Nämä Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleiset sopimusehdot on laadittu yhteistyössä kuluttajayhdistyksen kanssa sosiaali- ja talousneuvoston itsesääntelyn koordinointiryhmän (CZ) puitteissa, ja ne tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2014.

Näitä yleisiä käyttöehtoja noudattavat kaikki Stichting Webshop Keurmerkin jäsenet, lukuun ottamatta rahoituspalveluja, jotka on määritelty Finanssivalvonnasta annetussa laissa (Wet Financieel Toezicht) ja sikäli kuin näitä palveluja valvoo Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomainen (Autoriteit Financiële Markten).

Sisällysluettelo:
1 artikla - Määritelmät
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
3 artikla - Sovellettavuus
4 artikla - Tarjous
5 artikla - Sopimus
6 artikla - Peruuttamisoikeus
7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana
8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset
9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamistapauksessa
10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
11 artikla - Hinta
12 artikla - Täyttäminen ja lisätakuu
13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
14 artikla - Jatkuvat liiketoimet: kesto, päättyminen ja uusiminen
15 artikla - Maksaminen
16 artikla - Valitusmenettely
17 artikla - Riidat
18 artikla - Teollisuuden takuu
19 artikla - Lisä- tai poikkeavat säännökset
20 artikla - Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleisten ehtojen muutokset

1 artikla - Määritelmät
Näissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

 1. Liitännäissopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimukseen liittyen ja jossa elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen perusteella;
 2. Karenssiaika: Aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: 16-vuotias tai sitä vanhempi luonnollinen henkilö, joka ei toimi elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaan liittyvissä tarkoituksissa;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;
 6. Määräaikainen sopimus: sopimus tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännöllisestä toimittamisesta tietyksi ajaksi;
 7. Pysyvä väline: kaikki välineet - sähköposti mukaan lukien -, joiden avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa myöhemmän käytön tai käytön sen ajanjakson ajan, joka on sopiva sen tarkoituksen kannalta, johon tiedot on tarkoitettu, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen;
 8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;
 9. Yrittäjä: 16 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan jäsen ja tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä;
 10. Etäsopimus: elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen sopimus, joka on tehty osana tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä koskevaa järjestäytynyttä järjestelmää, jossa sopimuksen tekohetkeen asti käytetään yksin tai yhdessä yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;
 11. Peruuttamislomakkeen malli: näiden ehtojen liitteessä I oleva eurooppalainen peruuttamislomakkeen malli;
 12. Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajan ja yrittäjän tarvitsee olla samaan aikaan samassa huoneessa;

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
Yrittäjän nimi: KBH BV
Konttorin osoite: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede.

Puhelinnumero ja kellonaika(t), jolloin yrittäjä on tavoitettavissa puhelimitse: 053-2005568.
Sähköpostiosoite: [email protected]
Kauppakamarin numero: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asianmukaista lupajärjestelmää: a) yrittäjän on täytettävä seuraavat edellytykset.
tiedot valvontaviranomaisesta;

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

 • ammatillinen yhdistys tai järjestö, jonka jäsen hän on;
 • ammattinimike ja paikka EU:ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty;
 • viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammatillisiin sääntöihin sekä tiedot siitä, missä ja miten nämä ammatilliset säännöt ovat saatavilla.

3 artikla - Sovellettavuus

 1. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin ja kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset ehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, elinkeinonharjoittaja ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä elinkeinonharjoittajan tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta ja mahdollisimman nopeasti.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.
 4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan analogisesti, ja kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin, jos ehdot ovat ristiriidassa keskenään.

4 artikla - Tarjous

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, niiden on oltava todellisia kuvia tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

5 artikla - Sopimus

 1. Sopimus syntyy, jollei 4 kohdassa säädetystä muuta johdu, sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja sen ehdot täyttyvät.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen sähköisen hyväksynnän vastaanottamisen. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista.
 3. Jos sopimus luodaan sähköisesti, elinkeinonharjoittaja ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen sähköisen tiedonsiirron ja huolehtii turvallisesta verkkoympäristöstä. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.
 4. Elinkeinonharjoittaja voi - lain rajoissa - ilmoittaa kuluttajalle tämän maksuvelvoitteista sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, joilla on merkitystä etäsopimuksen moitteettoman tekemisen kannalta. Jos elinkeinonharjoittajalla on tämän tutkimuksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja.
 5. Viimeistään silloin, kun tuote, palvelu tai digitaalinen sisältö toimitetaan kuluttajalle, yrittäjä lähettää seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle:
  a. elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksen;
  b. ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
  c. tiedot takuista ja myynnin jälkeisistä palveluista;
  d. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta kaikkine veroineen, tarvittaessa toimituskustannukset sekä etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa;
  e. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai jos se on toistaiseksi voimassa oleva;
  f. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamislomakkeen malli.
 6. Jos kyseessä on laajennettu kauppa, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla - Peruuttamisoikeus
Tuotteissa:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa tuotteen ostamiseen liittyvän sopimuksen vähintään 14 päivän harkinta-aikana ilman syytä. Elinkeinonharjoittaja voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan syytä tai syitä.
 2. Edellä 1 kohdassa mainittu harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut tuotteen, tai:
  a. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivänä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joilla on eri toimitusaika, edellyttäen, että hän on ilmoittanut siitä kuluttajalle selkeästi ennen tilausprosessia.
  b. jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;
  c. jos kyseessä on sopimus tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Palvelut ja digitaalinen sisältö, joita ei toimiteta aineellisella välineellä:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa palvelusopimuksen ja sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä, vähintään 14 päivän kuluessa ilman syytä. Elinkeinonharjoittaja voi pyytää kuluttajaa ilmoittamaan peruuttamisen syyn, mutta ei voi velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä tai syitä.
 2. Edellä 3 kohdassa mainittu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella välineellä, jos peruuttamisoikeudesta ei ole tietoa:

 1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallia, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä, kuten tämän artiklan edellisissä kohdissa säädetään.
 2. Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana

 1. Harkinta-aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saisi tehdä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa ainoastaan tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu tuotteen käsittelytavasta, joka ylittää 1 kohdassa sallitun.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvonalennuksesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle kaikkia laissa edellytettyjä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen tekohetkellä.

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle peruuttamisajan kuluessa peruuttamislomakkeen mallilla tai muulla yksiselitteisellä tavalla.
 2. Kuluttaja lähettää tuotteen takaisin tai luovuttaa sen yrittäjälle (tämän valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä. Tämä ei ole tarpeen, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen määräajan päättymistä.
 3. Kuluttaja lähettää tuotteen kaikkine lisävarusteineen takaisin, jos se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä elinkeinonharjoittajan antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä on kuluttajalla.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan olisi vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä ilmoittaa, että hän vastaa kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse vastata palautuskustannuksista.
 6. Jos kuluttaja peruuttaa peruuttamisen sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittaminen tai kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole valmistettu myytäväksi rajoitettuna määränä tai määrättyinä määrinä, aloitetaan peruuttamisaikana, kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle määrä, joka on suhteessa siihen osaan sitoumuksesta, jonka elinkeinonharjoittaja on täyttänyt peruuttamishetkellä, verrattuna sitoumuksen koko laajuuteen.
 7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisten palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, joita ei ole valmistettu valmiiksi myytäväksi rajoitetussa määrässä tai rajoitetussa määrässä, tai kaukolämmön toimittamisesta, jos:
  a. elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tai peruuttamislomakkeen mallista, tai;
  b. kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamista harkinta-aikana.
 8. Kuluttajalle ei aiheudu kustannuksia sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos:
  a. hän ei ole nimenomaisesti suostunut sopimuksen täytäntöönpanon aloittamiseen ennen harkinta-ajan päättymistä;
  b. hän ei ole suostumusta antaessaan tunnustanut menettäneensä peruuttamisoikeuttaan; tai
  c. elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut tätä kuluttajan vakuutusta.
 9. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset purkautuvat lain nojalla.

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamistapauksessa

 1. Jos elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruuttamisestaan sähköisesti, elinkeinonharjoittaja lähettää viipymättä vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta.
 2. Elinkeinonharjoittaja palauttaa kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien elinkeinonharjoittajan palautetusta tuotteesta veloittamat toimituskulut, viipymättä mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei elinkeinonharjoittaja tarjoa itse noutaa tuotetta, hän voi odottaa tuotteen palauttamista, kunnes hän on saanut sen tai kunnes kuluttaja voi osoittaa palauttaneensa sen, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin.
 3. Yrittäjä käyttää korvaukseen samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja suostu muuhun maksutapaan. Palautus on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja on valinnut halvinta vakiotoimitusta kalliimman toimitustavan, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimman toimitustavan lisäkustannuksia.

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
Elinkeinonharjoittaja voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut tästä selkeästi tarjousta tehdessään tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on sidoksissa rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusvaltaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa.
 2. Sopimukset, jotka tehdään julkisessa huutokaupassa. Julkinen huutokauppa on myyntitapa, jossa toiminnanharjoittaja tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolla on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupanpitäjän johdolla, ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
 3. palvelusopimukset, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, mutta vain jos:
  a. täytäntöönpano on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella, ja
  b. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen kokonaan;
 4. Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen tarjoamista, jos sopimuksessa on määrätty tietty suorituspäivä tai -aika ja jotka eivät koske asumista, tavarankuljetusta, autonvuokrausta ja ateriapalveluja;
 5. Vapaa-ajan toimintaa koskevat sopimukset, jos sopimuksessa on määrätty tietty suorituspäivä tai -aika;
 6. Kuluttajan määritysten mukaan valmistetut tuotteet, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
 7. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajallinen;
 8. Sinetöidyt tuotteet, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikkoutunut toimituksen jälkeen;
 9. Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat toimituksen jälkeen peruuttamattomasti muiden tuotteiden kanssa;
 10. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, mutta jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 11. Sinetöidyt ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
 12. Sanomalehdet, aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
 13. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos:
  a. täytäntöönpano on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella, ja
  b. kuluttaja on ilmoittanut, että hän menettää näin peruuttamisoikeutensa.
 14. Yritysostot eivät kuulu kuluttajan peruuttamisoikeuden piiriin.

11 artikla - Hinta

 1. Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, elinkeinonharjoittaja voi tarjota vaihtelevin hinnoin tuotteita tai palveluita, joiden hinta vaihtelee rahoitusmarkkinoilla elinkeinonharjoittajasta riippumattomien vaihtelujen mukaan. Tämä yhteys vaihteluihin ja siihen, että kaikki mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.
 4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:
  a. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai
  b. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
 5. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla - Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuu

 1. Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut eritelmät, kohtuulliset luotettavuutta ja/tai käyttökelpoisuutta koskevat vaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleet lakisääteiset säännökset ja/tai viranomaismääräykset. Jos näin sovitaan, yrittäjä varmistaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
 2. Elinkeinonharjoittajan, tavarantoimittajan, valmistajan tai maahantuojan antama lisätakuu ei koskaan rajoita niitä laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan, jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt omaa osaansa sopimuksesta.
 3. Lisätakauksella tarkoitetaan yrittäjän, tavarantoimittajan, maahantuojan tai tuottajan sitoumusta, jolla hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mitä hän on laillisesti velvollinen tekemään, jos hän ei ole täyttänyt omaa osaansa sopimuksesta.

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

 1. Yrittäjä noudattaa äärimmäistä huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
 3. Jollei näiden ehtojen 4 artiklasta muuta johdu, operaattori hyväksyy tilaukset nopeasti, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muusta toimituksesta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei ole toteutettu tai se on toteutettu vain osittain, kuluttaja saa ne viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tässä tapauksessa oikeus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia ja oikeus korvaukseen.
 4. Edellisen kohdan mukaisen irtisanomisen jälkeen yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan viipymättä.
 5. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet toimitetaan kuluttajalle tai ennalta nimetylle ja yrittäjän ilmoittamalle edustajalle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

14 artikla - Jatkuvat liiketoimet: kesto, päättyminen ja uusiminen
Ilmoitus:

 1. Kuluttaja voi tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa, irtisanoa sopimuksen sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.
 2. Kuluttaja voi tehdä määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ja irtisanoa sopimuksen milloin tahansa määräajan päättyessä sovellettavia irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:

 • irtisanominen milloin tahansa, eikä se voi rajoittua irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
 • ainakin päättää ne samalla tavalla kuin hän ne teki;
 • Irtisanoudu aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.
  Laajennus:

 1. Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
 2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista koskeva määräaikainen sopimus voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttajalla on oikeus irtisanoa uusittu sopimus uusimisjakson päättyessä enintään kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Määräaikainen sopimus, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan ilman eri toimenpiteitä pidentää määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa sopimus enintään kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa jakelua.
 4. Määräaikainen sopimus, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistarkoituksessa (kokeilu- tai tutustumistilaus), ei jatku automaattisesti, vaan päättyy kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.
  Kesto:
 5. Jos sopimus kestää yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, jollei irtisanominen ole kohtuuden ja tasapuolisuuden vuoksi mahdollista ennen sovitun määräajan päättymistä.

15 artikla - Maksaminen

 1. Siltä osin kuin sopimuksessa tai lisäehdoissa ei ole toisin määrätty, kuluttajan maksettavaksi tulevat määrät on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai harkinta-ajan puuttuessa 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos kyseessä on palvelun tarjoamista koskeva sopimus, tämä määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja saa vahvistuksen sopimuksesta.
 2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, kuluttajaa ei saa koskaan vaatia yleisissä sopimusehdoissa maksamaan ennakkoon yli 50%. Kun ennakkomaksusta on sovittu, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeuksia tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamiseen ennen kuin ennakkomaksu on suoritettu.
 3. Kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi operaattorille toimitetuissa tiedoissa tai maksussa esiintyvistä epätarkkuuksista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan (maksuvelvollisuuksiaan) ajoissa, hän on edelleen velkaa lakisääteisen koron maksuvelvollisuudelle sen jälkeen, kun elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut maksuviivästyksestä ja kun elinkeinonharjoittaja on antanut kuluttajalle 14 päivän määräajan maksuvelvollisuutensa täyttämiseksi, kun maksua ei ole suoritettu 14 päivän kuluessa, ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus periä tuomioistuimen ulkopuoliset perintäkulut. Nämä perintäkulut ovat enintään 15% maksamattomista määristä 2 500 euroon asti, 10% seuraavista 2 500 eurosta ja 5% seuraavista 5 000 eurosta, kuitenkin vähintään 40 euroa. Omistaja voi poiketa näistä määristä ja prosenttiosuuksista kuluttajan hyväksi.

16 artikla - Valitusmenettely

 1. Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
 3. Elinkeinonharjoittajalle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, elinkeinonharjoittajan on vastattava 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistus ja ilmoitus siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
 4. Tuotetta, palvelua tai yrittäjän palvelua koskevan valituksen voi tehdä myös Stichting Webshop Keurmerk -verkkosivuston kuluttajasivulla olevalla valituslomakkeella (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Valitus lähetetään tällöin sekä kyseiselle yrittäjälle että Stichting Webshop Keurmerk -verkkosivustolle.
 5. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä kohtuullisessa ajassa tai kolmen kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä, syntyy riita, joka voidaan ratkaista riitojenratkaisumenettelyllä.

17 artikla - Riidat

 1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset ehdot koskevat, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.
 2. Kuluttajan ja yrittäjän väliset riidat, jotka koskevat tämän yrittäjän toimittamiin tai toimittamiin tuotteisiin tai palveluihin liittyvien sopimusten tekemistä tai täyttämistä, voidaan toimittaa seuraavassa esitettyjä määräyksiä noudattaen Haagissa sijaitsevaan Geschillencommissie-verkkokauppaan, Postbus 90600, 2509 LP (www.sgc.nl).
 3. Riitojenratkaisukomitea ottaa riidan huomioon vain, jos kuluttaja on ensin esittänyt valituksensa elinkeinonharjoittajalle kohtuullisessa ajassa.
 4. Riita on toimitettava kirjallisesti riitakomitealle kahdentoista kuukauden kuluessa riidan syntymisestä.
 5. Kun kuluttaja haluaa saattaa riidan riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi, yrittäjä on sidottu tähän valintaan. Kun yrittäjä haluaa tehdä näin, kuluttajan on viiden viikon kuluessa yrittäjän kirjallisesta pyynnöstä ilmoitettava kirjallisesti, haluaako hän niin vai haluaako hän, että riita käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Kuulee yrittäjä kuluttajan valintaa viiden viikon kuluessa, niin yrittäjällä on oikeus viedä riita toimivaltaiseen tuomioistuimeen.
 6. Geschillencommissien päätökseen sovelletaan Geschillencommissien säännöissä (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop) vahvistettuja ehtoja. Riitojenratkaisukomitean päätökset tehdään sitovalla lausunnolla.
 7. Riitojenratkaisukomitea ei käsittele riitaa tai lopeta menettelyä, jos elinkeinonharjoittaja on saanut maksujen lykkäyksen, on mennyt konkurssiin tai on tosiasiallisesti lopettanut liiketoimintansa ennen kuin komitea on käsitellyt riitaa istunnossaan ja tehnyt lopullisen päätöksen.
 8. Jos Geschillencommissie Webshopin lisäksi toimivaltainen on jokin muu tunnustettu välimieslautakunta tai Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) tai Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) -järjestön alainen välimieslautakunta, Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk on ensisijaisesti toimivaltainen riidoissa, jotka koskevat pääasiassa etämyyntimenetelmää tai palvelujen tarjoamista. Kaikissa muissa riita-asioissa toimivaltaisia ovat muut SGC:n tai Kifidin hyväksymät riita-asioiden komiteat.

18 artikla - Teollisuuden takuu

 1. Stichting Webshop Keurmerk takaa, että sen jäsenet noudattavat Webshop Keurmerkin riitojenratkaisukomitean sitovaa lausuntoa, ellei jäsen päätä toimittaa sitovaa lausuntoa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus on lähetetty tuomioistuimelle tarkistettavaksi. Tämä takuu palautuu, jos sitova lausunto on tuomioistuimen uudelleentarkastelun jälkeen pysynyt voimassa ja jos tuomio, josta tämä käy ilmi, on tullut lainvoimaiseksi. Webshop Keurmerk maksaa kuluttajalle enintään 10 000 euron suuruisen summan sitovaa lausuntoa kohti. Yli 10 000 euron suuruisista summista sitovaa lausuntoa kohti maksetaan 10 000 euroa. Ylimenevän summan osalta Webshop Keurmerkillä on velvollisuus yrittää varmistaa, että jäsen noudattaa sitovaa neuvontaa.
 2. Tätä takuuta varten kuluttajan on tehtävä kirjallinen valitus Webshop Keurmerkille ja luovutettava yritystä koskeva vaatimuksensa Webshop Keurmerkille. Jos yrittäjään kohdistuva saatava ylittää 10 000,- euroa, sitä tarjotaan kuluttajille siinä määrin, että 10 000,- euroa ylittävä saatava siirretään Stichting Webshop Keurmerkille, joka pyrkii omissa nimissään ja kustannuksin saamaan maksun ja täyttämään nämä oikeudet kuluttajalle.

19 artikla - Lisä- tai poikkeavat säännökset
Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat lisämääräykset tai määräykset eivät saa olla kuluttajan kannalta haitallisia, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle.

20 artikla - Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleisten ehtojen muutokset

 1. Stichting Webshop Keurmerk ei muuta näitä yleisiä käyttöehtoja neuvottelematta Consumentenbondin kanssa.
 2. Näiden ehtojen muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on julkaistu asianmukaisella tavalla, sillä edellytyksellä, että jos muutoksia tehdään tarjouksen voimassaoloaikana, sovelletaan kuluttajan kannalta edullisinta määräystä.

Osoite Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Viimeksi päivitetty 30 kesäkuuta 2015