1. Eigendom

Deze website is eigendom van KBH B.V. (KvK 66830257), ondermeer handelend onder de naam Bioethanolshop. Door het gebruik van deze website verklaart u in te stemmen met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden (of een onderdeel daarvan) wenst in te stemmen of toepasselijkheid van deze voorwaarden anderszins niet accepteert, is het niet toegestaan deze website te gebruiken.

 1. Gebruik
  Het is gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de website. Tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven, mogen de informatie, data en materialen op deze website niet worden gebruikt om diensten te leveren voor of aan derden en mogen deze niet worden gedeeld met, of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Dit houdt onder meer in dat het gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware-matige tools en/of oplossingen, of handmatig proces van eenzelfde of gelijkwaardige aard, te (laten) gebruiken die gericht zijn op het overnemen van enige via de website toegankelijke gemaakte informatie en data (zoals ‘screen scrapen’ en/of gebruikmaken van een robot, ‘bot’, ‘spider’, ‘web crawler’, etcetera). Gebruiker zal zich voorts onthouden van het (laten) maken van koppelingen met de website.
 2. Intellectueel eigendom
  De informatie, data en materialen op, alsmede de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s, logo’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en geluidsmateriaal zijn auteursrechtelijk, merkenrechtelijk, databankrechtrechtelijk en/of door andere rechten van intellectueel eigendom beschermd. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan gebruiker over te dragen. Elk gebruik van de website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze voorwaarden en/of elke verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking van de inhoud en de vormgeving van de website, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van KBH BV en/of op dat van degene van wie een licentie is verkregen en is derhalve zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 3. Aansprakelijkheid
  Hoewel KBH BV zich voortdurend inspant om de informatie op de website betrouwbaar, volledig en actueel te houden, kan zij niet garanderen dat de informatie juist, volledig en actueel is.
  KBH BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of enig verlies geleden door gebruiker of eventuele derden, voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie en materialen) deze website.
 4. Intracommunitaire leveringen zonder BTW
  Indien u besteld binnen de EU, maar buiten Nederland, kunt u in de winkelmand met behulp van een geldig BTW-nummer (VAT-ID) een bestelling plaatsen en betalen zonder BTW. Indien uw BTW-nummer wordt gevalideerd, wordt de BTW niet meer in de winkelmand getoond en zal het te betalen bedrag ook zonder BTW worden weergegeven bij de kassa, op uw orderbevestiging en de bijbehorende factuur. Indien uw BTW-nummer NIET in de winkelmand gevalideerd wordt, maar u wenst achteraf wel een BTW-vrije factuur te ontvangen, dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze bedragen € 15,- excl. btw per te verstrekken factuur of correctie daarop.
 5. Overige
  Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan Rechtbank Overijssel te Almelo.