Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Stichting Webshop Keurmerk καταρτίστηκαν σε συνεννόηση με την Ένωση Καταναλωτών στο πλαίσιο της Ομάδας Συντονισμού Αυτορρύθμισης (CZ) του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2014.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις χρησιμοποιούνται από όλα τα μέλη του Stichting Webshop Keurmerk, με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο νόμο περί χρηματοοικονομικής εποπτείας (Wet Financieel Toezicht) και στο βαθμό που οι υπηρεσίες αυτές εποπτεύονται από την Ολλανδική Αρχή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές (Autoriteit Financiële Markten).

Πίνακας περιεχομένων:
Άρθρο 1 - Ορισμοί
Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία
Άρθρο 3 - Εφαρμογή
Άρθρο 4 - Η προσφορά
Άρθρο 5 - Η συμφωνία
Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης
Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού
Άρθρο 8 - Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή και το σχετικό κόστος
Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση υπαναχώρησης
Άρθρο 10 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης
Άρθρο 11 - Η τιμή
Άρθρο 12 - Εκπλήρωση και πρόσθετη εγγύηση
Άρθρο 13 - Παράδοση και εκτέλεση
Άρθρο 14 - Συνεχιζόμενες συναλλαγές: διάρκεια, λήξη και ανανέωση
Άρθρο 15 - Πληρωμή
Άρθρο 16 - Διαδικασία καταγγελιών
Άρθρο 17 - Διαφορές
Άρθρο 18 - Εγγύηση του κλάδου
Άρθρο 19 - Πρόσθετες ή διαφορετικές διατάξεις
Άρθρο 20 - Τροποποιήσεις των γενικών όρων και προϋποθέσεων του Stichting Webshop Keurmerk

Άρθρο 1 - Ορισμοί
Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 1. Ως παρεπόμενη σύμβαση νοείται σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής αποκτά προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες σε σχέση με σύμβαση εξ αποστάσεως και τα εν λόγω προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες παρέχονται από τον έμπορο ή από τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας μεταξύ του εν λόγω τρίτου μέρους και του εμπόρου,
 2. Περίοδος χάριτος: Η περίοδος εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης,
 3. Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο, 16 ετών και άνω, το οποίο δεν ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με το εμπόριο, την επιχείρηση, την τέχνη ή το επάγγελμά του,
 4. Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα,
 5. Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται και παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή,
 6. Σύμβαση αορίστου χρόνου: σύμβαση για την τακτική προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών ή/και ψηφιακού περιεχομένου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
 7. Διαρκές μέσο: κάθε μέσο - συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτόν προσωπικά, κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μελλοντική αναζήτηση ή χρήση για χρονικό διάστημα κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες, και που επιτρέπει την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών χωρίς αλλαγές,
 8. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του καταναλωτή να παραιτηθεί από τη σύμβαση εξ αποστάσεως εντός της περιόδου υπαναχώρησης,
 9. Επιχειρηματίας: Το φυσικό πρόσωπο, 16 ετών και άνω, ή η νομική οντότητα που είναι μέλος του Stichting Webshop Keurmerk και προσφέρει προϊόντα, (πρόσβαση σε) ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες σε καταναλωτές εξ αποστάσεως,
 10. Σύμβαση εξ αποστάσεως: σύμβαση μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή που συνάπτεται στο πλαίσιο οργανωμένου συστήματος εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων, ψηφιακού περιεχομένου ή/και υπηρεσιών, κατά την οποία, μέχρι και τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, γίνεται αποκλειστική ή από κοινού χρήση μιας ή περισσότερων τεχνικών εξ αποστάσεως επικοινωνίας,
 11. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης: το ευρωπαϊκό υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων,
 12. Τεχνική εξ αποστάσεως επικοινωνίας: μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο,

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία
Όνομα του επιχειρηματία: KBH BV
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Αριθμός τηλεφώνου και ώρα(ες) τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον επιχειρηματία: 053-2005568
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Εάν η δραστηριότητα του επιχειρηματία υπόκειται σε σχετικό καθεστώς αδειοδότησης: ο
πληροφορίες σχετικά με την εποπτική αρχή,

Εάν ο επιχειρηματίας ασκεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα:

 • την επαγγελματική ένωση ή οργάνωση της οποίας είναι μέλος,
 • τον επαγγελματικό τίτλο, τον τόπο στην ΕΕ ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο όπου απονεμήθηκε,
 • παραπομπή στους επαγγελματικούς κανόνες που ισχύουν στις Κάτω Χώρες και ενδείξεις για το πού και πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους επαγγελματικούς κανόνες.

Άρθρο 3 - Εφαρμογή

 1. Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για κάθε προσφορά του επιχειρηματία και για κάθε συμφωνία που συνάπτεται εξ αποστάσεως μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή.
 2. Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, το κείμενο των παρόντων γενικών όρων θα τεθεί στη διάθεση του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, ο έμπορος θα υποδεικνύει, πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, τον τρόπο με τον οποίο οι γενικοί όροι μπορούν να αναζητηθούν στις εγκαταστάσεις του εμπόρου και ότι θα αποστέλλονται δωρεάν στον καταναλωτή το συντομότερο δυνατό, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, τότε, κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο των παρόντων γενικών όρων μπορεί να τεθεί στη διάθεση του καταναλωτή με ηλεκτρονικά μέσα κατά τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να το αποθηκεύσει σε σταθερό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, θα υποδεικνύεται πού μπορούν να αναζητηθούν οι γενικοί όροι ηλεκτρονικά και ότι θα αποστέλλονται δωρεάν στον καταναλωτή, κατόπιν αιτήματός του, είτε ηλεκτρονικά είτε με άλλο τρόπο.
 4. Σε περίπτωση που πέραν των παρόντων γενικών όρων ισχύουν ειδικοί όροι προϊόντων ή υπηρεσιών, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο εφαρμόζονται κατ' αναλογία και ο καταναλωτής μπορεί πάντοτε να επικαλείται την ισχύουσα διάταξη που είναι ευνοϊκότερη για αυτόν σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων.

Άρθρο 4 - Η προσφορά

 1. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη περίοδο ισχύος ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
 2. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων, του ψηφιακού περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η περιγραφή είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αξιολογήσει σωστά την προσφορά. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αντανάκλαση των προϊόντων, των υπηρεσιών ή/και του ψηφιακού περιεχομένου που προσφέρει. Προφανή λάθη ή σφάλματα στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία.
 3. Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς.

Άρθρο 5 - Η συμφωνία

 1. Η σύμβαση συνάπτεται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, τη στιγμή που ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά και πληρούνται οι όροι της.
 2. Εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχθεί την προσφορά ηλεκτρονικά, ο έμπορος θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της ηλεκτρονικής αποδοχής της προσφοράς. Εφόσον ο έμπορος δεν έχει επιβεβαιώσει την παραλαβή αυτής της αποδοχής, ο καταναλωτής μπορεί να λύσει τη σύμβαση.
 3. Εάν η συμφωνία δημιουργείται ηλεκτρονικά, ο έμπορος θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 4. Ο επιχειρηματίας μπορεί, εντός των ορίων του νόμου, να ενημερώνει τον καταναλωτή για τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και για όλα εκείνα τα γεγονότα και τους παράγοντες που σχετίζονται με την ορθή σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο έμπορος έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη σύμβαση, δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή αίτηση ή να συνδέσει ειδικούς όρους με την εκτέλεσή της.
 5. Το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, ο επιχειρηματίας αποστέλλει τις ακόλουθες πληροφορίες γραπτώς ή με τρόπο που ο καταναλωτής μπορεί να αποθηκεύσει με προσβάσιμο τρόπο σε σταθερό μέσο:
  α. τη διεύθυνση επίσκεψης της επαγγελματικής εγκατάστασης του εμπόρου όπου ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει παράπονα,
  β. τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή σαφή δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης,
  γ. τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις υφιστάμενες υπηρεσίες μετά την πώληση,
  δ. την τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου, κατά περίπτωση, το κόστος παράδοσης και τη μέθοδο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της σύμβασης εξ αποστάσεως,
  ε. τις απαιτήσεις για την ακύρωση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή είναι αόριστη,
  στ. εάν ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.
 6. Σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης
Σε προϊόντα:

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία σχετικά με την αγορά ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου προβληματισμού τουλάχιστον 14 ημερών χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο. Ο έμπορος μπορεί να ρωτήσει τον καταναλωτή για τον λόγο της υπαναχώρησης, αλλά δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να αναφέρει τον λόγο ή τους λόγους.
 2. Η περίοδος υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει την επομένη της παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή ή από τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει εκ των προτέρων ο καταναλωτής και δεν είναι ο μεταφορέας, ή:
  α. εάν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει πολλά προϊόντα σε μία παραγγελία: την ημέρα που ο καταναλωτής ή τρίτος που έχει ορίσει ο ίδιος, παρέλαβε το τελευταίο προϊόν. Ο επιχειρηματίας μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερώσει σαφώς τον καταναλωτή πριν από τη διαδικασία παραγγελίας, να αρνηθεί μια παραγγελία για πολλαπλά προϊόντα με διαφορετικό χρόνο παράδοσης.
  β. εάν η παράδοση ενός προϊόντος αποτελείται από περισσότερες αποστολές ή μέρη: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που έχει υποδείξει ο καταναλωτής παρέλαβε την τελευταία αποστολή ή το τελευταίο μέρος,
  γ. σε περίπτωση συμβάσεων τακτικής παράδοσης προϊόντων κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που έχει υποδείξει ο ίδιος παρέλαβε το πρώτο προϊόν.

Για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχονται σε υλικό μέσο:

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών και τη σύμβαση παράδοσης ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο επί τουλάχιστον 14 ημέρες χωρίς να αιτιολογήσει την καταγγελία. Ο έμπορος μπορεί να ζητήσει από τον καταναλωτή τον λόγο της υπαναχώρησής του, αλλά δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να αναφέρει τον λόγο ή τους λόγους.
 2. Η περίοδος υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αρχίζει την επομένη της σύναψης της συμφωνίας.

Παρατεταμένη περίοδος υπαναχώρησης για προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχονται σε υλικό μέσο ελλείψει ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης:

 1. Εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις απαιτούμενες από το νόμο πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης ή το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου υπαναχώρησης, όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
 2. Εάν ο έμπορος έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της αρχικής περιόδου υπαναχώρησης, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής έλαβε τις πληροφορίες αυτές.

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού

 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, ο καταναλωτής θα χειρίζεται το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Θα αποσυσκευάσει ή θα χρησιμοποιήσει το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος. Το σημείο εκκίνησης εδώ είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να χειρίζεται και να επιθεωρεί το προϊόν μόνο όπως θα του επιτρεπόταν σε ένα κατάστημα.
 2. Ο καταναλωτής ευθύνεται μόνο για την υποτίμηση της αξίας του προϊόντος που προκύπτει από τον τρόπο χειρισμού του προϊόντος που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα στην παράγραφο 1.
 3. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μείωση της αξίας του προϊόντος εάν ο έμπορος δεν του έχει παράσχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν ή κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Άρθρο 8 - Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή και το σχετικό κόστος

 1. Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλει να το γνωστοποιήσει στον έμπορο εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης με το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης ή με άλλο σαφή τρόπο.
 2. Το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός 14 ημερών από την επομένη της ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο καταναλωτής στέλνει το προϊόν πίσω ή το παραδίδει στον (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του) επιχειρηματία. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν ο επιχειρηματίας έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής έχει τηρήσει την προθεσμία επιστροφής εάν επιστρέψει το προϊόν πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
 3. Ο καταναλωτής στέλνει το προϊόν πίσω με όλα τα παρελκόμενα, αν είναι λογικά δυνατόν, στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία και σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες του εμπόρου.
 4. Ο καταναλωτής φέρει τον κίνδυνο και το βάρος της απόδειξης της ορθής και έγκαιρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.
 5. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος. Εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει αναφέρει ότι ο καταναλωτής πρέπει να αναλάβει το κόστος αυτό ή εάν ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι θα αναλάβει ο ίδιος το κόστος, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να αναλάβει το κόστος επιστροφής.
 6. Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει αφού προηγουμένως ζητήσει ρητά να αρχίσει η εκτέλεση της υπηρεσίας ή η προμήθεια αερίου, νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία δεν έχουν παρασκευαστεί για πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα, κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει στον έμπορο ποσό ανάλογο προς το μέρος της δέσμευσης που έχει εκπληρώσει ο έμπορος κατά τη στιγμή της υπαναχώρησης σε σύγκριση με την πλήρη έκταση της δέσμευσης.
 7. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την παροχή υπηρεσιών ή την προμήθεια νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν είναι έτοιμα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή ποσότητα, ή για την προμήθεια τηλεθέρμανσης, εάν:
  α. ο έμπορος δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις απαιτούμενες από το νόμο πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, την επιστροφή των εξόδων σε περίπτωση υπαναχώρησης ή το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, ή,
  β. ο καταναλωτής δεν έχει ζητήσει ρητά την έναρξη της εκτέλεσης της υπηρεσίας ή της παροχής αερίου, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρμανσης κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.
 8. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την πλήρη ή μερική παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε απτό μέσο εάν:
  α. δεν έχει συμφωνήσει ρητά την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης,
  β. δεν αναγνώρισε ότι έχασε το δικαίωμα ανάκλησης όταν έδωσε τη συγκατάθεσή του- ή
  γ. ο ιδιοκτήτης δεν επιβεβαίωσε τη δήλωση αυτή του καταναλωτή.
 9. Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, όλες οι πρόσθετες συμφωνίες λύονται αυτοδικαίως.

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση υπαναχώρησης

 1. Εάν ο έμπορος παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωστοποιήσει την υπαναχώρησή του ηλεκτρονικά, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση βεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης αυτής.
 2. Ο έμπορος θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων παράδοσης που χρεώθηκε από τον έμπορο για το επιστρεφόμενο προϊόν, χωρίς καθυστέρηση, αλλά εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής τον ενημέρωσε για την υπαναχώρηση. Εκτός εάν ο έμπορος προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το προϊόν, μπορεί να περιμένει να επιστρέψει το προϊόν μέχρι να το παραλάβει ή μέχρι ο καταναλωτής να αποδείξει ότι το επέστρεψε, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα.
 3. Ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί για την επιστροφή χρημάτων το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει σε διαφορετική μέθοδο. Η επιστροφή είναι δωρεάν για τον καταναλωτή.
 4. Εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει μια ακριβότερη μέθοδο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση, ο επιχειρηματίας δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα για την ακριβότερη μέθοδο.

Άρθρο 10 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης
Ο έμπορος μπορεί να εξαιρέσει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά μόνο εάν ο έμπορος δηλώσει σαφώς το γεγονός αυτό κατά την υποβολή της προσφοράς ή τουλάχιστον εγκαίρως πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

 1. Προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή συνδέεται με διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή και οι οποίες μπορεί να συμβούν εντός της περιόδου απόσυρσης
 2. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά τη διάρκεια δημόσιου πλειστηριασμού. Ο δημόσιος πλειστηριασμός είναι μια μέθοδος πώλησης κατά την οποία προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες προσφέρονται από τον φορέα εκμετάλλευσης στον καταναλωτή που είναι παρών ή έχει τη δυνατότητα να είναι παρών στη δημοπρασία υπό την καθοδήγηση δημοπράτη και κατά την οποία ο επιτυχών πλειοδότης υποχρεούται να αγοράσει τα προϊόντα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες,
 3. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά μόνο εάν:
  α. η εκτέλεση έχει αρχίσει με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή, και
  β. ο καταναλωτής έχει δηλώσει ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν ο επιχειρηματίας έχει εκπληρώσει πλήρως τη συμφωνία,
 4. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την παροχή καταλύματος, εφόσον η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εκτέλεσης και εκτός από σκοπούς κατοικίας, μεταφορά εμπορευμάτων, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και τροφοδοσία,
 5. Συμβάσεις που αφορούν δραστηριότητες αναψυχής, εφόσον η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εκτέλεσης,
 6. Προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και κατασκευάζονται βάσει ατομικής επιλογής ή απόφασης του καταναλωτή ή προορίζονται σαφώς για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο,
 7. Προϊόντα που αλλοιώνονται γρήγορα ή έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής,
 8. Σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η σφραγίδα έχει σπάσει μετά την παράδοση,
 9. Προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, αναμιγνύονται αμετάκλητα με άλλα προϊόντα λόγω της φύσης τους,
 10. Αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά η παράδοση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή,
 11. Σφραγισμένες ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων η σφραγίδα έχει σπάσει μετά την παράδοση,
 12. Εφημερίδες, περιοδικά ή περιοδικά, με εξαίρεση τις συνδρομές σε αυτά,
 13. Η παράδοση ψηφιακού περιεχομένου εκτός από υλικό μέσο, αλλά μόνο εάν:
  α. η εκτέλεση έχει αρχίσει με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή, και
  β. ο καταναλωτής έχει δηλώσει ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 14. Οι επιχειρηματικές αγορές εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή.

Άρθρο 11 - Η τιμή

 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων και/ή υπηρεσιών δεν αυξάνονται, εκτός από τις μεταβολές των τιμών λόγω αλλαγής των συντελεστών ΦΠΑ.
 2. Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, ο έμπορος μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που είναι εκτός του ελέγχου του εμπόρου, σε μεταβλητές τιμές. Αυτή η σύνδεση με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι τιμές που αναφέρονται είναι τιμές-στόχοι, θα αναφέρονται μαζί με την προσφορά.
 3. Αυξήσεις τιμών εντός 3 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων ή διατάξεων.
 4. Αυξήσεις τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και:
  α. είναι αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων ή διατάξεων- ή
  β. ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αύξηση της τιμής.
 5. Οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Άρθρο 12 - Εκπλήρωση της συμφωνίας και πρόσθετη εγγύηση

 1. Ο έμπορος εγγυάται ότι τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες πληρούν τη σύμβαση, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας και/ή λειτουργικότητας και τις νομοθετικές διατάξεις και/ή τους κυβερνητικούς κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Εφόσον συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας διασφαλίζει επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη από την κανονική χρήση.
 2. Μια πρόσθετη εγγύηση που παρέχεται από τον έμπορο, τον προμηθευτή, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα του δεν περιορίζει ποτέ τα νόμιμα δικαιώματα και τις αξιώσεις που μπορεί να ασκήσει ο καταναλωτής, βάσει της συμφωνίας, έναντι του εμπόρου, εάν ο έμπορος δεν έχει εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας που του αναλογεί.
 3. Με τον όρο πρόσθετη εγγύηση νοείται κάθε δέσμευση του επιχειρηματία, του προμηθευτή του, του εισαγωγέα ή του παραγωγού με την οποία παραχωρεί στον καταναλωτή ορισμένα δικαιώματα ή αξιώσεις που υπερβαίνουν τις νόμιμες υποχρεώσεις του σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας που του αναλογεί.

Άρθρο 13 - Παράδοση και εκτέλεση

 1. Ο επιχειρηματίας θα επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή προσοχή κατά την παραλαβή και την εκτέλεση παραγγελιών προϊόντων και κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών.
 2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που ο καταναλωτής έχει γνωστοποιήσει στον επιχειρηματία.
 3. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ο φορέας εκμετάλλευσης δέχεται τις παραγγελίες ταχέως, αλλά όχι αργότερα από 30 ημέρες, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική παράδοση. Εάν η παράδοση καθυστερήσει ή εάν μια παραγγελία δεν εκτελεστεί ή εκτελεστεί μόνο εν μέρει, ο καταναλωτής τα παραλαμβάνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Ο καταναλωτής στην περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς ποινή και δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.
 4. Μετά την καταγγελία σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας επιστρέφει χωρίς καθυστέρηση το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής.
 5. Ο κίνδυνος καταστροφής ή/και απώλειας των προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή σε έναν προκαθορισμένο και ανακοινωμένο από τον επιχειρηματία αντιπρόσωπο, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά.

Άρθρο 14 - Συνεχιζόμενες συναλλαγές: διάρκεια, λήξη και παράταση
Ανακοίνωση:

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή, καταγγέλλοντας τους ισχύοντες κανόνες καταγγελίας και με προειδοποίηση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 2. Ο καταναλωτής μπορεί να συνάψει σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα που εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή κατά τη λήξη της ορισμένης διάρκειας να καταγγείλει τους ισχύοντες κανόνες καταγγελίας και μια ειδοποίηση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 3. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τις συμβάσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:

 • τερματισμός ανά πάσα στιγμή και δεν περιορίζεται σε τερματισμό σε συγκεκριμένο χρόνο ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου,
 • τουλάχιστον να τις τερματίσει με τον ίδιο τρόπο που τις είχε συνάψει ο ίδιος,
 • Καταγγέλλετε πάντα με την ίδια προθεσμία που έχει ορίσει ο επιχειρηματίας για τον εαυτό του.
  Επέκταση:

 1. Μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί σιωπηρά για ορισμένο χρονικό διάστημα.
 2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, σύμβαση ορισμένου χρόνου που έχει συναφθεί για την τακτική προμήθεια ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά για τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο, εφόσον ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ανανεωμένη αυτή σύμβαση στο τέλος της περιόδου ανανέωσης, με προθεσμία προειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 3. Μια σύμβαση ορισμένου χρόνου που έχει συναφθεί για την τακτική προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να παραταθεί αυτομάτως για αόριστο χρονικό διάστημα μόνο εάν ο καταναλωτής έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να την καταγγείλει, με προθεσμία προειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η περίοδος προειδοποίησης είναι έως τρεις μήνες, εάν η σύμβαση αφορά την τακτική, αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, παράδοση ημερήσιων, ειδησεογραφικών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών.
 4. Η σύμβαση περιορισμένης διάρκειας για την τακτική προμήθεια, κατ' αρχήν, ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών (δοκιμαστική ή εισαγωγική συνδρομή) δεν συνεχίζεται αυτομάτως και λήγει με τη λήξη της δοκιμαστικής ή εισαγωγικής περιόδου.
  Διάρκεια:
 5. Εάν μια σύμβαση διαρκεί περισσότερο από ένα έτος, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να την καταγγείλει με προειδοποίηση έως και ενός μηνός, εκτός εάν το εύλογο και το δίκαιο αντιστέκεται στην καταγγελία πριν από το τέλος της συμφωνηθείσας διάρκειας.

Άρθρο 15 - Πληρωμή

 1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ή στους πρόσθετους όρους, τα ποσά που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής πρέπει να καταβληθούν εντός 14 ημερών από την έναρξη της περιόδου σκέψης ή, ελλείψει περιόδου σκέψης, εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση συμφωνίας για την παροχή υπηρεσίας, η προθεσμία αυτή αρχίζει την ημέρα που ο καταναλωτής λαμβάνει την επιβεβαίωση της συμφωνίας.
 2. Κατά την πώληση προϊόντων σε καταναλωτές, ο καταναλωτής δεν μπορεί ποτέ να υποχρεωθεί στους γενικούς όρους να καταβάλει προκαταβολικά ποσό μεγαλύτερο από 50%. Όταν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή, ο καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα δικαίωμα σχετικά με την εκτέλεση της παραγγελίας ή της υπηρεσίας (των υπηρεσιών) πριν από την καταβολή της προκαταβολής.
 3. Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως στον φορέα εκμετάλλευσης ανακρίβειες στα παρεχόμενα δεδομένα ή στην καθορισμένη πληρωμή.
 4. Εάν ο καταναλωτής δεν εκπληρώσει εγκαίρως την υποχρέωσή του (τις υποχρεώσεις του) για πληρωμή, οφείλει, αφού ειδοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη για την καθυστέρηση πληρωμής και αφού ο ιδιοκτήτης δώσει στον καταναλωτή προθεσμία 14 ημερών για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, τους νόμιμους τόκους επί του οφειλόμενου ποσού και ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να χρεώσει έξοδα εξωδικαστικής είσπραξης. Τα εν λόγω έξοδα είσπραξης ανέρχονται κατ' ανώτατο όριο σε: 15% για οφειλόμενα ποσά έως 2.500 ευρώ, 10% για τα επόμενα 2.500 ευρώ και 5% για τα επόμενα 5.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό 40 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρεκκλίνει από αυτά τα ποσά και ποσοστά υπέρ του καταναλωτή.

Άρθρο 16 - Διαδικασία καταγγελιών

 1. Ο επιχειρηματίας διαθέτει επαρκώς δημοσιοποιημένη διαδικασία υποβολής καταγγελιών και χειρίζεται την καταγγελία σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία υποβολής καταγγελιών.
 2. Τα παράπονα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται στον έμπορο πλήρως και σαφώς περιγραφόμενα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου ο καταναλωτής διαπιστώσει τα ελαττώματα.
 3. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον έμπορο θα απαντηθούν εντός 14 ημερών, υπολογιζόμενων από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν μια καταγγελία απαιτεί προβλέψιμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επεξεργασίας, ο έμπορος θα απαντήσει εντός 14 ημερών με ειδοποίηση παραλαβής και ένδειξη του πότε ο καταναλωτής μπορεί να αναμένει λεπτομερέστερη απάντηση.
 4. Ένα παράπονο σχετικά με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή την εξυπηρέτηση του επιχειρηματία μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω μιας φόρμας παραπόνων στη σελίδα καταναλωτών του δικτυακού τόπου του Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Το παράπονο θα αποσταλεί στη συνέχεια τόσο στον εν λόγω επιχειρηματία όσο και στο Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός 3 μηνών από την υποβολή της καταγγελίας, προκύπτει διαφορά η οποία μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Άρθρο 17 - Διαφορές

 1. Οι συμβάσεις μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στις οποίες αναφέρονται οι παρόντες γενικοί όροι διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο.
 2. Διαφορές μεταξύ του Καταναλωτή και του Επιχειρηματία σχετικά με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων που αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που πρόκειται να παραδοθούν ή έχουν παραδοθεί από τον εν λόγω Επιχειρηματία μπορούν να υποβληθούν στο δικτυακό κατάστημα Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP στη Χάγη (www.sgc.nl) με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων που παρατίθενται κατωτέρω.
 3. Μια διαφορά θα λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή Διαφορών μόνο εάν ο καταναλωτής έχει πρώτα υποβάλει το παράπονό του στον έμπορο εντός εύλογης προθεσμίας.
 4. Η διαφορά πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Επιτροπή Διαφορών εντός δώδεκα μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς.
 5. Όταν ο καταναλωτής επιθυμεί να υποβάλει μια διαφορά στην Επιτροπή Διαφορών, ο επιχειρηματίας δεσμεύεται από αυτή την επιλογή. Όταν ο επιχειρηματίας επιθυμεί να το πράξει αυτό, ο καταναλωτής θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως, εντός πέντε εβδομάδων από την υποβολή γραπτού αιτήματος από τον επιχειρηματία, αν το επιθυμεί ή αν επιθυμεί η διαφορά να εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Ακούει την επιλογή του επιχειρηματία από τον καταναλωτή εντός της προθεσμίας των πέντε εβδομάδων, τότε ο επιχειρηματίας δικαιούται να υποβάλει τη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο.
 6. Η απόφαση της Geschillencommissie υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στους κανονισμούς της Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαφορών λαμβάνονται με δεσμευτική γνωμοδότηση.
 7. Η επιτροπή διαφορών δεν θα εξετάζει μια διαφορά ή θα τερματίζει τη διαδικασία εάν στον επιχειρηματία έχει χορηγηθεί αναστολή πληρωμών, έχει πτωχεύσει ή έχει πραγματικά τερματίσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν η επιτροπή εξετάσει τη διαφορά στη συνεδρίαση και εκδώσει οριστική απόφαση.
 8. Εάν, εκτός από την Geschillencommissie Webshop, έχει δικαιοδοσία άλλη αναγνωρισμένη διαιτητική επιτροπή ή επιτροπή που συνδέεται με το Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) ή το Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), η Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk θα έχει προνομιακή δικαιοδοσία σε διαφορές που αφορούν κυρίως τη μέθοδο της εξ αποστάσεως πώλησης ή την παροχή υπηρεσιών. Για όλες τις άλλες διαφορές, αρμόδιες θα είναι οι άλλες επιτροπές διαφορών που αναγνωρίζονται από το SGC ή το Kifid.

Άρθρο 18 - Εγγύηση του κλάδου

 1. Το Stichting Webshop Keurmerk εγγυάται την εκπλήρωση της δεσμευτικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαφορών Webshop Keurmerk από τα μέλη του, εκτός εάν το μέλος αποφασίσει να υποβάλει τη δεσμευτική γνωμοδότηση εντός δύο μηνών από την αποστολή της ειδοποίησης για επανεξέταση στο δικαστήριο. Η εγγύηση αυτή αναβιώνει εάν η δεσμευτική γνώμη μετά την επανεξέταση από το δικαστήριο έχει διατηρηθεί και η απόφαση που το αποδεικνύει έχει καταστεί τελεσίδικη. Μέχρι το ποσό των 10.000,- € ανά δεσμευτική γνωμοδότηση, το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στον καταναλωτή από το Webshop Keurmerk. Για ποσά άνω των 10.000,- € ανά δεσμευτική γνωμοδότηση, θα καταβάλλονται 10.000,- €. Για το υπερβάλλον ποσό το Webshop Keurmerk έχει την υποχρέωση να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι το μέλος συμμορφώνεται με τις δεσμευτικές συμβουλές.
 2. Για τους σκοπούς αυτής της εγγύησης απαιτείται οι καταναλωτές να υποβάλουν γραπτή προσφυγή στο Webshop Keurmerk και να παραδώσουν την απαίτησή τους έναντι της εταιρείας στο Webshop Keurmerk. Εάν η απαίτηση έναντι του επιχειρηματία υπερβαίνει τα €10.000,- θα προσφερθεί στους καταναλωτές στο βαθμό που η απαίτηση που υπερβαίνει τα €10.000,- θα μεταβιβαστεί στην Stichting Webshop Keurmerk, η οποία στο όνομά της και με δικά της έξοδα θα προσπαθήσει να επιτύχει την πληρωμή και την εκπλήρωση αυτών των δικαιωμάτων στον καταναλωτή.

Άρθρο 19 - Πρόσθετες ή διαφορετικές διατάξεις
Πρόσθετες διατάξεις ή διατάξεις που αποκλίνουν από τους παρόντες γενικούς όρους, δεν μπορούν να αποβούν εις βάρος του καταναλωτή και θα πρέπει να καταγράφονται εγγράφως ή κατά τρόπο που να μπορεί να αποθηκεύεται από τον καταναλωτή με προσβάσιμο τρόπο σε σταθερό φορέα δεδομένων.

Άρθρο 20 - Τροποποιήσεις των γενικών όρων και προϋποθέσεων του Stichting Webshop Keurmerk

 1. Η Stichting Webshop Keurmerk δεν θα αλλάξει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς διαβούλευση με το Consumentenbond.
 2. Οι τροποποιήσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων τίθενται σε ισχύ μόνο μετά τη δημοσίευσή τους με τον κατάλληλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της ισχύος μιας προσφοράς, υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή διάταξη.

Διεύθυνση Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Άμστερνταμ

Τελευταία ενημέρωση 30 Ιουνίου 2015