Настоящите общи условия на Stichting Webshop Keurmerk са изготвени след консултации с Асоциацията на потребителите в рамките на Координационната група за саморегулиране (CZ) към Социално-икономическия съвет и влизат в сила от 1 юни 2014 г.

Настоящите Общи условия се използват от всички членове на Stichting Webshop Keurmerk, с изключение на финансовите услуги, посочени в Закона за финансовия надзор (Wet Financieel Toezicht), и доколкото тези услуги се контролират от Нидерландския орган за финансовите пазари (Autoriteit Financiële Markten).

Съдържание:
Член 1 - Определения
Член 2 - Самоличност на предприемача
Член 3 - Приложимост
Член 4 - Офертата
Член 5 - Споразумението
Член 6 - Право на оттегляне
Член 7 - Задължения на потребителя по време на периода за размисъл
Член 8 - Упражняване на правото на отказ от страна на потребителя и разходи за това
Член 9 - Задължения на предприемача в случай на оттегляне
Член 10 - Изключване на правото на оттегляне
Член 11 - Цената
Член 12 - Изпълнение и допълнителна гаранция
Член 13 - Доставка и изпълнение
Член 14 - Продължаващи сделки: продължителност, прекратяване и подновяване
Член 15 - Плащане
Член 16 - Процедура за подаване на жалби
Член 17 - Спорове
Член 18 - Отраслова гаранция
Член 19 - Допълнителни или различни разпоредби
Член 20 - Промени в общите условия на Stichting Webshop Keurmerk

Член 1 - Определения
В настоящите условия следните термини имат следните значения:

 1. Допълнителен договор означава договор, при който потребителят придобива продукти, цифрово съдържание и/или услуги във връзка с договор от разстояние и тези продукти, цифрово съдържание и/или услуги се доставят от търговеца или от трета страна въз основа на договореност между тази трета страна и търговеца;
 2. Гратисен период: периодът, в който потребителят може да се възползва от правото си на отказ;
 3. Потребител: физическо лице, навършило 16 години, което не действа за цели, свързани с неговата търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност;
 4. Ден: календарен ден;
 5. Цифрово съдържание: данни, създадени и предоставени в цифрова форма;
 6. Договор за неопределено време: договор за редовна доставка на стоки, услуги и/или цифрово съдържание за определен период от време;
 7. Дълготраен носител: всеки инструмент - включително електронна поща - който позволява на потребителя или предприемача да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, който позволява бъдещо консултиране или използване за период от време, подходящ за целта, за която е предназначена информацията, и който позволява непроменено възпроизвеждане на съхранената информация;
 8. Право на отказ: възможност за потребителя да се откаже от договора от разстояние в рамките на срока за размисъл;
 9. Предприемач: Физическо лице, навършило 16 години, или юридическо лице, което е член на Stichting Webshop Keurmerk и предлага продукти, (достъп до) цифрово съдържание и/или услуги на потребители от разстояние;
 10. Договор от разстояние: договор между търговеца и потребителя, сключен като част от организирана система за продажба от разстояние на продукти, цифрово съдържание и/или услуги, при която до момента на сключване на договора включително се използват самостоятелно или съвместно една или повече техники за комуникация от разстояние;
 11. Образец на формуляр за отказ: европейският образец на формуляр за отказ, включен в приложение I към настоящите Общи условия;
 12. Техника за комуникация от разстояние: средство, което може да се използва за сключване на споразумение, без да е необходимо потребителят и предприемачът да се намират едновременно в една и съща стая;

Член 2 - Самоличност на предприемача
Име на предприемача: KBH BV
Адрес на клона: Hendrik ter Kuilenstraat 173, 7547 SK Enschede

Телефонен номер и час(ове), в който предприемачът може да бъде открит по телефона: 053-2005568
Адрес на електронна поща: [email protected]
Номер на Търговската камара: 66830257
BTW-identificatienummer: NL856715372B01

Ако дейността на предприемача е предмет на съответен лицензионен режим:.
информация за надзорния орган;

Ако предприемачът упражнява регулирана професия:

 • професионалната асоциация или организация, в която членува;
 • професионалното звание, мястото в ЕС или Европейското икономическо пространство, където е присъдено;
 • препратка към професионалните правила, приложими в Нидерландия, и указания за това къде и как може да се получи достъп до тези професионални правила.

Член 3 - Приложимост

 1. Тези общи условия се прилагат за всяка оферта на предприемача и за всяко споразумение, постигнато от разстояние между предприемача и потребителя.
 2. Преди сключването на договора от разстояние текстът на тези общи условия ще бъде предоставен на потребителя. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора от разстояние търговецът ще посочи начина, по който общите условия могат да бъдат разгледани в помещенията на търговеца, и че те ще бъдат изпратени безплатно на потребителя възможно най-бързо по негово искане.
 3. Ако договорът от разстояние се сключва по електронен път, тогава, противно на предходния параграф и преди сключването на договора от разстояние, текстът на настоящите общи условия може да бъде предоставен на потребителя по електронен път по такъв начин, че потребителят да може лесно да ги съхранява на траен носител на данни. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора от разстояние ще бъде посочено къде може да се направи справка с общите условия по електронен път и че те ще бъдат изпратени на потребителя безплатно, по негово искане, по електронен или друг начин.
 4. В случай че в допълнение към настоящите общи условия се прилагат специфични условия за продукти или услуги, вторият и третият параграф се прилагат по аналогия и потребителят винаги може да се позове на приложимата разпоредба, която е най-благоприятна за него, в случай на противоречащи си условия.

Член 4 - Офертата

 1. Ако дадена оферта е с ограничен срок на валидност или подлежи на определени условия, това ще бъде изрично посочено в офертата.
 2. Офертата съдържа пълно и точно описание на предлаганите продукти, цифрово съдържание и/или услуги. Описанието е достатъчно подробно, за да може потребителят да направи правилна оценка на офертата. Ако предприемачът използва изображения, те трябва да отразяват реално предлаганите продукти, услуги и/или цифрово съдържание. Очевидните грешки или неточности в офертата не обвързват предприемача.
 3. Всяка оферта съдържа такава информация, че за потребителя да е ясно какви права и задължения са свързани с приемането на офертата.

Член 5 - Споразумението

 1. Договорът е сключен, при спазване на посоченото в параграф 4, в момента, в който потребителят приеме офертата и условията по нея са изпълнени.
 2. Ако потребителят е приел офертата по електронен път, търговецът незабавно ще потвърди получаването на електронното приемане на офертата. Докато получаването на това приемане не бъде потвърдено от търговеца, потребителят може да развали договора.
 3. Ако договорът се сключва по електронен път, търговецът ще предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита на електронното предаване на данни и ще осигури сигурна уеб среда. Ако потребителят има възможност да плати по електронен път, предприемачът ще предприеме подходящи мерки за сигурност.
 4. Предприемачът може, в рамките на закона, да информира потребителя за неговите задължения за плащане, както и за всички онези факти и фактори, които са от значение за правилното сключване на договора от разстояние. Ако въз основа на това разследване търговецът има основателна причина да не сключи договора, той има право да откаже поръчка или заявление или да постави специални условия за изпълнението му.
 5. Не по-късно от момента на доставката на продукта, услугата или цифровото съдържание на потребителя предприемачът ще изпрати следната информация в писмен вид или по такъв начин, че потребителят по достъпен начин да може да я съхрани на траен носител:
  а. адреса на търговския обект на търговеца, където потребителят може да подаде жалба;
  б. условията и начина, по който потребителят може да упражни правото си на отказ, или ясно изявление относно изключването на правото на отказ;
  в. информация за гаранциите и съществуващите следпродажбени услуги;
  г. цената, включително всички данъци, на продукта, услугата или цифровото съдържание; когато е приложимо, разходите за доставка; и начина на плащане, доставка или изпълнение на договора от разстояние;
  д. изискванията за анулиране на споразумението, ако то е с продължителност повече от една година или е безсрочно;
  е. ако потребителят има право на отказ, образецът на формуляр за отказ.
 6. В случай на разширена сделка разпоредбата на предходния параграф се прилага само за първата доставка.

Член 6 - Право на оттегляне
В продукти:

 1. Потребителят може да прекрати договор, свързан с покупката на продукт, в период на размисъл от най-малко 14 дни, без да посочва причина. Търговецът може да попита потребителя за причината за отказа, но не може да го задължава да посочи причината/причините.
 2. Срокът за размисъл, посочен в параграф 1, започва да тече в деня след като потребителят или предварително посочена от него трета страна, която не е превозвач, е получила продукта, или:
  а. ако потребителят е поръчал няколко продукта в една поръчка: в деня, в който потребителят или посочено от него трето лице е получило последния продукт. Предприемачът може, при условие че ясно е информирал потребителя преди процеса на поръчване, да откаже поръчка за няколко продукта с различен срок на доставка.
  б. ако доставката на даден продукт се състои от няколко пратки или части: денят, в който потребителят или посочено от него трето лице е получило последната пратка или последната част;
  в. в случай на договори за редовна доставка на продукти през определен период от време: денят, в който потребителят или посочено от него трето лице е получило първия продукт.

За услуги и цифрово съдържание, които не се предоставят на материален носител:

 1. Потребителят може да прекрати договор за услуги и договор за доставка на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, в срок от най-малко 14 дни, без да посочва причина. Търговецът може да поиска от потребителя да посочи причината за отказа си, но не може да го задължава да посочи причината(ите).
 2. Срокът за размисъл, посочен в параграф 3, започва да тече от деня, следващ сключването на споразумението.

Удължен срок за размисъл за продукти, услуги и цифрово съдържание, които не се предоставят на материален носител, при липса на информация за правото на отказ:

 1. Ако предприемачът не е предоставил на потребителя изискваната от закона информация за правото на отказ или образеца на формуляр за отказ, срокът за размисъл изтича дванадесет месеца след края на първоначалния срок за размисъл, както е посочено в предходните параграфи на настоящия член.
 2. Ако търговецът е предоставил на потребителя информацията, посочена в предходния параграф, в рамките на дванадесет месеца след началната дата на първоначалния срок за размисъл, срокът за размисъл изтича 14 дни след деня, в който потребителят е получил тази информация.

Член 7 - Задължения на потребителя по време на периода за размисъл

 1. По време на периода на размисъл потребителят ще се отнася внимателно към продукта и опаковката. Той ще разопакова или използва продукта само дотолкова, доколкото е необходимо, за да определи естеството, характеристиките и функционирането на продукта. Отправната точка тук е, че потребителят може да борави с продукта и да го проверява само така, както би могъл да го прави в магазин.
 2. Потребителят носи отговорност само за намаляване на стойността на продукта в резултат на начин на боравене с продукта, който надхвърля позволеното в параграф 1.
 3. Потребителят не носи отговорност за намаляване на стойността на продукта, ако търговецът не му е предоставил цялата изисквана от закона информация относно правото на отказ преди или по време на сключването на договора.

Член 8 - Упражняване на правото на отказ от страна на потребителя и разходи за това

 1. Ако потребителят се възползва от правото си на отказ, той трябва да уведоми търговеца за това в рамките на срока за отказ чрез образеца на формуляра за отказ или по друг недвусмислен начин.
 2. Във възможно най-кратък срок, но в рамките на 14 дни от деня след уведомлението, посочено в параграф 1, потребителят изпраща продукта обратно или го предава на (упълномощен представител на) предприемача. Това не е необходимо, ако предприемачът е предложил сам да вземе продукта. Потребителят във всички случаи е спазил срока за връщане, ако върне продукта преди изтичането на този срок.
 3. Потребителят изпраща продукта обратно заедно с всички аксесоари, ако това е разумно възможно, в оригиналното му състояние и опаковка и в съответствие с предоставените от търговеца разумни и ясни инструкции.
 4. Рискът и тежестта на доказване на правилното и навременно упражняване на правото на отказ от договора са за сметка на потребителя.
 5. Потребителят поема преките разходи по връщането на продукта. Ако предприемачът не е съобщил, че потребителят трябва да поеме тези разходи, или ако предприемачът посочи, че сам ще поеме разходите, потребителят не трябва да поема разходите за връщане.
 6. Ако потребителят се откаже от договора, след като преди това изрично е поискал изпълнението на услугата или доставката на газ, вода или електроенергия, които не са подготвени за продажба в ограничен обем или определено количество, да започне по време на срока за отказ, потребителят дължи на търговеца сума, която е пропорционална на частта от задължението, която е била изпълнена от търговеца към момента на отказа, в сравнение с пълния обем на задължението.
 7. Потребителят не поема никакви разходи за извършване на услуги или доставка на вода, газ или електроенергия, които не са готови за продажба в ограничен обем или количество, или за доставка на централно отопление, ако:
  а. търговецът не е предоставил на потребителя изискваната от закона информация относно правото на отказ, възстановяването на разходите в случай на отказ или образеца на формуляр за отказ, или;
  б. потребителят не е поискал изрично да започне изпълнението на услугата или доставката на газ, вода, електроенергия или централно отопление по време на периода на охлаждане.
 8. Потребителят не поема разходи за цялостна или частична доставка на цифрово съдържание, което не е предоставено на материален носител, ако:
  а. не се е съгласил изрично да започне изпълнението на договора преди изтичането на срока за размисъл;
  б. не е потвърдил, че е загубил правото си на оттегляне, когато е давал съгласието си; или
  в. собственикът не е потвърдил тази декларация на потребителя.
 9. Ако потребителят се възползва от правото си на отказ, всички допълнителни споразумения се развалят по силата на закона.

Член 9 - Задължения на предприемача в случай на оттегляне

 1. Ако търговецът даде възможност на потребителя да уведоми за отказа си по електронен път, той незабавно ще изпрати потвърждение за получаването на това уведомление.
 2. Търговецът ще възстанови всички плащания, направени от потребителя, включително всички разходи за доставка, начислени от търговеца за върнатия продукт, незабавно, но в срок от 14 дни след деня, в който потребителят го уведоми за отказа. Освен ако търговецът не предложи сам да вземе продукта, той може да изчака с изплащането му, докато не го получи или докато потребителят не докаже, че го е върнал, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
 3. Предприемачът използва за възстановяване на разходите същите платежни средства, които е използвал потребителят, освен ако потребителят не се съгласи на друг метод. Възстановяването е безплатно за потребителя.
 4. Ако потребителят е избрал по-скъп начин на доставка от най-евтината стандартна доставка, предприемачът не е длъжен да възстанови допълнителните разходи за по-скъпия начин.

Член 10 - Изключване на правото на оттегляне
Търговецът може да изключи следните продукти и услуги от правото на отказ, но само ако ясно е посочил този факт при отправянето на офертата или поне в достатъчен срок преди сключването на договора:

 1. Продукти или услуги, чиято цена е свързана с колебания на финансовия пазар, върху които предприемачът няма влияние и които могат да настъпят в рамките на срока за оттегляне
 2. Договори, които се сключват по време на публичен търг. Публичният търг е метод на продажба, при който продуктите, цифровото съдържание и/или услугите се предлагат от оператора на потребителя, който присъства лично или има възможност да присъства лично на търга под ръководството на тръжен продавач, и при който спечелилият търга е задължен да закупи продуктите, цифровото съдържание и/или услугите;
 3. Договори за услуги, след пълното изпълнение на услугата, но само ако:
  а. изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя, и
  б. потребителят е декларирал, че губи правото си на отказ, когато предприемачът е изпълнил изцяло договора;
 4. Договори за услуги за предоставяне на настаняване, ако договорът предвижда конкретна дата или период на изпълнение и не е за жилищни цели, превоз на стоки, услуги по отдаване на автомобили под наем и кетъринг;
 5. Договори, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или период на изпълнение;
 6. Продукти, изработени по спецификация на потребителя, които не са сглобяеми и са произведени въз основа на индивидуален избор или решение на потребителя, или са ясно предназначени за конкретно лице;
 7. Продукти, които се развалят бързо или имат ограничен срок на годност;
 8. Запечатани продукти, които не са подходящи за връщане поради причини, свързани със защитата на здравето или хигиената, и чиято пломба е била нарушена след доставката;
 9. Продукти, които след доставката са необратимо смесени с други продукти поради тяхното естество;
 10. Алкохолни напитки, чиято цена е била договорена при сключването на договора, но чиято доставка може да се осъществи едва след 30 дни и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, върху които предприемачът няма влияние;
 11. Запечатани аудио- и видеозаписи и компютърен софтуер, чиято пломба е била нарушена след доставката;
 12. Вестници, списания или бюлетини, с изключение на абонаменти за тях;
 13. Предоставянето на цифрово съдържание, различно от това на материален носител, но само ако:
  а. изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя, и
  б. потребителят е заявил, че по този начин губи правото си на отказ.
 14. Бизнес покупките са изключени от правото на отказ на потребителя.

Член 11 - Цената

 1. По време на срока на валидност, посочен в офертата, цените на предлаганите продукти и/или услуги не се увеличават, с изключение на промени в цените, дължащи се на промени в ставките на ДДС.
 2. Независимо от предходния параграф, търговецът може да предлага продукти или услуги, чиито цени са обект на колебания на финансовия пазар, които са извън контрола на търговеца, на променливи цени. Тази връзка с колебанията и фактът, че всички споменати цени са целеви, ще бъдат посочени в офертата.
 3. Увеличения на цените в рамките на 3 месеца след сключването на договора са позволени само ако са резултат от законови разпоредби или разпоредби.
 4. Увеличения на цените от 3 месеца след сключването на договора се допускат само ако предприемачът го е предвидил и:
  а. те са резултат от законови разпоредби или разпоредби; или
  б. потребителят има право да прекрати договора в деня, в който увеличението на цената влиза в сила.
 5. Цените, посочени в офертата за продукти или услуги, включват ДДС.

Член 12 - Изпълнение на споразумението и допълнителна гаранция

 1. Търговецът гарантира, че продуктите и/или услугите отговарят на договора, на спецификациите, посочени в офертата, на разумните изисквания за надеждност и/или експлоатационна годност и на законовите разпоредби и/или на правителствените разпоредби, които са съществували към датата на сключване на договора. Ако е уговорено, предприемачът гарантира също, че продуктът е подходящ за употреба, различна от обичайната.
 2. Допълнителната гаранция, предоставена от търговеца, неговия доставчик, производител или вносител, никога не ограничава законните права и претенции, които потребителят може да предяви въз основа на споразумението срещу търговеца, ако търговецът не е изпълнил своята част от споразумението.
 3. Под допълнителна гаранция се разбира всеки ангажимент на предприемача, неговия доставчик, вносител или производител, с който той предоставя на потребителя определени права или претенции, които надхвърлят това, което той е задължен да направи по закон, в случай че не е изпълнил своята част от споразумението.

Член 13 - Доставка и изпълнение

 1. Предприемачът ще полага максимална грижа при получаването и изпълнението на поръчки за продукти и при оценяването на заявления за предоставяне на услуги.
 2. Мястото на доставка е адресът, който потребителят е съобщил на предприемача.
 3. При спазване на посоченото в член 4 от настоящите общи условия операторът приема поръчките експедитивно, но не по-късно от 30 дни, освен ако не е договорена друга доставка. Ако доставката се забави или ако поръчката не е изпълнена или е изпълнена само частично, потребителят ги получава не по-късно от 30 дни след направената поръчка. Потребителят в този случай правото да прекрати договора без неустойка и право на всякаква компенсация.
 4. След прекратяване на договора в съответствие с предходния параграф предприемачът незабавно възстановява платената от потребителя сума.
 5. Рискът от повреда и/или загуба на продуктите е на предприемача до момента на доставката им на потребителя или на предварително определен и обявен от предприемача представител, освен ако не е изрично договорено друго.

Член 14 - Продължаващи сделки: продължителност, прекратяване и подновяване
Известие:

 1. Потребителят може да сключи договор за неопределен срок, който обхваща редовната доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги, по всяко време, да денонсира приложимите правила за прекратяване и да даде предизвестие, което не надвишава един месец.
 2. Потребителят може да сключи договор за определен период от време и че се простира до редовната доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги, по всяко време в края на фиксирания срок денонсира приложимите правила за прекратяване и предизвестие, което не надвишава един месец.
 3. Потребителят може да прекрати договорите, посочени в предходните параграфи:

 • прекратяване по всяко време и не се ограничава до прекратяване в определен момент или през определен период;
 • поне да ги прекрати по същия начин, по който са били сключени от него;
 • Винаги прекратявайте договора със същото предизвестие, каквото предприемачът е предвидил за себе си.
  Разширение:

 1. Договор за определен срок, който обхваща редовна доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги, не може да бъде мълчаливо продължен или подновен за определен срок.
 2. Независимо от предходния параграф срочен договор, сключен за редовна доставка на ежедневни или седмични вестници и списания, може да бъде мълчаливо подновен за максимален срок от три месеца, ако потребителят има право да прекрати този подновен договор в края на срока на подновяване с предизвестие, което не надвишава един месец.
 3. Срочен договор, сключен за редовна доставка на продукти или услуги, може да бъде автоматично продължен за неопределен период от време само ако потребителят има право по всяко време да го прекрати с предизвестие, което не надвишава един месец. Срокът на предизвестие е до три месеца, ако договорът се отнася до редовното, но по-рядко от веднъж месечно, доставяне на ежедневни, новинарски и седмични вестници и списания.
 4. Договор с ограничен срок за редовно снабдяване с ежедневни или седмични вестници и списания (пробен или встъпителен абонамент) не се продължава автоматично и се прекратява в края на пробния или встъпителния период.
  Продължителност:
 5. Ако договорът е с продължителност повече от една година, след изтичането на една година потребителят може по всяко време да го прекрати с предизвестие до един месец, освен ако разумността и справедливостта не се противопоставят на прекратяването преди края на договорения срок.

Член 15 - Плащане

 1. Доколкото в договора или в допълнителните условия не е посочено друго, дължимите от потребителя суми следва да бъдат платени в рамките на 14 дни след началото на срока за размисъл или, при липса на срок за размисъл, в рамките на 14 дни след сключването на договора. В случай на договор за предоставяне на услуга този срок започва да тече от деня, в който потребителят получи потвърждението на договора.
 2. Когато се продават продукти на потребители, от потребителя никога не може да се изисква в общите условия да плати авансово повече от 50%. Когато е договорено авансово плащане, потребителят не може да предявява никакви права по отношение на изпълнението на поръчката или услугата(ите) преди извършването на авансовото плащане.
 3. Потребителят е длъжен да докладва незабавно на оператора за неточности в предоставените данни или посоченото плащане.
 4. Ако потребителят не изпълни задължението си за плащане навреме, той дължи законната лихва върху дължимата сума, след като бъде уведомен от собственика за забавеното плащане и след като собственикът му даде 14-дневен срок да изпълни задълженията си за плащане, а собственикът има право да начисли разходи за извънсъдебно събиране. Тези разходи за събиране на вземания възлизат на максимум: 15% за неизплатени суми до 2 500 EUR; 10% за следващите 2 500 EUR и 5% за следващите 5 000 EUR, като минималната сума е 40 EUR. Собственикът може да се отклони от тези суми и проценти в полза на потребителя.

Член 16 - Процедура за подаване на жалби

 1. Предприемачът разполага с достатъчно публично оповестена процедура за подаване на жалби и разглежда жалбата в съответствие с тази процедура.
 2. Жалбите относно изпълнението на договора трябва да бъдат подадени до търговеца с пълно и ясно описание в разумен срок, след като потребителят е открил недостатъците.
 3. На жалбите, подадени до търговеца, ще бъде отговорено в срок от 14 дни, считано от датата на получаването им. Ако жалбата изисква предвидимо по-дълго време за разглеждане, търговецът ще отговори в рамките на 14 дни с известие за получаване и указание кога потребителят може да очаква по-подробен отговор.
 4. Жалба относно продукт, услуга или обслужване от страна на предприемача може да бъде подадена и чрез формуляр за жалби на потребителската страница на уебсайта на Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). След това жалбата ще бъде изпратена както на въпросния предприемач, така и на Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Ако жалбата не може да бъде разрешена по взаимно съгласие в разумен срок или в рамките на три месеца след подаването ѝ, възниква спор, който подлежи на разглеждане в рамките на процедурата за уреждане на спорове.

Член 17 - Спорове

 1. Договорите между предприемача и потребителя, за които се отнасят настоящите общи условия, се уреждат изключително от нидерландското право.
 2. Споровете между потребителя и предприемача относно сключването или изпълнението на договори, свързани с продукти или услуги, които трябва да бъдат доставени или са били доставени от този предприемач, могат да се подават в уебмагазина Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP в Хага (www.sgc.nl), като се спазват посочените по-долу разпоредби.
 3. Комисията по споровете разглежда спорове само ако потребителят първо е подал жалбата си до търговеца в разумен срок.
 4. Спорът трябва да бъде представен в писмен вид на Комитета по споровете в рамките на дванадесет месеца от възникването му.
 5. Когато потребителят желае да отнесе спора до Комисията по споровете, предприемачът е обвързан с този избор. Когато предприемачът желае да направи това, потребителят ще трябва да заяви писмено, в рамките на пет седмици след писмено искане, отправено от предприемача, дали желае това или иска спорът да бъде разгледан от компетентния съд. Изслушване на предприемача избор на потребителя в рамките на пет седмици, след което предприемачът има право да подаде спора в компетентния съд.
 6. Решението на Geschillencommissie подлежи на условията, посочени в правилника на Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Решенията на Комитета по споровете се вземат с обвързващо становище.
 7. Комитетът по споровете няма да разгледа спор или ще прекрати производството, ако търговецът е получил разрешение за спиране на плащанията, обявен е в несъстоятелност или действително е прекратил стопанската си дейност, преди комитетът да разгледа спора на заседанието и да се произнесе с окончателно решение.
 8. Ако в допълнение към Geschillencommissie Webshop е компетентен друг признат арбитражен съвет или такъв, свързан с Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) или Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk има предпочитана юрисдикция по спорове, отнасящи се основно до метода на дистанционна продажба или предоставянето на услуги. За всички останали спорове са компетентни другите комисии по спорове, признати от SGC или Kifid.

Член 18 - Отраслова гаранция

 1. Stichting Webshop Keurmerk гарантира изпълнението на обвързващото становище на Комисията по споровете Webshop Keurmerk от своите членове, освен ако членът не реши да представи обвързващото становище в рамките на два месеца след изпращането на уведомлението за разглеждане в съда. Тази гаранция се възобновява, ако обвързващото становище след преразглеждането му от съда е било запазено и решението, което показва това, е станало окончателно. Тази сума ще бъде изплатена на потребителя от Webshop Keurmerk в размер до 10 000,- евро за обвързващо становище. За суми, по-големи от 10 000,- евро за обвързващо становище, се заплащат 10 000,- евро. За надвишената сума Webshop Keurmerk има задължението да се опита да гарантира, че членът спазва задължителния съвет.
 2. За целите на тази гаранция се изисква потребителите да подадат писмена жалба до Webshop Keurmerk и да предадат претенциите си към дружеството на Webshop Keurmerk. Ако искът към предприемача надхвърля 10 000,- евро, той ще бъде предложен на потребителите до степен, че искът, надхвърлящ 10 000,- евро, ще бъде прехвърлен на Stichting Webshop Keurmerk, който от свое име и за своя сметка ще се опита да получи плащане и изпълнение на тези права на потребителя.

Член 19 - Допълнителни или различни разпоредби
Допълнителните разпоредби или разпоредбите, които се отклоняват от тези общи условия, не могат да бъдат в ущърб на потребителя и следва да бъдат записани в писмена форма или по начин, който позволява на потребителя да ги съхранява по достъпен начин на траен носител на информация.

Член 20 - Промени в общите условия на Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk няма да променя настоящите Общи условия без консултация с Consumentenbond.
 2. Измененията на настоящите условия влизат в сила само след като са публикувани по подходящ начин, като се приема, че в случай на приложими изменения по време на срока на офертата, предимство има разпоредбата, която е най-благоприятна за потребителя.

Адрес Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Последна актуализация 30 юни 2015 г.