Отказ от отговорност

KBH BV, търгуваща под името Bioethanolshop, обръща изключително внимание на информацията на своите уебсайтове. Въпреки че полагаме възможно най-голямо старание при съставянето на информацията, предоставена на този уебсайт, не можем да гарантираме, че тази информация е винаги пълна, вярна или изчерпателна. Също така не гарантираме, че използването й ще доведе до правилни резултати или че информацията е подходяща за конкретни цели. KBH BV си запазва всички права във връзка с информацията, предоставена на този сайт. Публикуването по какъвто и да е друг начин или обработката на тази информация не са разрешени без предварителното съгласие на KBH BV. Моля, адресирайте исканията си до [email protected]

Няма отговорност

Не можем да гарантираме, че използването на информацията на този уебсайт не нарушава правата на трети страни. В никакъв случай KBH BV, нейните акционери и/или служители не носят отговорност за каквито и да било щети, преки или косвени, произтичащи по какъвто и да било начин от и/или в резултат на използването на (информацията на) уебсайта.

Електронна поща

Можете да се свържете с нас, наред с други неща, по електронна поща. Предаването на съобщения по електронна поща обаче никога не е сигурно. 100% Изпращайки ни поверителна и/или чувствителна информация по електронна поща без криптиране, вие приемате риска тази информация да стане достояние на трети страни.

Хипервръзки

Редица хипервръзки на този уебсайт водят до уебсайтове, поддържани от трети страни, върху които KBH BV няма контрол. KBH BV не дава гаранции за точността или пълнотата на информацията на тези уебсайтове. Наличието на хипервръзки към уебсайтове на трети страни не означава, че ние спонсорираме или подкрепяме тяхното съдържание.

Промени

Можем да променим информацията на този уебсайт по всяко време. Въпреки това не сме задължени да поддържаме актуална информацията на уебсайта. Ако имате някакви въпроси, свързани с информацията на уебсайта, разбира се, винаги можете да се свържете с нас.