Disse generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Koordinationsgruppen for Selvregulering (CZ) under Det Sociale og Økonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014.

Disse generelle vilkår og betingelser skal anvendes af alle medlemmer af Stichting Webshop Keurmerk med undtagelse af finansielle tjenesteydelser som omhandlet i loven om finansielt tilsyn (Wet Financieel Toezicht) og i det omfang disse tjenesteydelser er underlagt tilsyn af den nederlandske myndighed for finansielle markeder (Autoriteit Financiële Markten).

Indholdsfortegnelse:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelsesområde
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden
Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed
Artikel 9 - Virksomhedslederens forpligtelser i tilfælde af tilbagekaldelse
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Prisen
Artikel 12 - Opfyldelse og supplerende garanti
Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse
Artikel 14 - Løbende transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Garanti for industrien
Artikel 19 - Supplerende eller afvigende bestemmelser
Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definitioner
I disse vilkår og betingelser har følgende udtryk følgende betydninger:

 1. "accessorisk aftale": en aftale, hvor forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og hvor disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem den pågældende tredjepart og den erhvervsdrivende;
 2. Frist: Den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: en fysisk person på 16 år eller derover, som ikke handler i forbindelse med sin handel, forretning, håndværk eller erhverv;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
 6. Aftale på ubestemt tid: en aftale om regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold for en bestemt periode;
 7. varigt medium: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere eller anvende dem i fremtiden i et tidsrum, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de lagrede oplysninger i uændret form;
 8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at ophæve fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 9. Iværksætter: Den fysiske person på 16 år eller derover eller den juridiske enhed, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 10. Fjernsalgsaftale: en aftale mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, der indgås som led i et organiseret system for fjernsalg af varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås, udelukkende eller i fællesskab gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
 11. Standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular, der er indeholdt i bilag I til disse vilkår og betingelser;
 12. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid;

Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Iværksætterens navn: KBH BV
Filialens adresse: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Telefonnummer og tidspunkt(er), hvor iværksætteren kan kontaktes telefonisk: 053-2005568
E-mailadresse: [email protected]
Handelskammerets nummer: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt en relevant licensordning: den
oplysninger om tilsynsmyndigheden;

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

 • den faglige sammenslutning eller organisation, som han er medlem af;
 • den faglige titel og det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den er udstedt;
 • en henvisning til de faglige regler, der gælder i Nederlandene, og angivelse af, hvor og hvordan disse faglige regler kan findes.

Artikel 3 - Anvendelsesområde

 1. Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og enhver aftale, der indgås på afstand mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til teksten til disse generelle betingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvordan de generelle betingelser kan ses hos den erhvervsdrivende, og at de på forbrugerens anmodning hurtigst muligt sendes gratis til forbrugeren.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige betingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de generelle betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de sendes gratis til forbrugeren på dennes anmodning, enten elektronisk eller på anden måde.
 4. Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, skal disse afspejle de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

Artikel 5 - Aftalen

 1. Aftalen indgås, med forbehold af det, der er fastsat i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og hvor betingelserne herfor er opfyldt.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe den erhvervsdrivende ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 3. Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Virksomheden kan - inden for lovens grænser - informere forbrugeren om hans betalingsforpligtelser og om alle de forhold og faktorer, der er relevante for en forsvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
 5. Senest på tidspunktet for levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren sender iværksætteren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren på en tilgængelig måde kan lagres på et varigt medium:
  a. besøgsadressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;
  b. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  c. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  d. prisen, herunder alle skatter og afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold; i givet fald leveringsomkostningerne; og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen;
  e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;
  f. hvis forbrugeren har fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.
 6. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret
I produkter:

 1. Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af et produkt i en betænkningstid på mindst 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at angive sin(e) årsag(er).
 2. Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
  a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i én ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjepart har modtaget det sidste produkt. Virksomheden kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
  b. hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
  c. i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af produkter inden for en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

 1. Forbrugeren kan opsige en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, i mindst 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan bede forbrugeren om at oplyse grunden til sin fortrydelsesret, men kan ikke tvinge ham til at oplyse sin(e) grund(er).
 2. Den i stk. 3 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis der ikke er oplysninger om fortrydelsesretten:

 1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en standardfortrydelsesformular, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, som fastsat i de foregående stykker i denne artikel.
 2. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

 1. I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet som følge af en håndtering af produktet, der går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for et eventuelt værdiforringelse af produktet, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham alle de oplysninger, der kræves i henhold til loven om fortrydelsesretten, før eller på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette den erhvervsdrivende herom inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standardfortrydelsesformularen eller på anden utvetydig måde.
 2. Forbrugeren sender hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 nævnte meddelelse, produktet tilbage eller overdrager det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt selv at afhente produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer produktet inden fristens udløb.
 3. Forbrugeren sender produktet tilbage med alt tilbehør, om muligt i original stand og i original emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den erhvervsdrivende har givet.
 4. Risikoen for og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har meddelt, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke bære omkostningerne ved tilbagelevering.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, som ikke er forberedt til salg i et begrænset volumen eller i en bestemt mængde, skal påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren den erhvervsdrivende et beløb, der står i forhold til den del af tilsagnet, som den erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, i forhold til det fulde omfang af tilsagnet.
 7. Forbrugeren skal ikke afholde udgifter til levering af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
  a. den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, om godtgørelse af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller om modellen til fortrydelsesformularen, eller
  b. forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i løbet af fortrydelsesperioden.
 8. Forbrugeren skal ikke bære nogen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis:
  a. han ikke udtrykkeligt har accepteret, at kontraktens opfyldelse påbegyndes før udløbet af fortrydelsesfristen;
  b. han ikke har erkendt, at han har mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke, eller
  c. den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 9. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opløst af retsvirkningen.

Artikel 9 - Virksomhedslederens forpligtelser i tilfælde af tilbagekaldelse

 1. Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at give meddelelse om sin fortrydelsesret elektronisk, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen af denne meddelelse.
 2. Den erhvervsdrivende refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om fortrydelsen. Medmindre den erhvervsdrivende tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med at tilbagebetale produktet, indtil han har modtaget det, eller indtil forbrugeren kan godtgøre, at han har returneret det, alt efter hvad der kommer først.
 3. Iværksætteren anvender til tilbagebetaling det samme betalingsmiddel, som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren accepterer en anden betalingsmetode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke refundere de ekstra omkostninger for den dyrere leveringsmetode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Den erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse:

 1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er knyttet til udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden
 2. Kontrakter, der indgås ved en offentlig auktion. En offentlig auktion er en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af operatøren til den forbruger, der er personligt til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
 3. servicekontrakter, efter at servicen er udført fuldt ud, men kun hvis:
  a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
  b. forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, når iværksætteren har opfyldt aftalen fuldt ud;
 4. Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, hvis kontrakten indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller periode for udførelsen af ydelsen og ikke til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
 5. Kontrakter vedrørende fritidsaktiviteter, hvis kontrakten fastsætter en bestemt dato eller periode for opfyldelse;
 6. Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede og er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
 7. Produkter, der hurtigt bliver ødelagt eller har en begrænset holdbarhed;
 8. Forseglede produkter, som ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
 9. Produkter, der efter levering uigenkaldeligt blandes med andre produkter på grund af deres art;
 10. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 11. Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
 12. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementer på disse;
 13. Levering af digitalt indhold på andre måder end på et fysisk medium, men kun hvis:
  a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
  b. forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.
 14. Erhvervskøb er udelukket fra forbrugerens fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, forhøjes priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. Uanset det foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i forbindelse med tilbuddet.
 3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:
  a. de er et resultat af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller
  b. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 - Indfrielse af aftalen og supplerende garanti

 1. Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der var gældende på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, sikrer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En supplerende garanti fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, fabrikant eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren på grundlag af aftalen kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 3. Ved supplerende garanti forstås enhver forpligtelse fra iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er lovmæssigt forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse

 1. Virksomheden skal udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
 3. Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse vilkår og betingelser, accepterer operatøren ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringstid. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist udføres, modtager forbrugeren dem senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. Forbrugeren har i dette tilfælde ret til at opsige aftalen uden bøde og ret til erstatning.
 4. Efter opsigelse i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt, til forbrugeren.
 5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en forud udpeget og iværksætteren annonceret repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Løbende transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse
Bemærk:

 1. Forbrugeren kan til enhver tid indgå en aftale på ubestemt tid, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, og kan til enhver tid opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan indgå en aftale for en bestemt periode, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid ved udløbet af den faste periode opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker:

 • ophør til enhver tid og ikke være begrænset til ophør på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
 • i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
 • Opsig altid med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.
  Udvidelse:

 1. En tidsbegrænset kontrakt, der omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. Uanset ovenstående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade, stiltiende forlænges med højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel på højst en måned. Opsigelsesperioden er op til tre måneder, hvis kontrakten vedrører regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade som introduktion til en regelmæssig levering af dagblade og ugeblade (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke automatisk og ophører ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.
  Varighed:
 5. Hvis en aftale varer mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimeligheden og rimeligheden modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte periode.

Artikel 15 - Betaling

 1. Hvis ikke andet er angivet i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter udløbet af betænkningstiden eller, hvis der ikke er fastsat nogen betænkningstid, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe fra den dag, hvor forbrugeren modtager bekræftelsen af aftalen.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere må forbrugeren aldrig i de almindelige forretningsbetingelser pålægges at betale mere end 50% forud. Når der er aftalt forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af ordren eller tjenesteydelsen/ydelserne, før forudbetalingen er foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til at indberette unøjagtigheder i de leverede data eller den angivne betaling straks til operatøren.
 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) til tiden, skylder han efter at være blevet underrettet af indehaveren om den forsinkede betaling, og efter at indehaveren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser, stadig lovbestemte renter af det skyldige beløb, efter at betalingen ikke er sket inden for denne 14-dages frist, og indehaveren har ret til at opkræve udenretslige inkassoomkostninger. Disse inkassoomkostninger udgør maksimalt: 15% for udestående beløb på op til 2 500 EUR, 10% for de efterfølgende 2 500 EUR og 5% for de efterfølgende 5 000 EUR, med et minimum på 40 EUR. Indehaveren kan afvige fra disse beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til den erhvervsdrivende med en fuldstændig og klar beskrivelse inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
 3. Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventelig længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende svare inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. En klage over et produkt, en tjenesteydelse eller iværksætterens service kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på Stichting Webshop Keurmerk's websted (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Klagen sendes derefter både til den pågældende iværksætter og til Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst inden for en rimelig frist eller inden for 3 måneder efter, at klagen er indgivet, opstår der en tvist, som kan gøres til genstand for tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

 1. Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lov.
 2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller opfyldelse af aftaler vedrørende produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres eller er blevet leveret af denne iværksætter, kan indgives til Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl) under overholdelse af nedenstående bestemmelser.
 3. En tvist vil kun blive behandlet af tvistbilæggelsesudvalget, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til den erhvervsdrivende inden for en rimelig frist.
 4. Tvisten skal indgives skriftligt til tvistbilæggelsesudvalget senest 12 måneder efter, at tvisten er opstået.
 5. Når forbrugeren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelsesudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Når iværksætteren ønsker at gøre dette, skal forbrugeren inden fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han ønsker dette eller ønsker, at tvisten skal behandles af den kompetente domstol. Hører iværksætteren valg af forbrugeren inden for en periode på fem uger, så er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
 6. Geschillencommissie's afgørelse er underlagt de betingelser, der er fastsat i Geschillencommissie's regler (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistighedsudvalgets afgørelser træffes i form af en bindende udtalelse.
 7. Tvistighedsudvalget behandler ikke en tvist eller afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende har fået bevilget betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har indstillet sine forretningsaktiviteter, inden udvalget har behandlet tvisten på mødet og truffet en endelig afgørelse.
 8. Hvis der ud over Geschillencommissie Webshop er en anden anerkendt voldgiftsinstans eller en instans, der er tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), der har kompetence, har Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk fortrinsvis kompetence i tvister, der hovedsagelig vedrører fjernsalgsmetoden eller levering af tjenesteydelser. For alle andre tvister er de andre tvistbilæggelsesudvalg, der er anerkendt af SGC eller Kifid, kompetente.

Artikel 18 - Garanti for industrien

 1. Stichting Webshop Keurmerk garanterer, at medlemmerne opfylder den bindende rådgivning fra Tvistighedsudvalget Webshop Keurmerk, medmindre medlemmet beslutter sig for at indgive den bindende udtalelse inden for to måneder efter, at meddelelsen er sendt til prøvelse ved retten. Denne garanti genopstår, hvis den bindende udtalelse efter domstolens prøvelse er blevet opretholdt, og den dom, der viser dette, er blevet endelig. Op til et beløb på €10.000,- pr. bindende udtalelse, vil dette beløb blive betalt til forbrugeren af Webshop Keurmerk. For beløb på over 10 000 EUR pr. bindende udtalelse betales 10 000 EUR. For det overskydende beløb har Webshop Keurmerk en forpligtelse til at forsøge at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
 2. Med henblik på denne garanti kræves det, at forbrugerne indgiver en skriftlig klage til Webshop Keurmerk, og at de overdrager deres krav på virksomheden til Webshop Keurmerk. Hvis kravet til iværksætteren overstiger €10.000,- vil det blive tilbudt forbrugerne i det omfang, at kravet ud over €10.000,- vil blive overført til Stichting Webshop Keurmerk, som i eget navn og med egne omkostninger vil forsøge at få betaling og opfyldelse af disse rettigheder til forbrugeren.

Artikel 19 - Supplerende eller afvigende bestemmelser
Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevares på en tilgængelig måde på en varig databærer.

Artikel 20 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk vil ikke ændre disse generelle vilkår og betingelser uden samråd med Consumentenbond.
 2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på passende vis, idet den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse har forrang i tilfælde af ændringer i løbet af tilbuddets gyldighedsperiode.

Adresse Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Sidst opdateret 30. juni 2015