Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stichting Webshop Keurmerk byly vypracovány po konzultaci se Sdružením spotřebitelů v rámci Koordinační skupiny pro samoregulaci (CZ) Sociální a hospodářské rady a nabývají účinnosti 1. června 2014.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny členy Stichting Webshop Keurmerk s výjimkou finančních služeb uvedených v zákoně o finančním dohledu (Wet Financieel Toezicht) a pokud jsou tyto služby pod dohledem nizozemského úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten).

Obsah:
Článek 1 - Definice
Článek 2 - Totožnost podnikatele
Článek 3 - Použitelnost
Článek 4 - Nabídka
Článek 5 - Dohoda
Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 7 - Povinnosti spotřebitele během období na rozmyšlenou
Článek 8 - Uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a náklady s tím spojené
Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení od smlouvy
Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Článek 11 - Cena
Článek 12 - Plnění a dodatečná záruka
Článek 13 - Doručování a provádění
Článek 14 - Pokračující transakce: doba trvání, ukončení a obnovení
Článek 15 - Platba
Článek 16 - Postup pro podávání stížností
Článek 17 - Spory
Článek 18 - Záruka odvětví
Článek 19 - Dodatečná nebo odlišná ustanovení
Článek 20 - Změny všeobecných obchodních podmínek Stichting Webshop Keurmerk

Článek 1 - Definice
V těchto podmínkách mají následující pojmy následující význam:

 1. Doplňkovou smlouvou se rozumí smlouva, v níž spotřebitel získává produkty, digitální obsah a/nebo služby v souvislosti se smlouvou uzavřenou na dálku a tyto produkty, digitální obsah a/nebo služby dodává obchodník nebo třetí strana na základě dohody mezi touto třetí stranou a obchodníkem;
 2. Odkladná lhůta: lhůta, během níž může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
 3. Spotřebitel: fyzická osoba starší 16 let, která nejedná v rámci své obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti;
 4. Den: kalendářní den;
 5. Digitální obsah: data vytvořená a dodaná v digitální podobě;
 6. Smlouva na dobu neurčitou: smlouva na pravidelné dodávky zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu na dobu určitou;
 7. Trvalý nosič: každý nástroj - včetně elektronické pošty - který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli uchovávat informace, které jsou určeny jemu osobně, způsobem, který umožňuje budoucí nahlížení nebo použití po dobu odpovídající účelu, pro který jsou informace určeny, a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;
 8. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
 9. Podnikatel: Fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba, která je členem Stichting Webshop Keurmerk a nabízí produkty, (přístup k) digitálnímu obsahu a/nebo služby spotřebitelům na dálku;
 10. Smlouva uzavřená na dálku: smlouva mezi obchodníkem a spotřebitelem uzavřená v rámci organizovaného systému prodeje výrobků, digitálního obsahu a/nebo služeb na dálku, přičemž až do okamžiku uzavření smlouvy včetně je výhradně nebo společně využívána jedna nebo více technik komunikace na dálku;
 11. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze I těchto podmínek;
 12. Technika komunikace na dálku: prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel museli být současně ve stejné místnosti;

Článek 2 - Totožnost podnikatele
Název podnikatele: KBH BV
Adresa pobočky: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Telefonní číslo a čas, kdy je podnikatel k zastižení na telefonu: 053-2005568
E-mailová adresa: [email protected]
Číslo obchodní komory: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Pokud činnost podnikatele podléhá příslušnému režimu udělování licencí, je třeba
informace o dozorovém úřadu;

Pokud podnikatel vykonává regulované povolání:

 • profesní sdružení nebo organizace, jejímž je členem;
 • profesní titul, místo v EU nebo Evropském hospodářském prostoru, kde byl udělen;
 • odkaz na profesní předpisy platné v Nizozemsku a údaje o tom, kde a jak lze tyto profesní předpisy získat.

Článek 3 - Použitelnost

 1. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku podnikatele a jakoukoli dohodu uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněno znění těchto všeobecných podmínek. Není-li to přiměřeně možné, obchodník před uzavřením smlouvy na dálku uvede, jakým způsobem lze do všeobecných podmínek nahlédnout v provozovně obchodníka a že budou spotřebiteli na jeho žádost zaslány bezplatně a co nejrychleji.
 3. Pokud je smlouva uzavřena na dálku elektronicky, pak na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku může být text těchto všeobecných podmínek zpřístupněn spotřebiteli elektronickými prostředky tak, aby si je spotřebitel mohl snadno uložit na trvalý nosič dat. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde je možné do všeobecných podmínek nahlédnout elektronicky a že budou spotřebiteli na jeho žádost zaslány zdarma, a to buď elektronicky, nebo jiným způsobem.
 4. V případě, že se vedle těchto všeobecných podmínek použijí zvláštní podmínky pro výrobky nebo služby, použijí se druhý a třetí odstavec obdobně a spotřebitel se může v případě rozporných podmínek vždy odvolat na příslušné ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.

Článek 4 - Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, je to v nabídce výslovně uvedeno.
 2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jsou věrným odrazem nabízených produktů, služeb a/nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo omyly v nabídce nejsou pro podnikatele závazné.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojeny.

Článek 5 - Dohoda

 1. S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku přijme a jsou splněny její podmínky.
 2. Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, obchodník neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronicky. Dokud obchodník nepotvrdí převzetí tohoto přijetí, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
 3. Pokud je smlouva vytvořena elektronicky, obchodník přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud má spotřebitel možnost platit elektronicky, podnikatel přijme vhodná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel může v mezích zákona - informovat spotřebitele o jeho platebních povinnostech a o všech skutečnostech a faktorech důležitých pro řádné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má obchodník na základě tohoto šetření dobrý důvod smlouvu neuzavřít, je oprávněn objednávku nebo žádost odmítnout nebo k jejímu provedení připojit zvláštní podmínky.
 5. Nejpozději v okamžiku dodání výrobku, služby nebo digitálního obsahu spotřebiteli zašle podnikatel písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel přístupným způsobem mohl uložit na trvalý nosič, tyto informace:
  a. adresu provozovny obchodníka, kde může spotřebitel podat stížnost;
  b. podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  c. informace o zárukách a stávajících poprodejních službách;
  d. cenu produktu, služby nebo digitálního obsahu včetně všech daní, případně náklady na dodání a způsob platby, dodání nebo plnění smlouvy uzavřené na dálku;
  e. požadavky na zrušení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou;
  f. pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 6. V případě rozšířené transakce se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku.

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy
Ve výrobcích:

 1. Spotřebitel může smlouvu o koupi výrobku vypovědět ve lhůtě na rozmyšlenou v délce nejméně 14 dnů bez udání důvodu. Obchodník se může spotřebitele zeptat na důvod odstoupení od smlouvy, ale nesmí spotřebitele nutit, aby uvedl důvod (důvody).
 2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy spotřebitel nebo jím předem určená třetí osoba, která není dopravcem, obdrží výrobek, nebo:
  a. pokud si spotřebitel objednal více výrobků v jedné objednávce: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdržela poslední výrobek. Podnikatel může odmítnout objednávku více produktů s odlišnou dodací lhůtou, pokud o tom spotřebitele před objednáním jasně informoval.
  b. pokud se dodávka výrobku skládá z několika zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdržela poslední zásilku nebo poslední část;
  c. v případě smluv o pravidelném dodávání výrobků během určitého časového období: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdržela první výrobek.

Pro služby a digitální obsah, které nejsou poskytovány na hmotném nosiči:

 1. Spotřebitel může vypovědět smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči během nejméně 14 dnů bez udání důvodu. Obchodník se může spotřebitele zeptat na důvod odstoupení od smlouvy, ale nesmí ho zavazovat k tomu, aby důvod (důvody) uvedl.
 2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 3 začíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy.

Prodloužená lhůta pro odstoupení od smlouvy u produktů, služeb a digitálního obsahu, které nejsou poskytovány na hmotném nosiči, pokud nejsou uvedeny informace o právu na odstoupení od smlouvy:

 1. Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy dvanáct měsíců po uplynutí původní lhůty pro odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno v předchozích odstavcích tohoto článku.
 2. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci do dvanácti měsíců od data počátku původní lhůty na rozmyšlenou, lhůta na rozmyšlenou končí 14 dní po dni, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.

Článek 7 - Povinnosti spotřebitele během období na rozmyšlenou

 1. Během doby na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku. Výchozím bodem je, že spotřebitel může s výrobkem manipulovat a kontrolovat jej pouze tak, jak by to mohl dělat v obchodě.
 2. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty výrobku v důsledku způsobu nakládání s výrobkem, který přesahuje rámec povolený v odstavci 1.
 3. Spotřebitel nenese odpovědnost za snížení hodnoty výrobku, pokud mu obchodník před uzavřením smlouvy nebo při jejím uzavření neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy.

Článek 8 - Uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a náklady s tím spojené

 1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, oznámí to obchodníkovi ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiným jednoznačným způsobem.
 2. Spotřebitel co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne následujícího po oznámení podle odstavce 1, zašle výrobek zpět nebo jej předá (oprávněnému zástupci) podnikatele. To není nutné, pokud podnikatel nabídl, že si výrobek vyzvedne sám. Spotřebitel v každém případě dodržel lhůtu pro vrácení, pokud výrobek vrátil před jejím uplynutím.
 3. Spotřebitel zašle výrobek zpět s veškerým příslušenstvím, pokud možno v původním stavu a balení, a podle rozumných a jasných pokynů obchodníka.
 4. Riziko a důkazní břemeno řádného a včasného uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.
 5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku. Pokud podnikatel neoznámil, že by tyto náklady měl nést spotřebitel, nebo pokud podnikatel uvedl, že náklady ponese sám, nemusí spotřebitel náklady na vrácení zboží nést.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy poté, co předtím výslovně požádal o to, aby bylo v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy zahájeno poskytování služby nebo dodávka plynu, vody nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo stanoveném množství, dluží spotřebitel obchodníkovi částku, která je úměrná té části závazku, kterou obchodník v době odstoupení od smlouvy splnil, ve srovnání s plným rozsahem závazku.
 7. Spotřebitel nehradí žádné náklady na poskytování služeb nebo dodávku vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo množství, nebo na dodávku dálkového tepla, pokud:
  a. obchodník neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, o náhradě nákladů v případě odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nebo;
  b. spotřebitel výslovně nepožádal o zahájení poskytování služby nebo dodávek plynu, vody, elektřiny nebo dálkového vytápění během doby na zchlazení.
 8. Spotřebitel nenese žádné náklady na úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, pokud:
  a. výslovně nesouhlasil se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
  b. při udělení souhlasu nepotvrdil, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo
  c. vlastník nepotvrdil toto prohlášení spotřebitele.
 9. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, všechny další smlouvy se ze zákona ruší.

Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení od smlouvy

 1. Umožní-li obchodník spotřebiteli oznámit odstoupení od smlouvy elektronicky, zašle mu neprodleně potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
 2. Obchodník vrátí spotřebiteli všechny platby, včetně případných nákladů na dodání, které si obchodník za vrácený výrobek naúčtoval, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu spotřebitel oznámil odstoupení od smlouvy. Pokud obchodník nenabídne, že si výrobek vyzvedne sám, může s vrácením peněz počkat, dokud výrobek neobdrží nebo dokud spotřebitel neprokáže, že jej vrátil, podle toho, co nastane dříve.
 3. Podnikatel použije k úhradě stejný platební prostředek, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem. Vrácení peněz je pro spotřebitele bezplatné.
 4. Pokud si spotřebitel zvolil dražší způsob doručení než nejlevnější standardní doručení, nemusí podnikatel dodatečné náklady na dražší způsob doručení vracet.

Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Obchodník může z práva na odstoupení od smlouvy vyloučit následující výrobky a služby, avšak pouze v případě, že tuto skutečnost jasně uvedl při podání nabídky nebo alespoň v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy:

 1. Výrobky nebo služby, jejichž cena je vázána na výkyvy na finančním trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Smlouvy uzavřené během veřejné dražby. Veřejná dražba je způsob prodeje, při kterém provozovatel nabízí produkty, digitální obsah a/nebo služby spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo má možnost být osobně přítomen dražbě pod vedením dražebníka, a při kterém je úspěšný dražitel povinen produkty, digitální obsah a/nebo služby zakoupit;
 3. Smlouvy o poskytování služeb po úplném provedení služby, ale pouze v případě, že:
  a. exekuce byla zahájena s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a
  b. spotřebitel prohlásil, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, když podnikatel zcela splnil smlouvu;
 4. zakázky na služby týkající se poskytování ubytování, pokud je ve smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo doba plnění, a jiné než pro účely bydlení, přepravy zboží, pronájmu automobilů a stravování;
 5. Smlouvy týkající se volnočasových aktivit, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo dobu plnění;
 6. Výrobky vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou prefabrikované a jsou vyrobeny na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele nebo jsou jednoznačně určeny pro konkrétní osobu;
 7. Produkty, které se rychle kazí nebo mají omezenou dobu trvanlivosti;
 8. Zapečetěné výrobky, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a jejichž pečeť byla po dodání porušena;
 9. Výrobky, které jsou po dodání neodvolatelně smíchány s jinými výrobky vzhledem k jejich povaze;
 10. Alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na výkyvech na trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit;
 11. Zapečetěné zvukové a obrazové záznamy a počítačový software, jejichž pečeť byla po doručení porušena;
 12. Noviny, časopisy nebo magazíny s výjimkou jejich předplatného;
 13. Poskytování digitálního obsahu jinak než na hmotném nosiči, ale pouze pokud:
  a. exekuce byla zahájena s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a
  b. spotřebitel prohlásil, že tím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 14. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na nákupy uskutečněné v rámci podnikatelské činnosti.

Článek 11 - Cena

 1. Během doby platnosti uvedené v nabídce se ceny nabízených produktů a/nebo služeb nezvyšují, s výjimkou změn cen v důsledku změn sazeb DPH.
 2. Bez ohledu na předchozí odstavec může obchodník nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit, za proměnlivé ceny. Tato souvislost s výkyvy a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílové, budou uvedeny u nabídky.
 3. Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je přípustné pouze v případě, že vyplývá ze zákonných předpisů nebo ustanovení.
 4. Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:
  a. vyplývají ze zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
  b. spotřebitel je oprávněn vypovědět smlouvu ke dni, kdy zvýšení ceny nabývá účinnosti.
 5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH.

Článek 12 - Plnění dohody a dodatečná záruka

 1. Obchodník ručí za to, že výrobky a/nebo služby splňují smlouvu, specifikace uvedené v nabídce, přiměřené požadavky na spolehlivost a/nebo provozuschopnost a zákonná ustanovení a/nebo vládní nařízení platná v den uzavření smlouvy. Pokud je to dohodnuto, podnikatel rovněž zajistí, aby byl výrobek vhodný pro jiné než běžné použití.
 2. Dodatečná záruka poskytnutá obchodníkem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a nároky, které může spotřebitel na základě smlouvy uplatnit vůči obchodníkovi, pokud obchodník nesplnil svou část smlouvy.
 3. Dodatečnou zárukou se rozumí jakýkoli závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, kterým poskytuje spotřebiteli určitá práva nebo nároky nad rámec toho, k čemu je ze zákona povinen v případě, že nesplnil svou část smlouvy.

Článek 13 - Doručování a provádění

 1. Podnikatel věnuje maximální péči přijímání a provádění objednávek výrobků a posuzování žádostí o poskytnutí služeb.
 2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel sdělil podnikateli.
 3. S výhradou ustanovení článku 4 těchto obchodních podmínek přijímá provozovatel objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud nebyla dohodnuta jiná doba dodání. V případě zpoždění dodání nebo v případě, že objednávka nebyla provedena nebo byla provedena pouze částečně, obdrží je spotřebitel nejpozději do 30 dnů od podání objednávky. Spotřebitel má v tomto případě právo vypovědět smlouvu bez sankcí a nárok na případnou náhradu škody.
 4. Po ukončení smlouvy v souladu s předchozím odstavcem podnikatel bezodkladně vrátí spotřebiteli zaplacenou částku.
 5. Nebezpečí poškození a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku doručení spotřebiteli nebo předem určenému a podnikatelem oznámenému zástupci, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Článek 14 - Pokračující transakce: doba trvání, ukončení a obnovení
Upozornění:

 1. Spotřebitel může uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli vypovědět smlouvu podle platných pravidel a s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.
 2. Spotřebitel může uzavřít smlouvu na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli na konci doby určité vypovědět platná pravidla pro ukončení smlouvy a výpovědní lhůtu nepřesahující jeden měsíc.
 3. Spotřebitel může smlouvy uvedené v předchozích odstavcích vypovědět:

 • ukončit kdykoli a neomezovat se na ukončení v určitou dobu nebo během určitého období;
 • je alespoň ukončit stejným způsobem, jakým je uzavřel;
 • Smlouvu vždy ukončete se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel sám stanovil.
  Rozšíření:

 1. Smlouvu na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze mlčky prodloužit nebo obnovit na dobu určitou.
 2. Bez ohledu na předchozí odstavec může být smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávání denního nebo týdenního tisku a časopisů, mlčky prodloužena nejvýše o tři měsíce, pokud má spotřebitel právo tuto prodlouženou smlouvu vypovědět na konci prodlouženého období s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje jeden měsíc.
 3. Smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, může být automaticky prodloužena na dobu neurčitou pouze tehdy, pokud má spotřebitel vždy právo ji vypovědět s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje jeden měsíc. Výpovědní lhůta činí až tři měsíce, pokud se smlouva týká pravidelného, ale méně než jednou měsíčně, doručování denního, zpravodajského a týdenního tisku a časopisů.
 4. Smlouva na dobu určitou na pravidelné dodávání denního nebo týdenního tisku a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) nepokračuje automaticky a končí uplynutím zkušební nebo úvodní doby.
  Doba trvání:
 5. Trvá-li smlouva déle než jeden rok, může ji spotřebitel po uplynutí jednoho roku kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou do jednoho měsíce, pokud se rozumnost a spravedlnost nebrání výpovědi před uplynutím sjednané doby.

Článek 15 - Platba

 1. Pokud není ve smlouvě nebo v dodatečných podmínkách stanoveno jinak, měly by být částky splatné spotřebitelem uhrazeny do 14 dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, nebo pokud lhůta na rozmyšlenou neexistuje, do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě smlouvy o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet dnem následujícím po dni, kdy spotřebitel obdržel potvrzení o uzavření smlouvy.
 2. Při prodeji výrobků spotřebitelům nesmí být ve všeobecných podmínkách nikdy požadováno, aby spotřebitel zaplatil více než 50% předem. Pokud byla sjednána záloha, nemůže spotřebitel uplatňovat žádná práva týkající se provedení objednávky nebo služby (služeb) před zaplacením zálohy.
 3. Spotřebitel je povinen nepřesnosti v poskytnutých údajích nebo uvedených platbách neprodleně nahlásit provozovateli.
 4. Pokud spotřebitel nesplní svůj platební závazek (své platební závazky) včas, je po upozornění majitelem na opožděnou platbu a poté, co majitel poskytl spotřebiteli lhůtu 14 dnů ke splnění jeho platebních povinností, povinen zaplatit zákonný úrok z dlužné částky a majitel má právo účtovat náklady na mimosoudní vymáhání. Tyto náklady na vymáhání činí maximálně: 15% z dlužných částek do výše 2 500 EUR; 10% z následujících 2 500 EUR a 5% z následujících 5 000 EUR, minimálně 40 EUR. Vlastník se může od těchto částek a procentních podílů odchýlit ve prospěch spotřebitele.

Článek 16 - Postup pro podávání stížností

 1. Podnikatel má dostatečně zveřejněný postup pro podávání stížností a stížnost vyřizuje v souladu s tímto postupem.
 2. Stížnosti na plnění smlouvy musí být obchodníkovi podány úplně a jasně popsané v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel zjistil vady.
 3. Na stížnosti podané obchodníkovi bude odpovězeno do 14 dnů ode dne jejich obdržení. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu vyřízení, obchodník odpoví do 14 dnů s oznámením o přijetí a uvede, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
 4. Stížnost na výrobek, službu nebo služby podnikatele lze podat také prostřednictvím formuláře pro stížnosti na spotřebitelské stránce internetových stránek společnosti Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Stížnost pak bude zaslána jak dotyčnému podnikateli, tak společnosti Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Pokud se stížnost nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou v přiměřené lhůtě nebo do tří měsíců od podání stížnosti, vzniká spor, který je možné řešit postupem pro řešení sporů.

Článek 17 - Spory

 1. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem.
 2. Spory mezi spotřebitelem a podnikatelem o uzavření nebo plnění smluv týkajících se výrobků nebo služeb, které mají být dodány nebo které byly dodány tímto podnikatelem, mohou být podány u Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP v Haagu (www.sgc.nl) při dodržení níže uvedených ustanovení.
 3. Výbor pro spory se bude sporem zabývat pouze tehdy, pokud spotřebitel nejprve v přiměřené lhůtě podal stížnost obchodníkovi.
 4. Spor musí být předložen písemně Výboru pro spory do dvanácti měsíců od jeho vzniku.
 5. Chce-li spotřebitel předložit spor k řešení sporům, je podnikatel touto volbou vázán. Pokud tak chce podnikatel učinit, musí se spotřebitel do pěti týdnů od písemné výzvy podnikatele písemně vyjádřit, zda si to přeje nebo zda chce, aby spor řešil příslušný soud. Slyšet podnikatel volbu spotřebitele ve lhůtě pěti týdnů, pak je podnikatel oprávněn předložit spor příslušnému soudu.
 6. Rozhodnutí Geschillencommissie podléhá podmínkám stanoveným v předpisech Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Rozhodnutí výboru pro spory jsou vydávána formou závazného stanoviska.
 7. Výbor pro spory se sporem nezabývá nebo řízení ukončí, pokud bylo obchodníkovi povoleno pozastavení plateb, pokud se dostal do úpadku nebo pokud skutečně ukončil obchodní činnost předtím, než se výbor sporem zabýval na zasedání a vydal konečné rozhodnutí.
 8. Pokud je kromě Geschillencommissie Webshop příslušná i jiná uznávaná rozhodčí komise nebo komise přidružená k Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) nebo Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), má Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk přednostní příslušnost ve sporech týkajících se zejména způsobu prodeje na dálku nebo poskytování služeb. Ve všech ostatních sporech jsou příslušné jiné výbory pro spory uznané SGC nebo Kifid.

Článek 18 - Záruka odvětví

 1. Stichting Webshop Keurmerk ručí za splnění závazného stanoviska Výboru pro spory Webshop Keurmerk svými členy, pokud se člen nerozhodne předložit závazné stanovisko do dvou měsíců od zaslání oznámení k přezkoumání soudu. Tato záruka ožívá, pokud bylo závazné stanovisko po přezkumu soudem zachováno a rozsudek, který to prokazuje, nabyl právní moci. Až do výše 10 000,- EUR za závazné stanovisko bude tato částka spotřebiteli vyplacena společností Webshop Keurmerk. U částek vyšších než 10 000,- EUR za závazné stanovisko bude vyplaceno 10 000,- EUR. V případě přeplatku má Webshop Keurmerk povinnost pokusit se zajistit, aby člen dodržel závazné doporučení.
 2. Pro účely této záruky je nutné, aby spotřebitelé podali písemnou výzvu společnosti Webshop Keurmerk a aby předali společnosti Webshop Keurmerk svou reklamaci. Pokud pohledávka za podnikatelem přesáhne 10 000,- EUR, bude nabídnuta spotřebiteli v tom rozsahu, že pohledávka přesahující 10 000,- EUR bude převedena na společnost Stichting Webshop Keurmerk, která se vlastním jménem a na vlastní náklady pokusí dosáhnout zaplacení a uspokojení těchto práv spotřebitele.

Článek 19 - Dodatečná nebo odlišná ustanovení
Dodatečná ustanovení nebo ustanovení, která se odchylují od těchto všeobecných podmínek, nesmějí být v neprospěch spotřebitele a měla by být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby mohla být spotřebiteli přístupným způsobem uložena na trvalém nosiči dat.

Článek 20 - Změny všeobecných obchodních podmínek Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk nebude tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit bez konzultace s Consumentenbond.
 2. Změny těchto podmínek nabývají účinnosti až po jejich zveřejnění vhodným způsobem s tím, že v případě platných změn v průběhu platnosti nabídky má přednost ustanovení, které je pro spotřebitele nejvýhodnější.

Adresa Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Poslední aktualizace 30. června 2015