Acești Termeni și condiții generale ale Stichting Webshop Keurmerk au fost întocmite în consultare cu Asociația Consumatorilor în cadrul Grupului de coordonare a autoreglementării (CZ) al Consiliului Economic și Social și vor intra în vigoare de la 1 iunie 2014.

Acești Termeni și condiții generale vor fi utilizați de către toți membrii Stichting Webshop Keurmerk, cu excepția serviciilor financiare, astfel cum sunt menționate în Legea privind supravegherea financiară (Wet Financieel Toezicht) și în măsura în care aceste servicii sunt supravegheate de Autoritatea olandeză pentru piețele financiare (Autoriteit Financiële Markten).

Cuprins:
Articolul 1 - Definiții
Articolul 2 - Identitatea întreprinzătorului
Articolul 3 - Aplicabilitate
Articolul 4 - Oferta
Articolul 5 - Acordul
Articolul 6 - Dreptul de retragere
Articolul 7 - Obligațiile consumatorului în timpul perioadei de reflecție
Articolul 8 - Exercitarea dreptului de retragere de către consumator și costurile aferente
Articolul 9 - Obligațiile întreprinzătorului în caz de retragere
Articolul 10 - Excluderea dreptului de retragere
Articolul 11 - Prețul
Articolul 12 - Executarea și garanția suplimentară
Articolul 13 - Livrare și executare
Articolul 14 - Tranzacții continue: durată, reziliere și reînnoire
Articolul 15 - Plata
Articolul 16 - Procedura de reclamații
Articolul 17 - Litigii
Articolul 18 - Garanția industrială
Articolul 19 - Dispoziții suplimentare sau diferite
Articolul 20 - Modificări ale termenilor și condițiilor generale ale Stichting Webshop Keurmerk

Articolul 1 - Definiții
În acești termeni și condiții, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

 1. Contract auxiliar înseamnă un contract prin care consumatorul achiziționează produse, conținut digital și/sau servicii în legătură cu un contract la distanță, iar aceste produse, conținut digital și/sau servicii sunt furnizate de către comerciant sau de către o parte terță pe baza unui acord între această parte terță și comerciant;
 2. Perioada de grație: Perioada în care consumatorul poate face uz de dreptul său de retragere;
 3. Consumator: persoana fizică în vârstă de cel puțin 16 ani, care nu acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională;
 4. Zi: zi calendaristică;
 5. Conținut digital: date produse și furnizate în format digital;
 6. Contract pe durată nedeterminată: un contract de furnizare regulată de bunuri, servicii și/sau conținut digital pentru o perioadă de timp determinată;
 7. Suport durabil: orice instrument - inclusiv poșta electronică - care permite consumatorului sau întreprinzătorului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită consultarea sau utilizarea ulterioară pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului pentru care sunt destinate informațiile și care permite reproducerea nealterată a informațiilor stocate;
 8. Dreptul de retragere: posibilitatea consumatorului de a renunța la contractul la distanță în timpul perioadei de reflecție;
 9. Antreprenor: Persoana fizică, în vârstă de 16 ani sau mai mult, sau persoana juridică care este membru al Stichting Webshop Keurmerk și care oferă produse, (acces la) conținut digital și/sau servicii consumatorilor la distanță;
 10. Contract la distanță: un contract între comerciant și consumator încheiat în cadrul unui sistem organizat de vânzare la distanță de produse, conținut digital și/sau servicii, în care, până la momentul încheierii contractului, se utilizează în mod exclusiv sau în comun una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță;
 11. Modelul de formular de retragere: modelul european de formular de retragere inclus în anexa I la prezentele Condiții;
 12. Tehnica comunicării la distanță: mijloace care pot fi utilizate pentru încheierea unui acord, fără ca consumatorul și întreprinzătorul să fie împreună în aceeași încăpere în același timp;

Articolul 2 - Identitatea întreprinzătorului
Numele întreprinzătorului: KBH BV
Adresa sucursalei: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Numărul de telefon și ora (orele) la care întreprinzătorul poate fi contactat telefonic: 053-2005568
Adresa de e-mail: [email protected]
Numărul Camerei de Comerț: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

În cazul în care activitatea întreprinzătorului face obiectul unui regim de autorizare relevant: - activitatea întreprinzătorului este supusă unui regim de autorizare relevant.
informații privind autoritatea de supraveghere;

În cazul în care întreprinzătorul este angajat într-o profesie reglementată:

 • asociația sau organizația profesională din care face parte;
 • titlul profesional, locul din UE sau din Spațiul Economic European în care a fost acordat;
 • o trimitere la normele profesionale aplicabile în Țările de Jos și indicații privind locul și modul în care aceste norme profesionale pot fi accesate.

Articolul 3 - Aplicabilitate

 1. Aceste condiții generale se aplică oricărei oferte din partea întreprinzătorului și oricărui acord încheiat la distanță între întreprinzător și consumator.
 2. Înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor condiții generale va fi pus la dispoziția consumatorului. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, comerciantul va indica, înainte de încheierea contractului la distanță, modul în care condițiile generale pot fi consultate la sediul comerciantului și că acestea vor fi trimise gratuit consumatorului în cel mai scurt timp posibil, la cererea acestuia.
 3. În cazul în care contractul la distanță este încheiat pe cale electronică, atunci, contrar alineatului precedent și înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor condiții generale poate fi pus la dispoziția consumatorului prin mijloace electronice, astfel încât consumatorul să le poată stoca cu ușurință pe un suport de date durabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, înainte de încheierea contractului la distanță, se va indica unde pot fi consultate condițiile generale în format electronic și că acestea vor fi trimise consumatorului în mod gratuit, la cererea acestuia, fie în format electronic, fie în alt mod.
 4. În cazul în care, pe lângă aceste condiții generale, se aplică și condiții specifice ale produsului sau serviciului, se aplică prin analogie al doilea și al treilea paragraf, iar consumatorul poate invoca întotdeauna dispoziția aplicabilă care îi este cea mai favorabilă în cazul unor condiții contradictorii.

Articolul 4 - Oferta

 1. În cazul în care o ofertă are o perioadă de valabilitate limitată sau este supusă unor condiții, acest lucru va fi menționat în mod explicit în ofertă.
 2. Oferta conține o descriere completă și exactă a produselor, conținutului digital și/sau a serviciilor oferite. Descrierea este suficient de detaliată pentru a permite consumatorului să evalueze în mod corespunzător oferta. În cazul în care întreprinzătorul folosește imagini, acestea trebuie să fie o reflectare fidelă a produselor, serviciilor și/sau a conținutului digital oferit. Greșelile sau erorile evidente din ofertă nu îl vor obliga pe întreprinzător.
 3. Fiecare ofertă conține astfel de informații încât să fie clar pentru consumator care sunt drepturile și obligațiile care decurg din acceptarea ofertei.

Articolul 5 - Acordul

 1. Contractul se încheie, sub rezerva celor stipulate la alineatul (4), în momentul în care consumatorul acceptă oferta și sunt îndeplinite condițiile acesteia.
 2. În cazul în care consumatorul a acceptat oferta pe cale electronică, comerciantul va confirma imediat primirea acceptării electronice a ofertei. Atâta timp cât comerciantul nu a confirmat primirea acestei acceptări, consumatorul poate rezilia contractul.
 3. În cazul în care contractul este creat pe cale electronică, comerciantul va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja transferul electronic de date și va asigura un mediu web securizat. În cazul în care consumatorul are posibilitatea de a plăti electronic, întreprinzătorul va lua măsurile de securitate corespunzătoare.
 4. Întreprinzătorul poate, în limitele legii - să informeze consumatorul cu privire la obligațiile sale de plată și la toate acele fapte și factori relevanți pentru o bună încheiere a contractului la distanță. În cazul în care, pe baza acestei investigații, comerciantul are motive întemeiate pentru a nu încheia contractul, acesta are dreptul de a refuza o comandă sau o cerere sau de a impune condiții speciale pentru punerea în aplicare a acesteia.
 5. Cel târziu în momentul livrării produsului, serviciului sau conținutului digital către consumator, întreprinzătorul va trimite următoarele informații în scris sau în așa fel încât să poată fi stocate pe un suport durabil, într-un mod accesibil consumatorului:
  a. adresa de vizită a unității comerciale a comerciantului unde consumatorul poate depune reclamații;
  b. condițiile în care și modul în care consumatorul își poate exercita dreptul de retragere sau o declarație clară privind excluderea dreptului de retragere;
  c. informații privind garanțiile și serviciile post-vânzare existente;
  d. prețul, inclusiv toate taxele, al produsului, serviciului sau conținutului digital; dacă este cazul, costurile de livrare; și metoda de plată, de livrare sau de executare a contractului la distanță;
  e. condițiile de reziliere a acordului, în cazul în care acesta are o durată mai mare de un an sau este pe durată nedeterminată;
  f. în cazul în care consumatorul dispune de un drept de retragere, modelul de formular de retragere.
 6. În cazul unei tranzacții extinse, dispoziția de la alineatul precedent se aplică numai la prima livrare.

Articolul 6 - Dreptul de retragere
În produse:

 1. Consumatorul poate rezilia un contract legat de achiziționarea unui produs în timpul unei perioade de reflecție de cel puțin 14 zile, fără a oferi niciun motiv. Comerciantul poate întreba consumatorul cu privire la motivul retragerii, dar nu îl poate obliga pe consumator să declare motivul (motivele).
 2. Perioada de reflecție menționată la alineatul (1) începe în ziua următoare primirii produsului de către consumator sau de către o terță parte desemnată în prealabil de către consumator, care nu este transportatorul, sau:
  a. în cazul în care consumatorul a comandat mai multe produse într-o singură comandă: ziua în care consumatorul sau o terță parte desemnată de acesta a primit ultimul produs. Întreprinzătorul poate, cu condiția să fi informat în mod clar consumatorul înainte de procesul de comandă, să refuze o comandă de produse multiple cu un termen de livrare diferit.
  b. în cazul în care livrarea unui produs constă în mai multe transporturi sau părți: ziua în care consumatorul sau o parte terță desemnată de acesta a primit ultimul transport sau ultima parte;
  c. în cazul contractelor de livrare regulată a produselor pe o anumită perioadă de timp: ziua în care consumatorul sau o terță parte desemnată de acesta a primit primul produs.

Pentru serviciile și conținutul digital care nu sunt furnizate pe un suport material:

 1. Consumatorul poate rezilia un contract de servicii și un contract de furnizare de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material timp de cel puțin 14 zile, fără a oferi niciun motiv. Comerciantul poate solicita consumatorului motivul retragerii, dar nu îl poate obliga să prezinte motivul (motivele).
 2. Perioada de reflecție menționată la alineatul (3) începe în ziua următoare încheierii acordului.

Extinderea perioadei de reflecție pentru produsele, serviciile și conținutul digital care nu sunt furnizate pe un suport material, în absența informațiilor privind dreptul de retragere:

 1. În cazul în care întreprinzătorul nu a furnizat consumatorului informațiile prevăzute de lege cu privire la dreptul de retragere sau modelul de formular de retragere, perioada de reflecție expiră la douăsprezece luni de la sfârșitul perioadei de reflecție inițiale, astfel cum se prevede la alineatele anterioare ale prezentului articol.
 2. În cazul în care comerciantul a furnizat consumatorului informațiile menționate la alineatul precedent în termen de douăsprezece luni de la data de începere a perioadei inițiale de reflecție, perioada de reflecție se încheie la 14 zile de la data la care consumatorul a primit aceste informații.

Articolul 7 - Obligațiile consumatorului în timpul perioadei de reflecție

 1. În timpul perioadei de reflecție, consumatorul va manipula produsul și ambalajul cu grijă. Acesta va despacheta sau va utiliza produsul numai în măsura în care este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Punctul de plecare aici este faptul că consumatorul poate doar să manipuleze și să inspecteze produsul așa cum i s-ar permite să facă într-un magazin.
 2. Consumatorul este răspunzător numai pentru deprecierea valorii produsului care rezultă dintr-un mod de manipulare a produsului care depășește ceea ce este permis la alineatul (1).
 3. Consumatorul nu este răspunzător pentru nicio reducere a valorii produsului în cazul în care comerciantul nu i-a furnizat toate informațiile prevăzute de lege privind dreptul de retragere înainte sau în momentul încheierii contractului.

Articolul 8 - Exercitarea dreptului de retragere de către consumator și costurile aferente

 1. În cazul în care consumatorul face uz de dreptul său de retragere, acesta notifică comerciantul cu privire la acest lucru în perioada de retragere prin intermediul modelului de formular de retragere sau într-un alt mod neechivoc.
 2. Cât mai curând posibil, dar în termen de 14 zile de la data următoare notificării menționate la alineatul (1), consumatorul trimite produsul înapoi sau îl predă (unui reprezentant autorizat al) întreprinzătorului. Acest lucru nu este necesar în cazul în care întreprinzătorul s-a oferit să ridice el însuși produsul. În orice caz, consumatorul a respectat termenul de returnare dacă returnează produsul înainte de expirarea acestui termen.
 3. Consumatorul trimite produsul înapoi cu toate accesoriile, dacă este posibil, în starea și ambalajul original și în conformitate cu instrucțiunile rezonabile și clare furnizate de comerciant.
 4. Riscul și sarcina probei privind exercitarea corectă și la timp a dreptului de retragere revin consumatorului.
 5. Consumatorul suportă costurile directe de returnare a produsului. În cazul în care întreprinzătorul nu a raportat că consumatorul ar trebui să suporte aceste costuri sau dacă întreprinzătorul indică faptul că va suporta el însuși aceste costuri, consumatorul nu trebuie să suporte costurile de returnare.
 6. În cazul în care consumatorul se retrage după ce a solicitat în mod expres ca prestarea serviciului sau furnizarea de gaz, apă sau electricitate, care nu sunt pregătite pentru vânzare într-un volum limitat sau într-o cantitate determinată, să înceapă în timpul perioadei de retragere, consumatorul datorează comerciantului o sumă proporțională cu partea din angajament care a fost îndeplinită de comerciant la momentul retragerii, în comparație cu întreaga măsură a angajamentului.
 7. Consumatorul nu suportă niciun cost pentru prestarea de servicii sau pentru furnizarea de apă, gaz sau electricitate, care nu sunt pregătite pentru vânzare într-un volum sau cantitate limitată, sau pentru furnizarea de încălzire urbană, dacă:
  a. comerciantul nu a furnizat consumatorului informațiile prevăzute de lege cu privire la dreptul de retragere, la rambursarea costurilor în caz de retragere sau la modelul de formular de retragere; sau;
  b. consumatorul nu a solicitat în mod expres începerea prestării serviciului sau a furnizării de gaz, apă, electricitate sau încălzire urbană în timpul perioadei de răcire.
 8. Consumatorul nu suportă niciun cost pentru livrarea integrală sau parțială a conținutului digital care nu este furnizat pe un suport material dacă:
  a. nu a fost de acord în mod expres cu începerea executării contractului înainte de expirarea perioadei de reflecție;
  b. nu a recunoscut că și-a pierdut dreptul de retragere atunci când și-a dat consimțământul; sau
  c. proprietarul nu a confirmat această declarație a consumatorului.
 9. În cazul în care consumatorul face uz de dreptul său de retragere, toate acordurile suplimentare vor fi dizolvate de drept.

Articolul 9 - Obligațiile întreprinzătorului în caz de retragere

 1. În cazul în care comerciantul oferă consumatorului posibilitatea de a notifica retragerea sa în format electronic, acesta va trimite fără întârziere o confirmare de primire a acestei notificări.
 2. Comerciantul va rambursa toate plățile efectuate de către consumator, inclusiv orice costuri de livrare percepute de către comerciant pentru produsul returnat, fără întârziere, dar în termen de 14 zile de la data la care consumatorul îl notifică cu privire la retragere. Cu excepția cazului în care comerciantul se oferă să ridice el însuși produsul, acesta poate aștepta să ramburseze produsul până când îl primește sau până când consumatorul poate demonstra că l-a returnat, în funcție de care dintre cele două situații este prima.
 3. Întreprinzătorul utilizează pentru rambursare același mijloc de plată pe care l-a utilizat consumatorul, cu excepția cazului în care consumatorul este de acord cu o metodă diferită. Rambursarea este gratuită pentru consumator.
 4. În cazul în care consumatorul a ales o metodă de livrare mai scumpă decât cea mai ieftină metodă de livrare standard, întreprinzătorul nu trebuie să ramburseze costurile suplimentare aferente metodei mai scumpe.

Articolul 10 - Excluderea dreptului de retragere
Comerciantul poate exclude următoarele produse și servicii de la dreptul de retragere, dar numai în cazul în care comerciantul a precizat în mod clar acest lucru în momentul în care a făcut oferta sau cel puțin în timp util înainte de încheierea contractului:

 1. Produse sau servicii al căror preț este legat de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora întreprinzătorul nu are nicio influență și care pot apărea în perioada de retragere
 2. Contracte încheiate în cadrul unei licitații publice. O licitație publică este o metodă de vânzare prin care produsele, conținutul digital și/sau serviciile sunt oferite de către operator consumatorului care este prezent în persoană sau are posibilitatea de a fi prezent în persoană la licitație sub conducerea unui adjudecatar și prin care ofertantul câștigător este obligat să cumpere produsele, conținutul digital și/sau serviciile;
 3. Contracte de servicii, după executarea integrală a serviciului, dar numai în cazul în care:
  a. execuția a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și
  b. consumatorul a declarat că își pierde dreptul de retragere atunci când întreprinzătorul a îndeplinit integral contractul;
 4. Contracte de prestări de servicii pentru furnizarea de cazare, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică și altele decât cele pentru scopuri rezidențiale, transport de mărfuri, servicii de închiriere de mașini și servicii de catering;
 5. Contractele privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o anumită dată sau perioadă de executare;
 6. Produse realizate conform specificațiilor consumatorului, care nu sunt prefabricate și care sunt fabricate pe baza unei alegeri sau decizii individuale a consumatorului sau care sunt destinate în mod clar unei anumite persoane;
 7. Produse care se strică rapid sau care au o durată de valabilitate limitată;
 8. Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă și al căror sigiliu a fost rupt după livrare;
 9. Produse care, după livrare, sunt irevocabil amestecate cu alte produse din cauza naturii lor;
 10. Băuturile alcoolice al căror preț a fost convenit la încheierea contractului, dar a căror livrare nu poate avea loc decât după 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora antreprenorul nu are nicio influență;
 11. Înregistrări audio și video sigilate și programe informatice al căror sigiliu a fost rupt după livrare;
 12. Ziare, jurnale sau reviste, cu excepția abonamentelor la acestea;
 13. Furnizarea de conținut digital altfel decât pe un suport material, dar numai dacă:
  a. execuția a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și
  b. consumatorul a declarat că își pierde astfel dreptul de retragere.
 14. Achizițiile comerciale sunt excluse de la dreptul de retragere al consumatorului.

Articolul 11 - Prețul

 1. În perioada de valabilitate menționată în ofertă, prețurile produselor și/sau serviciilor oferite nu se majorează, cu excepția modificărilor de preț datorate modificării cotelor de TVA.
 2. Fără a aduce atingere alineatului precedent, comerciantul poate oferi produse sau servicii ale căror prețuri sunt supuse fluctuațiilor de pe piața financiară care nu pot fi controlate de comerciant, la prețuri variabile. Această legătură cu fluctuațiile și faptul că orice preț menționat este un preț țintă vor fi menționate împreună cu oferta.
 3. Creșterile de preț în termen de 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă acestea sunt rezultatul unor reglementări sau dispoziții legale.
 4. Creșterile de preț de la 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă antreprenorul a stipulat acest lucru și:
  a. sunt rezultatul unor reglementări sau dispoziții legale; sau
  b. consumatorul este autorizat să rezilieze contractul în ziua în care intră în vigoare majorarea de preț.
 5. Prețurile menționate în oferta de produse sau servicii includ TVA.

Articolul 12 - Executarea acordului și garanția suplimentară

 1. Comerciantul garantează că produsele și/sau serviciile respectă contractul, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de fiabilitate și/sau de service și dispozițiile legale și/sau reglementările guvernamentale existente la data încheierii contractului. În cazul în care se convine, întreprinzătorul se asigură, de asemenea, că produsul este adecvat pentru alte utilizări decât cele normale.
 2. O garanție suplimentară oferită de comerciant, de furnizorul, producătorul sau importatorul său nu limitează niciodată drepturile și pretențiile legale pe care consumatorul, în baza contractului, le poate exercita împotriva comerciantului în cazul în care acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract.
 3. Prin garanție suplimentară se înțelege orice angajament al întreprinzătorului, al furnizorului, al importatorului sau al producătorului prin care acesta acordă consumatorului anumite drepturi sau pretenții care depășesc ceea ce este obligat să facă din punct de vedere legal în cazul în care nu și-a îndeplinit partea sa din contract.

Articolul 13 - Livrare și executare

 1. Întreprinzătorul va acorda cea mai mare atenție la primirea și executarea comenzilor de produse și la evaluarea cererilor de prestare de servicii.
 2. Locul de livrare este adresa pe care consumatorul a făcut-o cunoscută întreprinzătorului.
 3. Sub rezerva celor menționate la articolul 4 din prezentele condiții generale, operatorul acceptă comenzile cu promptitudine, dar nu mai târziu de 30 de zile, cu excepția cazului în care s-a convenit o altă livrare. În cazul în care livrarea este întârziată sau dacă o comandă nu este executată sau este executată doar parțial, consumatorul le primește în termen de cel mult 30 de zile de la efectuarea comenzii. În acest caz, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul fără penalități și are dreptul la orice despăgubire.
 4. După rezilierea în conformitate cu alineatul precedent, antreprenorul va rambursa fără întârziere suma plătită de consumator.
 5. Riscul de deteriorare și/sau pierdere a produselor revine antreprenorului până la momentul livrării către consumator sau către un reprezentant desemnat în prealabil și anunțat de antreprenor, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel.

Articolul 14 - Tranzacții continue: durată, reziliere și reînnoire
Aviz:

 1. Consumatorul poate încheia un contract pe o perioadă nedeterminată și care se extinde la livrarea regulată a produselor (inclusiv a energiei electrice) sau a serviciilor, în orice moment, denunțând normele de reziliere aplicabile și un preaviz care nu depășește o lună.
 2. Consumatorul poate încheia un contract pe o perioadă determinată și care se extinde la livrarea regulată de produse (inclusiv energie electrică) sau servicii, în orice moment, la sfârșitul termenului stabilit, să denunțe normele de reziliere aplicabile și un preaviz care nu depășește o lună.
 3. Consumatorul poate rezilia contractele menționate la alineatele precedente:

 • rezilierea în orice moment și nu se limitează la rezilierea la un anumit moment sau pe parcursul unei anumite perioade;
 • cel puțin să le pună capăt în același mod în care au fost încheiate de el;
 • Întotdeauna reziliați contractul cu același preaviz pe care antreprenorul l-a stabilit pentru el însuși.
  Extindere:

 1. Un contract pe o perioadă determinată, care se extinde la livrarea regulată de produse (inclusiv energie electrică) sau servicii, nu poate fi prelungit sau reînnoit tacit pentru o perioadă determinată.
 2. Fără a aduce atingere alineatului precedent, un contract pe durată determinată care a fost încheiat pentru furnizarea regulată de ziare și reviste zilnice sau săptămânale poate fi reînnoit tacit pentru o perioadă de cel mult trei luni, dacă consumatorul are dreptul de a rezilia acest contract reînnoit la sfârșitul perioadei de reînnoire, cu un preaviz care nu depășește o lună.
 3. Un contract pe durată determinată care a fost încheiat pentru furnizarea regulată de produse sau servicii poate fi prelungit în mod automat pentru o perioadă nedeterminată numai dacă consumatorul are în orice moment dreptul de a rezilia, cu un preaviz care nu depășește o lună. Perioada de preaviz este de până la trei luni în cazul în care contractul se referă la livrarea regulată, dar mai puțin de o dată pe lună, de ziare și reviste zilnice, de știri și săptămânale.
 4. Un contract cu durată limitată pentru furnizarea regulată, cu titlu introductiv, de ziare și reviste zilnice sau săptămânale (abonament de probă sau de inițiere) nu se continuă în mod automat și se încheie la sfârșitul perioadei de probă sau de inițiere.
  Durata:
 5. În cazul în care un contract durează mai mult de un an, după un an, consumatorul poate rezilia oricând contractul cu un preaviz de până la o lună, cu excepția cazului în care rezonabilitatea și corectitudinea se opun rezilierii înainte de expirarea termenului convenit.

Articolul 15 - Plata

 1. În măsura în care nu se prevede altfel în contract sau în condițiile suplimentare, sumele datorate de consumator trebuie plătite în termen de 14 zile de la începutul perioadei de reflecție sau, în absența unei perioade de reflecție, în termen de 14 zile de la încheierea contractului. În cazul unui contract de furnizare a unui serviciu, această perioadă începe în ziua următoare celei în care consumatorul a primit confirmarea contractului.
 2. Atunci când se vând produse consumatorilor, consumatorul nu poate fi niciodată obligat, în condițiile generale, să plătească mai mult de 50% în avans. În cazul în care s-a convenit asupra unei plăți în avans, consumatorul nu poate invoca niciun drept în ceea ce privește executarea comenzii sau a serviciului (serviciilor) înainte de efectuarea plății în avans.
 3. Consumatorul are obligația de a semnala imediat operatorului inexactitățile din datele furnizate sau din plățile specificate.
 4. În cazul în care consumatorul nu își îndeplinește la timp obligațiile de plată, acesta, după ce a fost notificat de către proprietar cu privire la întârzierea plății și după ce proprietarul i-a acordat consumatorului un termen de 14 zile pentru a-și îndeplini obligațiile de plată, datorează în continuare dobânda legală la suma datorată după ce plata nu a fost efectuată în acest termen de 14 zile, iar proprietarul are dreptul de a percepe costuri de colectare extrajudiciară. Aceste costuri de colectare se ridică la maximum: 15% pentru sumele restante de până la 2 500 EUR; 10% pentru următoarele 2 500 EUR și 5% pentru următoarele 5 000 EUR, cu un minim de 40 EUR. Titularul poate devia de la aceste sume și procente în favoarea consumatorului.

Articolul 16 - Procedura de reclamații

 1. Întreprinzătorul dispune de o procedură de reclamații suficient de bine cunoscută și tratează reclamația în conformitate cu această procedură.
 2. Reclamațiile cu privire la punerea în aplicare a contractului trebuie să fie prezentate comerciantului în mod complet și clar descrise într-un termen rezonabil după ce consumatorul a descoperit defectele.
 3. Reclamațiile depuse la comerciant vor primi răspuns în termen de 14 zile, calculate de la data primirii. În cazul în care o reclamație necesită un timp de procesare previzibil mai lung, comerciantul va răspunde în termen de 14 zile cu o notificare de primire și o indicație privind data la care consumatorul poate aștepta un răspuns mai detaliat.
 4. O plângere cu privire la un produs, un serviciu sau la serviciul Întreprinzătorului poate fi, de asemenea, trimisă prin intermediul unui formular de reclamații pe pagina pentru consumatori de pe site-ul web al Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Plângerea va fi trimisă atât Întreprinzătorului în cauză, cât și Stichting Webshop Keurmerk.
 5. În cazul în care plângerea nu poate fi soluționată de comun acord într-o perioadă de timp rezonabilă sau în termen de 3 luni de la depunerea plângerii, apare un litigiu care poate fi supus procedurii de soluționare a litigiilor.

Articolul 17 - Litigii

 1. Contractele dintre antreprenor și consumator la care se referă aceste condiții generale sunt guvernate exclusiv de legislația olandeză.
 2. Litigiile dintre consumator și antreprenor cu privire la formarea sau executarea contractelor legate de produsele sau serviciile care urmează să fie livrate sau care au fost livrate de acest antreprenor pot fi depuse la Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP în Haga (www.sgc.nl), cu respectarea prevederilor de mai jos.
 3. Un litigiu va fi luat în considerare de către Comitetul pentru litigii numai dacă consumatorul a depus mai întâi plângerea sa la comerciant într-un termen rezonabil.
 4. Litigiul trebuie să fie prezentat în scris Comitetului pentru litigii în termen de douăsprezece luni de la data apariției litigiului.
 5. În cazul în care consumatorul dorește să supună un litigiu Comitetului pentru litigii, întreprinzătorul este obligat să facă această alegere. În cazul în care întreprinzătorul dorește să facă acest lucru, consumatorul va trebui să se exprime în scris, în termen de cinci săptămâni de la o cerere scrisă a întreprinzătorului, dacă dorește acest lucru sau dacă dorește ca litigiul să fie soluționat de instanța competentă. În cazul în care întreprinzătorul alege consumatorul în termen de cinci săptămâni, atunci întreprinzătorul are dreptul de a supune litigiul instanței competente.
 6. Decizia Geschillencommissie este supusă condițiilor stabilite în regulamentul Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Deciziile Comitetului pentru litigii sunt luate prin intermediul unui aviz obligatoriu.
 7. Comitetul pentru litigii nu va soluționa un litigiu sau va încheia procedura dacă comerciantului i s-a acordat o suspendare a plăților, a dat faliment sau a încetat efectiv activitățile comerciale înainte ca comitetul să se ocupe de litigiu în cadrul sesiunii și să pronunțe o hotărâre definitivă.
 8. În cazul în care, pe lângă Geschillencommissie Webshop, un alt consiliu de arbitraj recunoscut sau unul afiliat la Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) sau la Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) are jurisdicție, Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk va avea jurisdicție preferențială în cazul litigiilor care privesc în principal metoda de vânzare la distanță sau furnizarea de servicii. Pentru toate celelalte litigii, vor fi competente celelalte comitete de soluționare a litigiilor recunoscute de SGC sau de Kifid.

Articolul 18 - Garanția industrială

 1. Stichting Webshop Keurmerk garantează îndeplinirea avizului obligatoriu al Comitetului pentru litigii Webshop Keurmerk de către membrii săi, cu excepția cazului în care membrul decide să prezinte avizul obligatoriu în termen de două luni de la trimiterea notificării pentru revizuire către instanță. Această garanție revine în cazul în care avizul obligatoriu după revizuirea de către instanță a fost menținut, iar hotărârea care arată acest lucru a devenit definitivă. Până la o sumă de 10.000,- EUR pentru fiecare aviz obligatoriu, această sumă va fi plătită consumatorului de către Webshop Keurmerk. Pentru sume mai mari de 10.000 de euro pe aviz obligatoriu, se vor plăti 10.000 de euro. Pentru suma excedentară, Webshop Keurmerk are obligația de a încerca să se asigure că membrul respectă sfatul obligatoriu.
 2. În sensul acestei garanții, este necesar ca consumatorii să depună o contestație scrisă la Webshop Keurmerk și să predea reclamația lor la companie către Webshop Keurmerk. În cazul în care creanța asupra întreprinzătorului depășește 10.000,- €, aceasta va fi oferită consumatorilor în măsura în care creanța care depășește 10.000,- € va fi transferată către Stichting Webshop Keurmerk, care va încerca, în nume propriu și cu costuri proprii, să obțină plata și îndeplinirea acestor drepturi către consumator.

Articolul 19 - Dispoziții suplimentare sau diferite
Dispozițiile suplimentare sau dispozițiile care se abat de la prezentele condiții generale nu pot fi în detrimentul consumatorului și ar trebui să fie consemnate în scris sau în așa fel încât consumatorul să poată fi stocate într-un mod accesibil pe un suport de date durabil.

Articolul 20 - Modificări ale termenilor și condițiilor generale ale Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk nu va modifica acești Termeni și condiții generale fără consultarea Consumentenbond.
 2. Modificările aduse acestor termeni și condiții intră în vigoare numai după ce au fost publicate în mod corespunzător, înțelegându-se că, în cazul unor modificări aplicabile în timpul perioadei de valabilitate a unei oferte, prevalează dispoziția cea mai favorabilă pentru consumator.

Adresa Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Ultima actualizare 30 iunie 2015