A Stichting Webshop Keurmerk jelen Általános Szerződési Feltételek a Szociális és Gazdasági Tanács Önszabályozási Koordinációs Csoportjának (CZ) keretében a Fogyasztóvédelmi Szövetséggel konzultálva kerültek kidolgozásra, és 2014. június 1-jén lépnek hatályba.

Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket a Stichting Webshop Keurmerk valamennyi tagja alkalmazza, kivéve a Pénzügyi Felügyeletről szóló törvényben (Wet Financieel Toezicht) említett pénzügyi szolgáltatásokat, és amennyiben ezeket a szolgáltatásokat a Holland Pénzpiaci Hatóság (Autoriteit Financiële Markten) felügyeli.

Tartalomjegyzék:
1. cikk - Fogalommeghatározások
cikk - A vállalkozó személyazonossága
cikk - Alkalmazhatóság
cikk - Az ajánlat
5. cikk - A megállapodás
6. cikk - Elállási jog
7. cikk - A fogyasztó kötelezettségei a gondolkodási idő alatt
8. cikk - A fogyasztó elállási jogának gyakorlása és annak költségei
9. cikk - A vállalkozó kötelezettségei elállás esetén
10. cikk - Az elállási jog kizárása
11. cikk - Az ár
cikk - Teljesítés és kiegészítő garancia
13. cikk - Szállítás és végrehajtás
14. cikk - Folyamatos ügyletek: időtartam, megszüntetés és megújítás
cikk - Fizetés
16. cikk - Panaszolási eljárás
17. cikk - Jogviták
cikk - Ipari garancia
cikk - Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések
20. cikk - A Stichting Webshop Keurmerk általános szerződési feltételeinek módosítása

1. cikk - Fogalommeghatározások
Ezekben a feltételekben a következő kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 1. Kiegészítő szerződés: olyan szerződés, amelyben a fogyasztó távollevők között kötött szerződéssel kapcsolatban termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat szerez be, és ezeket a termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat a kereskedő vagy egy harmadik fél és a kereskedő közötti megállapodás alapján egy harmadik fél nyújtja;
 2. Türelmi idő: Az az időszak, amelyen belül a fogyasztó élhet elállási jogával;
 3. Fogyasztó: az a 16. életévét betöltött természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti, kézműves vagy szakmai tevékenységével kapcsolatos céllal jár el;
 4. Nap: naptári nap;
 5. Digitális tartalom: digitális formában előállított és átadott adatok;
 6. Határozatlan időre szóló szerződés: meghatározott időre szóló, rendszeres áruszállításra, szolgáltatásnyújtásra és/vagy digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés;
 7. Tartós adathordozó: minden olyan eszköz - beleértve az e-mailt is -, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozó számára, hogy a személyesen neki címzett információkat olyan módon tárolja, amely lehetővé teszi a későbbi betekintést vagy felhasználást az információ rendeltetésének megfelelő ideig, és amely lehetővé teszi a tárolt információk változatlan reprodukálását;
 8. Elállási jog: a fogyasztó lehetősége arra, hogy a gondolkodási időn belül lemondjon a távollevők között kötött szerződésről;
 9. Vállalkozó: Az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a Stichting Webshop Keurmerk tagja, és termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak (digitális tartalmakhoz való hozzáférést) távolról;
 10. Távollevők közötti szerződés: a kereskedő és a fogyasztó között a termékek, digitális tartalmak és/vagy szolgáltatások távértékesítésére szolgáló szervezett rendszer részeként kötött szerződés, amelyben a szerződés megkötésének időpontjáig bezárólag egy vagy több távközlési technikát alkalmaznak egyedül vagy együttesen;
 11. Elállási nyilatkozatminta: a jelen Általános Szerződési Feltételek I. mellékletében szereplő európai elállási nyilatkozatminta;
 12. Távközlő technika: olyan eszközök, amelyekkel anélkül lehet megállapodást kötni, hogy a fogyasztónak és a vállalkozónak egyszerre egy helyiségben kellene tartózkodnia;

cikk - A vállalkozó személyazonossága
A vállalkozó neve: KBH BV
Fióktelep címe: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Telefonszám és időpont(ok), amikor a vállalkozó telefonon elérhető: 053-2005568
E-mail cím: [email protected]
Kereskedelmi kamarai szám: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Ha a vállalkozó tevékenysége releváns engedélyezési rendszer hatálya alá tartozik: a
a felügyeleti hatóságra vonatkozó információk;

Ha a vállalkozó szabályozott szakmát folytat:

 • az a szakmai szövetség vagy szervezet, amelynek tagja;
 • a szakmai cím, az EU-n vagy az Európai Gazdasági Térségen belüli hely, ahol a címet adták;
 • a Hollandiában alkalmazandó szakmai szabályokra való hivatkozás, valamint annak megjelölése, hogy hol és hogyan lehet hozzáférni ezekhez a szakmai szabályokhoz.

cikk - Alkalmazhatóság

 1. Ezek az általános feltételek a vállalkozó minden ajánlatára, valamint a vállalkozó és a fogyasztó közötti távollevők között létrejött minden megállapodásra vonatkoznak.
 2. A távollevők közötti megállapodás megkötése előtt a fogyasztó rendelkezésére bocsátják ezen általános feltételek szövegét. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a kereskedő a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelzi, hogy az általános szerződési feltételek a kereskedő telephelyén megtekinthetők, és hogy azokat a fogyasztó kérésére a lehető legrövidebb időn belül ingyenesen megküldi a fogyasztónak.
 3. Ha a távollevők között kötött szerződés elektronikus úton jön létre, akkor az előző bekezdéstől eltérően és a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt az általános szerződési feltételek szövege elektronikus úton a fogyasztó rendelkezésére bocsátható oly módon, hogy a fogyasztó könnyen tárolhassa azokat tartós adathordozón. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelezni kell, hogy az általános szerződési feltételek hol tekinthetők meg elektronikusan, és hogy azokat a fogyasztó kérésére ingyenesen, elektronikusan vagy más módon megküldik a fogyasztónak.
 4. Abban az esetben, ha ezen általános feltételek mellett egyedi termék- vagy szolgáltatási feltételek is alkalmazandók, a második és harmadik bekezdés analógia útján alkalmazandó, és a fogyasztó az egymásnak ellentmondó feltételek esetén mindig a számára legkedvezőbb alkalmazandó rendelkezésre hivatkozhat.

cikk - Az ajánlat

 1. Ha egy ajánlat érvényességi ideje korlátozott vagy feltételekhez van kötve, ezt az ajánlatban kifejezetten feltüntetjük.
 2. Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek, digitális tartalmak és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően értékelni tudja az ajánlatot. Ha a vállalkozó képeket használ, ezek hűen tükrözik a kínált termékeket, szolgáltatásokat és/vagy digitális tartalmakat. Az ajánlatban szereplő nyilvánvaló hibák vagy tévedések nem kötik a vállalkozót.
 3. Minden ajánlat olyan információkat tartalmaz, amelyekből a fogyasztó számára egyértelmű, hogy milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak az ajánlat elfogadásához.

5. cikk - A megállapodás

 1. A szerződés - a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - abban a pillanatban jön létre, amikor a fogyasztó elfogadja az ajánlatot, és annak feltételei teljesülnek.
 2. Ha a fogyasztó elektronikus úton fogadta el az ajánlatot, a kereskedő haladéktalanul visszaigazolja az ajánlat elektronikus elfogadásának kézhezvételét. Mindaddig, amíg a kereskedő nem erősíti meg az elfogadás kézhezvételét, a fogyasztó felbonthatja a szerződést.
 3. Ha a szerződés elektronikus úton jön létre, a kereskedő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikus adattovábbítás védelme érdekében, és biztonságos webes környezetet biztosít. Ha a fogyasztó elektronikusan is fizethet, a vállalkozó megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz.
 4. A vállalkozó a törvény keretein belül tájékoztathatja a fogyasztót fizetési kötelezettségeiről, valamint a távollevők között kötött szerződés megfelelő megkötése szempontjából lényeges tényekről és tényezőkről. Ha e vizsgálat alapján a kereskedőnek alapos oka van arra, hogy ne kössön szerződést, jogosult a megrendelést vagy kérelmet elutasítani, vagy annak teljesítését különleges feltételekhez kötni.
 5. Legkésőbb a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom fogyasztónak történő átadásakor a vállalkozó írásban vagy a fogyasztó számára hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolva megküldi a következő információkat:
  a. a kereskedő üzleti létesítményének látogatási címe, ahol a fogyasztó panaszt tehet;
  b. az elállási jog gyakorlásának feltételeit és módját, vagy az elállási jog kizárására vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot;
  c. a garanciákra és a meglévő értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó információk;
  d. a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom ára, beleértve az összes adót; adott esetben a szállítási költségek; valamint a távollevők között kötött szerződés fizetési, szállítási vagy teljesítési módja;
  e. a megállapodás felmondásának követelményei, ha a megállapodás időtartama meghaladja az egy évet vagy határozatlan időre szól;
  f. ha a fogyasztónak elállási joga van, az elállási formanyomtatvány mintája.
 6. Kiterjesztett ügylet esetén az előző bekezdésben foglalt rendelkezés csak az első szállításra vonatkozik.

6. cikk - Elállási jog
A termékekben:

 1. A fogyasztó a termék megvásárlásával kapcsolatos szerződést legalább 14 napos gondolkodási időn belül indoklás nélkül felmondhatja. A kereskedő megkérdezheti a fogyasztót az elállás okáról, de nem kötelezheti a fogyasztót az ok(ok) közlésére.
 2. Az (1) bekezdésben említett gondolkodási idő az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó vagy a fogyasztó által előzetesen kijelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette a terméket, vagy:
  a. ha a fogyasztó több terméket rendelt egy megrendelésben: az a nap, amikor a fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik fél az utolsó terméket átvette. A vállalkozó - feltéve, hogy erről a fogyasztót a megrendelés előtt egyértelműen tájékoztatta - visszautasíthatja a több termékre vonatkozó, eltérő szállítási határidővel leadott megrendelést.
  b. ha a termék szállítása több szállítmányból vagy részből áll: az a nap, amelyen a fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik személy az utolsó szállítmányt vagy az utolsó részt átvette;
  c. meghatározott időszakon belüli rendszeres termékszállításra vonatkozó szerződések esetén: az a nap, amelyen a fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik személy átvette az első terméket.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott szolgáltatások és digitális tartalmak esetében:

 1. A fogyasztó legalább 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja a szolgáltatási szerződést és a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződést. A kereskedő kérheti a fogyasztótól az elállás okát, de nem kötelezheti arra, hogy az ok(ok) megadására.
 2. A (3) bekezdésben említett türelmi idő a megállapodás megkötését követő napon kezdődik.

Meghosszabbított gondolkodási idő olyan termékek, szolgáltatások és digitális tartalmak esetében, amelyeket nem kézzelfogható adathordozón nyújtanak, az elállási jogról szóló tájékoztatás hiányában:

 1. Ha a vállalkozó nem adta át a fogyasztónak az elállási jogról szóló, jogszabályban előírt tájékoztatást vagy az elállási formanyomtatvány mintáját, a gondolkodási idő az eredeti gondolkodási idő lejárta után tizenkét hónappal jár le, az e cikk előző bekezdéseiben meghatározottak szerint.
 2. Ha a kereskedő az előző bekezdésben említett tájékoztatást az eredeti gondolkodási idő kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nyújtotta a fogyasztónak, a gondolkodási idő 14 nappal azt követően jár le, hogy a fogyasztó megkapta ezt a tájékoztatást.

7. cikk - A fogyasztó kötelezettségei a gondolkodási idő alatt

 1. A gondolkodási idő alatt a fogyasztó óvatosan kezeli a terméket és a csomagolást. A terméket csak a termék jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges mértékben csomagolja ki vagy használja. A kiindulópont itt az, hogy a fogyasztó csak úgy kezelheti és vizsgálhatja a terméket, ahogyan azt egy üzletben is megtehetné.
 2. A fogyasztó csak a termék értékcsökkenéséért felel, amely a terméknek az (1) bekezdésben megengedettnél nagyobb mértékű kezeléséből adódik.
 3. A fogyasztó nem felelős a termék értékének csökkenéséért, ha a kereskedő nem adta meg neki a jogszabályban előírt, az elállási jogra vonatkozó valamennyi információt a szerződés megkötése előtt vagy a szerződés megkötésekor.

8. cikk - A fogyasztó elállási jogának gyakorlása és annak költségei

 1. Ha a fogyasztó él az elállási jogával, erről az elállási határidőn belül az elállási formanyomtatvány mintáján vagy más egyértelmű módon értesíti a kereskedőt.
 2. A fogyasztó a lehető leghamarabb, de az (1) bekezdésben említett értesítést követő naptól számított 14 napon belül visszaküldi a terméket, vagy átadja azt a vállalkozó (meghatalmazott képviselőjének). Erre nincs szükség, ha a vállalkozó felajánlotta, hogy maga veszi át a terméket. A fogyasztó mindenesetre betartotta a visszaküldési határidőt, ha a terméket a határidő lejárta előtt visszaküldi.
 3. A fogyasztó visszaküldi a terméket minden tartozékkal együtt, ha ésszerűen lehetséges, eredeti állapotban és csomagolásban, valamint a kereskedő által adott ésszerű és egyértelmű utasításoknak megfelelően.
 4. Az elállási jog helyes és időben történő gyakorlásának kockázata és bizonyítási terhe a fogyasztót terheli.
 5. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségeit. Ha a vállalkozó nem jelezte, hogy a fogyasztónak kell viselnie ezeket a költségeket, vagy ha a vállalkozó jelzi, hogy maga viseli a költségeket, a fogyasztónak nem kell viselnie a visszaküldési költségeket.
 6. Ha a fogyasztó azt követően áll el, hogy előzetesen kifejezetten kérte, hogy a szolgáltatás teljesítése vagy a nem korlátozott mennyiségben vagy meghatározott mennyiségben történő értékesítésre előkészített gáz-, víz- vagy villamosenergia-szolgáltatás az elállási időszak alatt kezdődjön meg, a fogyasztó a kereskedőnek olyan összeggel tartozik, amely arányos a kötelezettségvállalásnak a kereskedő által az elállás időpontjában teljesített részével a kötelezettségvállalás teljes mértékéhez képest.
 7. A fogyasztót nem terheli semmilyen költség a nem korlátozott mennyiségben vagy mennyiségben eladásra készre gyártott víz, gáz vagy villamos energia szolgáltatás vagy távhőszolgáltatás teljesítéséért, illetve a távhőszolgáltatásért, ha:
  a. a kereskedő nem adta át a fogyasztónak az elállási jogról, az elállás esetén felmerülő költségek megtérítéséről vagy az elállási nyilatkozat mintájáról szóló, jogszabályban előírt tájékoztatást, vagy;
  b. a fogyasztó nem kérte kifejezetten a szolgáltatás vagy a gáz-, víz-, villamosenergia- vagy távhőszolgáltatás teljesítésének megkezdését a türelmi idő alatt.
 8. A fogyasztó nem viseli a nem tárgyi adathordozón szállított digitális tartalom teljes vagy részleges átadásának költségeit, ha:
  a. nem járult hozzá kifejezetten a szerződés teljesítésének a türelmi idő lejárta előtti megkezdéséhez;
  b. a hozzájárulás megadásakor nem ismerte el, hogy elvesztette az elállási jogát; vagy
  c. a tulajdonos elmulasztotta a fogyasztó e nyilatkozatának megerősítését.
 9. Ha a fogyasztó él az elállási jogával, minden további megállapodás a törvény erejénél fogva megszűnik.

9. cikk - A vállalkozó kötelezettségei elállás esetén

 1. Ha a kereskedő lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy az elállást elektronikus úton jelezze, akkor haladéktalanul elküldi az értesítés kézhezvételéről szóló visszaigazolást.
 2. A kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállásról szóló értesítésének napját követő 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi kifizetést, beleértve a kereskedő által a visszaküldött termékért felszámított szállítási költségeket is. Hacsak a kereskedő nem ajánlja fel, hogy maga veszi át a terméket, várhat a visszafizetéssel, amíg a terméket át nem veszi, vagy amíg a fogyasztó nem tudja bizonyítani, hogy a terméket visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
 3. A vállalkozó a visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a fogyasztó is használt, kivéve, ha a fogyasztó más módszerhez járul hozzá. A visszatérítés a fogyasztó számára ingyenes.
 4. Ha a fogyasztó a legolcsóbb szabványos szállítási módnál drágább szállítási módot választott, a vállalkozónak nem kell megtérítenie a drágább szállítási mód többletköltségeit.

10. cikk - Az elállási jog kizárása
A kereskedő az alábbi termékeket és szolgáltatásokat kizárhatja az elállási jogból, de csak akkor, ha ezt a kereskedő az ajánlat megtételekor, vagy legalábbis a szerződés megkötése előtt kellő időben egyértelműen jelezte:

 1. Olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaihoz kapcsolódik, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása, és amelyek az elállási időn belül bekövetkezhetnek.
 2. Nyilvános árverésen kötött szerződések. A nyilvános árverés olyan értékesítési módszer, amelynek során a termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat az üzemeltető az árverésen személyesen jelen lévő vagy személyesen jelen lévő fogyasztónak kínálja fel egy árverező irányítása mellett, és amelynek során a nyertes ajánlattevő köteles megvásárolni a termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat;
 3. Szolgáltatási szerződések, a szolgáltatás teljes körű teljesítése után, de csak akkor, ha:
  a. a végrehajtás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött, és
  b. a fogyasztó úgy nyilatkozott, hogy elveszíti elállási jogát, ha a vállalkozó a szerződést teljes mértékben teljesítette;
 4. Szolgáltatási szerződések szálláshely-szolgáltatásra, ha a szerződés meghatározott időpontot vagy teljesítési időszakot ír elő, és nem lakáscélú, árufuvarozásra, autókölcsönzésre és vendéglátásra vonatkozik;
 5. Szabadidős tevékenységekre vonatkozó szerződések, ha a szerződés meghatározott időpontot vagy teljesítési időszakot ír elő;
 6. A fogyasztó igényei szerint készült termékek, amelyek nem előre gyártott termékek, és amelyeket a fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján gyártanak, vagy amelyeket egyértelműen egy adott személynek szánnak;
 7. Gyorsan romló vagy korlátozott eltarthatósági idejű termékek;
 8. Olyan lezárt termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek pecsétje a kiszállítás után felszakadt;
 9. Olyan termékek, amelyek a szállítást követően természetükből adódóan visszavonhatatlanul keverednek más termékekkel;
 10. Olyan alkoholos italok, amelyek árában a szerződés megkötésekor állapodtak meg, de amelyek szállítására csak 30 nap múlva kerülhet sor, és amelyek tényleges értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása;
 11. Olyan lepecsételt hang- és videofelvételek és számítógépes szoftverek, amelyek pecsétjét a kézbesítés után feltörték;
 12. Újságok, folyóiratok vagy magazinok, kivéve ezek előfizetését;
 13. A digitális tartalom kézzelfogható adathordozótól eltérő átadása, de csak akkor, ha:
  a. a végrehajtás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött, és
  b. a fogyasztó kijelentette, hogy ezáltal elveszíti elállási jogát.
 14. Az üzleti célú vásárlások nem tartoznak a fogyasztó elállási jogának hatálya alá.

11. cikk - Az ár

 1. Az ajánlatban említett érvényességi időszak alatt a kínált termékek és/vagy szolgáltatások árai nem emelkednek, kivéve a HÉA-kulcsok változásából eredő árváltoztatásokat.
 2. Az előző bekezdés ellenére a kereskedő változó áron kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek ára a pénzügyi piacnak a kereskedő által nem befolyásolható ingadozásainak van kitéve. Az ingadozásokkal való kapcsolat, valamint az a tény, hogy az említett árak célárak, az ajánlatban szerepelnek.
 3. A szerződés megkötését követő 3 hónapon belüli áremelés csak akkor megengedett, ha az jogszabályi előírások vagy rendelkezések következménye.
 4. A szerződéskötést követő 3 hónap elteltével csak akkor lehet árat emelni, ha a vállalkozó ezt kikötötte, és:
  a. azok törvényi szabályozás vagy rendelkezések eredménye; vagy
  b. a fogyasztó az áremelés hatálybalépésének napján jogosult felmondani a szerződést.
 5. A termékek vagy szolgáltatások ajánlatában szereplő árak tartalmazzák az ÁFA-t.

cikk - A megállapodás teljesítése és kiegészítő garancia

 1. A kereskedő szavatolja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésben foglaltaknak, az ajánlatban szereplő specifikációknak, a megbízhatóság és/vagy a használhatóság ésszerű követelményeinek, valamint a szerződéskötés időpontjában hatályos törvényi és/vagy hatósági előírásoknak. Megállapodás esetén a vállalkozó azt is biztosítja, hogy a termék a szokásos használaton kívül másra is alkalmas legyen.
 2. A kereskedő, szállítója, gyártója vagy importőre által nyújtott kiegészítő garancia soha nem korlátozza azokat a jogokat és követeléseket, amelyeket a fogyasztó a megállapodás alapján a kereskedővel szemben érvényesíthet, ha a kereskedő nem teljesítette a megállapodás rá eső részét.
 3. Kiegészítő garancia alatt a vállalkozó, beszállítója, importőre vagy gyártója minden olyan kötelezettségvállalását értjük, amelyben a fogyasztónak bizonyos jogokat vagy követeléseket biztosít, amelyek túlmutatnak azon, amire törvényesen köteles, arra az esetre, ha nem teljesíti a megállapodás rá eső részét.

13. cikk - Szállítás és végrehajtás

 1. A vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal fogadja és teljesíti a termékekre vonatkozó megrendeléseket, valamint a szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérelmek elbírálása során.
 2. A teljesítési hely az a cím, amelyet a fogyasztó a vállalkozónak megadott.
 3. A jelen általános szerződési feltételek 4. cikkében foglaltakra is figyelemmel az üzemeltető a megrendeléseket gyorsan, de legkésőbb 30 napon belül elfogadja, kivéve, ha ettől eltérő szállításban állapodtak meg. Ha a szállítás késik, vagy ha a megrendelést nem vagy csak részben teljesítik, a fogyasztó legkésőbb a megrendeléstől számított 30 napon belül megkapja azokat. A fogyasztó ebben az esetben a jogot, hogy felmondja a szerződést kötbér nélkül, és jogosult bármilyen kártérítésre.
 4. Az előző bekezdés szerinti felmondást követően a vállalkozó haladéktalanul visszatéríti a fogyasztó által kifizetett összeget.
 5. A termékek károsodásának és/vagy elvesztésének kockázata a vállalkozót terheli a fogyasztónak vagy egy előre kijelölt és a vállalkozó által bejelentett képviselőnek történő átadásig, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg.

14. cikk - Folyamatos ügyletek: időtartam, megszüntetés és meghosszabbítás
Értesítés:

 1. A fogyasztó határozatlan időre szerződhet, és ez kiterjed a termékek (beleértve a villamos energiát) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására, bármikor felmondhatja az alkalmazandó felmondási szabályokat és egy hónapot meg nem haladó felmondási időt.
 2. A fogyasztó határozott időre köthet szerződést, amely kiterjed a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására, a határozott idő lejártakor bármikor felmondhatja az alkalmazandó felmondási szabályokat és az egy hónapot meg nem haladó felmondási időt.
 3. A fogyasztó felmondhatja az előző bekezdésekben említett szerződéseket:

 • bármikor felmondható, és nem korlátozódik egy adott időpontban vagy egy adott időszak alatt történő felmondásra;
 • legalábbis ugyanolyan módon szüntesse meg őket, mint ahogyan azokat ő megkötötte;
 • Mindig ugyanolyan felmondási idővel szüntesse meg a szerződést, mint amilyet a vállalkozó saját maga számára előírt.
  Hosszabbítás:

 1. A termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására vonatkozó, határozott időre szóló szerződés nem hosszabbítható meg vagy újítható meg hallgatólagosan határozott időre.
 2. Az előző bekezdéstől eltérően a napi vagy heti napilapok és folyóiratok rendszeres szolgáltatására kötött határozott idejű szerződés hallgatólagosan legfeljebb három hónappal meghosszabbítható, ha a fogyasztónak joga van a meghosszabbított szerződést a meghosszabbítási időszak végén egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel felmondani.
 3. A rendszeres termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra kötött határozott idejű szerződés csak akkor hosszabbítható meg automatikusan határozatlan időre, ha a fogyasztónak mindenkor joga van felmondani azt egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel. A felmondási idő legfeljebb három hónap, ha a szerződés napi, hírlapok, hetilapok és magazinok rendszeres, de havonta egynél kevesebb alkalommal történő kézbesítésére vonatkozik.
 4. A napi vagy heti napilapok és folyóiratok rendszeres, bevezető jelleggel történő ellátására vonatkozó határozott időtartamú szerződés (próba- vagy bevezető előfizetés) nem folytatódik automatikusan, és a próba- vagy bevezető időszak végén megszűnik.
  Időtartam:
 5. Ha a szerződés egy évnél hosszabb ideig tart, egy év elteltével a fogyasztó bármikor felmondhatja a szerződést legfeljebb egy hónapos felmondási idővel, kivéve, ha az ésszerűség és a tisztesség ellenáll a felmondásnak a megállapodás szerinti időtartam lejárta előtt.

cikk - Fizetés

 1. Amennyiben a szerződés vagy a kiegészítő feltételek másként nem rendelkeznek, a fogyasztó által fizetendő összegeket a gondolkodási idő kezdetétől számított 14 napon belül, illetve gondolkodási idő hiányában a szerződés megkötését követő 14 napon belül kell megfizetni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás esetén ez az időszak azon a napon kezdődik, amikor a fogyasztó megkapja a megállapodás visszaigazolását.
 2. A termékek fogyasztóknak történő értékesítése esetén a fogyasztó az általános szerződési feltételekben soha nem kötelezhető 50%-nél nagyobb összegű előleg megfizetésére. Ha előlegfizetésről állapodtak meg, a fogyasztó nem érvényesíthet semmilyen jogot a megrendelés vagy a szolgáltatás(ok) teljesítésével kapcsolatban, mielőtt az előleg kifizetése megtörtént volna.
 3. A fogyasztónak kötelessége, hogy a megadott adatokban vagy a meghatározott fizetésben szereplő pontatlanságokat haladéktalanul jelentse az üzemeltetőnek.
 4. Ha a fogyasztó nem teljesíti fizetési kötelezettségét (kötelezettségeit) időben, a késedelmes fizetésről szóló, a tulajdonos által küldött értesítést követően, és miután a tulajdonos 14 napos határidőt adott a fogyasztónak fizetési kötelezettségei teljesítésére, a fogyasztónak az esedékes összeg után törvényes kamatot kell fizetnie, és a tulajdonos jogosult peren kívüli behajtási költségeket felszámítani. Ezek a behajtási költségek legfeljebb a következők: 15% a 2 500 euróig fennálló kintlévőségek esetében; 10% az ezt követő 2 500 euró esetében és 5% az ezt követő 5 000 euró esetében, de legalább 40 euró. A tulajdonos a fogyasztó javára eltérhet ezektől az összegektől és százalékos arányoktól.

16. cikk - Panaszolási eljárás

 1. A vállalkozó kellően nyilvánosságra hozott panaszeljárással rendelkezik, és a panaszt e panaszeljárással összhangban kezeli.
 2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszokat a fogyasztónak a hibák felfedezését követő ésszerű időn belül teljes körűen és világosan leírva kell benyújtania a kereskedőhöz.
 3. A kereskedőhöz benyújtott panaszokat a kézhezvételtől számított 14 napon belül megválaszolják. Ha egy panasz előreláthatólag hosszabb feldolgozási időt igényel, a kereskedő 14 napon belül válaszol, és értesítést küld a panasz átvételéről, valamint jelzi, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra.
 4. A termékkel, szolgáltatással vagy a Vállalkozó szolgáltatásával kapcsolatos panasz a Stichting Webshop Keurmerk weboldalának fogyasztói oldalán található panaszbejelentő űrlapon keresztül is benyújtható (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). A panasz ezután mind a szóban forgó Vállalkozónak, mind a Stichting Webshop Keurmerknek elküldésre kerül.
 5. Ha a panaszt nem sikerül ésszerű időn belül vagy a panasz benyújtásától számított 3 hónapon belül közös megegyezéssel megoldani, vita keletkezik, amely a vitarendezési eljárás tárgyát képezi.

17. cikk - Jogviták

 1. A vállalkozó és a fogyasztó közötti szerződésekre, amelyekre ezek az általános feltételek vonatkoznak, kizárólag a holland jog az irányadó.
 2. A Fogyasztó és a Vállalkozó közötti, a Vállalkozó által szállítandó vagy már szállított termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések létrejöttével vagy teljesítésével kapcsolatos vitás kérdéseket az alábbi rendelkezések betartásával a hágai Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP (www.sgc.nl) címre lehet benyújtani.
 3. A vitás ügyet a vitarendezési bizottság csak akkor veszi figyelembe, ha a fogyasztó ésszerű határidőn belül előzetesen benyújtotta panaszát a kereskedőnek.
 4. A vitát a vita felmerülésétől számított tizenkét hónapon belül írásban kell benyújtani a vitarendezési bizottsághoz.
 5. Ha a fogyasztó a vitás ügyet a vitarendezési bizottság elé kívánja terjeszteni, a vállalkozót ez a választás köti. Ha a vállalkozó ezt kívánja tenni, a fogyasztónak a vállalkozó írásbeli felszólítását követő öt héten belül írásban kell nyilatkoznia arról, hogy ezt kívánja-e, vagy azt szeretné, hogy a jogvitát az illetékes bíróság tárgyalja. Hallgassa meg a vállalkozó választás a fogyasztó az öt héten belül, akkor a vállalkozó jogosult arra, hogy nyújtsa be a vitát az illetékes bírósághoz.
 6. A Geschillencommissie döntése a Geschillencommissie szabályzatában (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop) meghatározott feltételekhez kötött. A vitarendezési bizottság döntései kötelező érvényű vélemény formájában születnek.
 7. A vitarendezési bizottság nem foglalkozik a vitával, illetve megszünteti az eljárást, ha a kereskedő fizetési haladékot kapott, csődbe ment, vagy ténylegesen megszüntette üzleti tevékenységét, mielőtt a bizottság a vitával az ülésen foglalkozott és jogerős határozatot hozott.
 8. Ha a Geschillencommissie Webshop mellett egy másik elismert vagy a Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) vagy a Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) által létrehozott választottbíróság is illetékes, a Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk a főleg a távértékesítés módjával vagy a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos jogviták esetében elsőbbséget élvez. Minden más vitás ügyben a SGC vagy a Kifid által elismert egyéb vitarendezési bizottságok lesznek illetékesek.

cikk - Ipari garancia

 1. A Stichting Webshop Keurmerk garantálja a Webshop Keurmerk Vitarendező Bizottság kötelező érvényű tanácsának teljesítését a tagjai által, kivéve, ha a tag úgy dönt, hogy a kötelező érvényű véleményt a bírósághoz történő felülvizsgálatra való felszólítást követő két hónapon belül benyújtja. Ez a garancia akkor él újra, ha a kötelező véleményt a bírósági felülvizsgálatot követően fenntartották, és az ezt tanúsító ítélet jogerőre emelkedett. Kötelező erejű véleményenként 10.000,- € összeghatárig ezt az összeget a Webshop Keurmerk fizeti ki a fogyasztónak. Kötelező erejű véleményenként 10 000,- EUR-t meghaladó összegek esetén 10 000,- EUR-t kell fizetni. A többletösszegért a Webshop Keurmerk köteles megpróbálni, hogy a tag a kötelező érvényű tanácsadásnak eleget tegyen.
 2. A garancia igénybevételéhez szükséges, hogy a fogyasztók írásban fellebbezzenek a Webshop Keurmerknél, és a vállalkozással szembeni követelésüket átadják a Webshop Keurmerknek. Ha a vállalkozóval szembeni követelés meghaladja a 10.000,- €-t, akkor azt a fogyasztóknak ajánlják fel, amennyiben a 10.000,- €-t meghaladó követelést a Stichting Webshop Keurmerkre ruházzák át, amely saját nevében és saját költségén megpróbálja elérni, hogy a fogyasztónak ezeket a jogokat kifizessék és teljesítsék.

cikk - Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések
Az ezen általános feltételektől eltérő kiegészítő rendelkezések vagy rendelkezések nem lehetnek a fogyasztó hátrányára, és azokat írásban vagy a fogyasztó számára hozzáférhető módon, tartós adathordozón kell rögzíteni.

20. cikk - A Stichting Webshop Keurmerk általános szerződési feltételeinek módosítása

 1. A Stichting Webshop Keurmerk a Consumentenbonddal való egyeztetés nélkül nem változtatja meg ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.
 2. A jelen feltételek módosításai csak a megfelelő módon történő közzétételt követően lépnek hatályba, azzal a kikötéssel, hogy az ajánlattételi határidő alatt alkalmazandó módosítások esetén a fogyasztó számára legkedvezőbb rendelkezés az irányadó.

Cím Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amszterdam

Utolsó frissítés 2015. június 30.