja jooksul, ning omanikul on õigus nõuda kohtuväliseid sissenõudmiskulusid. Need sissenõudmiskulud on maksimaalselt: 15% kuni 2500 euro ulatuses; 10% üle 2500 euro ulatuses ja 5% üle 5000 euro ulatuses, kusjuures minimaalne summa on 40 eurot. Omanik võib nendest summadest ja protsendimääradest tarbija kasuks kõrvale kalduda.

Artikkel 16 - Kaebuste menetlus

 1. Ettevõtjal on piisavalt avalikustatud kaebuste esitamise kord ja ta menetleb kaebust vastavalt sellele kaebuste esitamise korrale.
 2. Lepingu täitmist puudutavad kaebused tuleb esitada kauplejale täielikult ja selgelt kirjeldatud kujul mõistliku aja jooksul pärast seda, kui tarbija on puudused avastanud.
 3. Kauplejale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul, mida arvestatakse alates kättesaamise kuupäevast. Kui kaebuse läbivaatamine nõuab eeldatavalt pikemat aega, vastab kaupleja 14 päeva jooksul, teatades selle kättesaamisest ja märkides, millal tarbija võib oodata üksikasjalikumat vastust.
 4. Kaebuse toote, teenuse või ettevõtja teenuse kohta saab esitada ka kaebuse vormi kaudu Stichting Webshop Keurmerk'i veebisaidi tarbijaleheküljel (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Kaebus saadetakse seejärel nii asjaomasele ettevõtjale kui ka Stichting Webshop Keurmerk'ile.
 5. Kui kaebust ei suudeta mõistliku aja jooksul või 3 kuu jooksul pärast kaebuse esitamist vastastikusel kokkuleppel lahendada, tekib vaidlus, mille suhtes kohaldatakse vaidluste lahendamise menetlust.

Artikkel 17 - Vaidlused

 1. Ettevõtja ja tarbija vaheliste lepingute suhtes, mida käesolevad üldtingimused käsitlevad, kohaldatakse eranditult Madalmaade õigust.
 2. Tarbija ja Ettevõtja vahelised vaidlused, mis on seotud selle Ettevõtja poolt tarnitavate või tarnitud toodete või teenustega seotud lepingute sõlmimise või täitmisega, võib esitada Haagis (www.sgc.nl) asuvas Geschillencommissie veebipoes (Postbus 90600, 2509 LP), järgides alljärgnevaid sätteid.
 3. Vaidlustuskomisjon võtab vaidluse arvesse ainult siis, kui tarbija on esmalt esitanud oma kaebuse kauplejale mõistliku aja jooksul.
 4. Vaidlus tuleb esitada kirjalikult vaidluskomiteele kaheteistkümne kuu jooksul alates vaidluse tekkimisest.
 5. Kui tarbija soovib esitada vaidluse vaidluskomisjonile, on ettevõtja selle valikuga seotud. Kui ettevõtja soovib seda teha, peab tarbija viie nädala jooksul pärast ettevõtja kirjalikku nõudmist kirjalikult väljendama, kas ta soovib seda või soovib, et vaidlusega tegeleks pädev kohus. Kuula ettevõtja valikut tarbija viie nädala jooksul, siis on ettevõtjal õigus esitada vaidlus pädevale kohtule.
 6. Geschillencommissie otsus sõltub Geschillencommissie eeskirjades (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop) sätestatud tingimustest. Vaidluskomisjoni otsused tehakse siduva arvamuse vormis.
 7. Vaidluskomisjon ei käsitle vaidlust või lõpetab menetluse, kui kaupleja on saanud maksete peatamise, on pankrotistunud või on tegelikult lõpetanud äritegevuse enne, kui komisjon on vaidluse istungil käsitlenud ja teinud lõpliku otsuse.
 8. Kui lisaks Geschillencommissie Webshopile on pädev mõni teine tunnustatud vahekohus või Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) või Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), on Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk eelisjärjekorras pädev vaidluste puhul, mis puudutavad peamiselt kaugmüügi meetodit või teenuste osutamist. Kõikide muude vaidluste puhul on pädevad teised SGC või Kifidi tunnustatud vaidluskomisjonid.

Artikkel 18 - Tööstusgarantii

 1. Stichting Webshop Keurmerk garanteerib oma liikmetele Webshop Keurmerk'i vaidluskomisjoni siduvate nõuannete täitmise, välja arvatud juhul, kui liige otsustab esitada siduvat arvamust kahe kuu jooksul pärast kohtule läbivaatamiseks saadetud teadet. See garantii taastub, kui siduv arvamus on pärast kohtu poolset läbivaatamist säilinud ja seda näitav otsus on muutunud lõplikuks. Kuni 10 000,- eurot ühe siduva arvamuse kohta maksab veebipood Keurmerk tarbijale välja. Üle 10 000,- euro suuruste summade puhul makstakse 10 000,- eurot siduva arvamuse eest. Liigse summa puhul on veebipood Keurmerk kohustatud püüdma tagada, et liige järgib siduvat nõuannet.
 2. Selle garantii kohaldamiseks on vajalik, et tarbijad esitaksid Webshop Keurmerkile kirjaliku kaebuse ja annaksid oma nõude ettevõtte vastu üle Webshop Keurmerkile. Kui nõue ettevõtja vastu ületab 10 000,- eurot, pakutakse seda tarbijatele selles ulatuses, et 10 000,- eurot ületav nõue antakse üle Stichting Webshop Keurmerk'ile, kes püüab oma nimel ja kuludega saavutada tarbijale nende õiguste maksmist ja täitmist.

Artikkel 19 - Täiendavad või erinevad sätted
Täiendavad sätted või sätted, mis erinevad käesolevatest üldtingimustest, ei tohi olla tarbijale kahjulikud ja need tuleb kirjalikult või sellisel viisil kirja panna, et tarbija saaks neid püsival andmekandjal kättesaadaval viisil säilitada.

Artikkel 20 - Stichting Webshop Keurmerk üldtingimuste muudatused

 1. Stichting Webshop Keurmerk ei muuda neid üldtingimusi ilma Consumentenbondiga konsulteerimata.
 2. Käesolevate tingimuste muudatused jõustuvad alles pärast nende asjakohast avaldamist, kusjuures pakkumuse kehtivusaja jooksul toimuvate muudatuste korral on tarbija jaoks soodsaim säte ülimuslik.

Aadress veebipood Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Viimane uuendus 30. juuni 2015